EN  English

pro veřejnost

Tiskové zprávy

Vážení příznivci a spolupracovníci Fakulty chemické,

Datum: 24. 12. 2017

u příležitosti blížících se vánočních svátků a konce roku nám dovolte, abychom Vám všem, spolupracujícím firmám a podnikům, průmyslovým partnerům, středoškolským pedagogům i studentům, nadšencům chemie, návštěvníkům a hostům fakulty chemické poděkovali za Vaši přízeň a všestrannou podporu, kterou jste nám věnovali v průběhu tohoto roku.

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, klidný konec roku a jen to nejlepší do roku 2018.

Děkan fakulty ocenil vynikající studijní a publikační výsledky

Datum: 12. 12. 2017

Stává se pomalu již tradicí, že je koncem roku vyhlašována Cena děkana za vynikající studijní výsledky a také za vynikající publikační výsledky výzkumu. Na Slavnostním zasedání kolegia děkana, předal ocenění spojené s finanční odměnou, v zastoupení prof. Zmeškal. Cena děkana za vynikající studijní výsledky byla v letošním roce rozšířena i na studenty magisterských a bakalářských studijních programů a jako již tradičně, byla předána také cena partnerské firmy TEVA. Cena děkana za vynikající publikační výsledky výzkumu byla udělena autorskému týmu nejkvalitnějšího publikovaného výsledku ve dvou kategoriích, přičemž při výběru rozhodovala především dvě kritéria- kvalita časopisu v daném oboru  a celková kvalita časopisu podle aktuálního IF.

Všem oceněným blahopřejeme.

Více...

Fakulta chemická se stala hostitelem 12. ročníku odborné konference hasičů

Datum: 9. 12. 2017

Již 12. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR pořádala 9. 12. 2017 Moravská hasičská jednota, tradičně, v prostorách Vysokého učení technického v Brně – fakultě chemické.

12. ročník této konference navázal na seriál přednášek, zaměřených především k aktuálnímu dění v souvislosti s řešením typových činností prováděných příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR.

3. místo našich studentek v sekci Food Technology na konferenci MendelNET 2017

Datum: 11. 11. 2017

Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017. Upřímně gratulujeme!

Více...

Úspěšná reprezentace našich studentů na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 9. 11. 2017

9. 11. 2017 se na STU v Bratislavě konal 19. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a technológie pre život". Z našich studentů se nejlépe umístila Markéta Kabelková v sekci Tlačové technológie s příspěvkem - Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry, na 3.místě v sekci Fyzikálna chémia s příspěvkem - Příprava grafenových kvantových teček pomocí modifikované LPE metody se umístil Lukáš Zdražil.  3.místo také obhájla Marta Jemelková, v sekci Enviromnetálne inžinierstvo, s příspěvkem - Hydratece biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů.

Všem zúčastněných studentům gratulujeme děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty!

Více...

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020.

Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním řádem AS FCH VUT. Návrhy je možné podávat v termínu od 9. do 20. října 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP.

Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

Volby kandidáta na jmenování rektorem

Datum: 24. 10. 2017

Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022

Více...

Cena TA ČR v kategorii Originalita řešení pro FCH VUT

Datum: 20. 10. 2017

Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na Fakultě chemické týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

Cílem projektu byl vývoj pokročilých tenkovrstvových elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí kalibrovatelné barevné změny. Jde o paměťový element, který kontinuální časovou osu téměř s libovolnou přesností převádí do kumulativní podoby, jež může být potom vyhodnocena nebo vnímána například jako dávka určitého typu záření, doba bezpečné expozice, doba expirace, mez světelné odolnosti nebo trvanlivosti.

Každá ze zapojených institucí přinesla do projektu svoje zkušenosti a byl vytvořen mezioborový tým, který se vzájemně vhodně doplňoval. Projekt řešil problém neexistence jednoduchého a levného způsobu pro posouzení světelné expozice v různých oblastech, jako například v dermatologii, při ochraně zdraví obyvatelstva a ochraně předmětů kulturního dědictví. Ve všech těchto oblastech by bylo užitečné mít k dispozici nástroj pro varování o dosažené dávce záření. Historické předměty, a to nejen staré rukopisy, tisky, fotografie a obrazy, vyžadují dodržování přísného světelného režimu. Jejich uskladnění, podmínky archivace i krátkodobého nebo i dlouhodobého vystavení jsou pevně vázány na znalost jejich světelné expoziční historie. K monitorování těch nejvzácnějších předmětů se používají sofistikované přístroje, ale ve sbírkách muzeí a galerií je obrovské množství sbírkových předmětů vyžadující monitoring světelné historie levným elementem.

Originalita řešení projektu spočívala v kombinaci následujících principů: uživatelsky vstřícná forma se snadným použitím, sofistikovaná reakční vrstva s nanočásticemi polovodičů, levná výroba prvku tiskem.

Obnovená Fakulta chemická oslavila 25 let své existence

Datum: 18. 10. 2017

Fakulta chemická si minulý týden připomněla 25 let své existence. Na slavnostním zasedání vědecké rady byli oceněni významní pracovníci, spolupracovníci a partneři, kteří se během novodobé 25 -leté historie fakulty podstatným způsobem zasloužili o její rozvoj. Fakulta dále ocenila 22 svých současných zaměstnanců, kteří pro fakultu pracují již více než 20 let a kteří svou příkladnou činností přispěli k rozvoji fakulty. Fotogalerii najdete pod následujícím odkazem

Více...

Noc vědců 2017 - Mobilita

Datum: 6. 10. 2017

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta účastní již dvanáctým rokem. Letos jsme pro Vás sestavili program na téma Mobilita - svět je v pohybu. Přijďte se tedy podívat na Purkyňovu 118 v pátek 6. října od 18:00 hodin. Na podrobnější program se můžete podívat zde. Těšíme se na Vás!

Více...

Chemici opět reprezentovali VUT na Festivalu vědy

Datum: 8. 9. 2017

Festival vědy s ABB. Jaký byl? Spotřebovalo se 20 litrů octa, vyrobilo 150 maket Slunce, vyrazilo se 350 mincí, vysráželo 20 gramů stříbra, snědlo 27 kilogramů jogurtu, připravilo 200 tablet, robot vydal 300 lízátek a nalepil 150 známek na dopisy, snědlo se 550 párků v rohlíku… a dorazilo v pátek 2200 dětí z brněnských i mimobrněnských škol a 3200 sobotních rodičů s dětmi.

"Více než stovka spoluorganizátorů neváhala obětovat čas i prostředky k tomu, aby ukázala, jak důležitá a přitom zábavná věda může být. Nadšené tváře dětí i dospělých svědčí o tom, že to má smysl. A třebas jsme i v některých duších zažehli plamínek nadšení, který se za pár roků změní v požár objevů při poznávání tohoto světa." říká Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária v Brně

Na shledanou na Festivalu vědy 2018.

 

Více...

Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022

Datum: 1. 9. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty chemické, VUT v Brně na funkční období 2018–2022 na 10. října 2017. Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FCH VUT, příloha č. 3, článek 3. Návrhy je možné podávat v termínu od 1. do 15. září 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP. Více informací na Úřední desce nebo webové stránce Akademického senátu FCH VUT v Brně.

Více...

Nový studijní a zkušební řád zavádí spoustu důležitých změn

Datum: 14. 6. 2017

Projít nástrahami vysokoškolského studia nemusí být zrovna snadné. Klíčovým dokumentem, kterým se musí řídit každý student brněnské techniky je Studijní a zkušební řád VUT. Ten ale dozná od příštího akademického roku hned několika změn. Jak dlouho můžu studium prodlužovat? Kolik doktorandů může vést jeden školitel? A stačí, když má oponent mé práce jen bakalářský titul? Všechny povinnosti studentů shrnuje tento důležitý předpis, který najdete od prázdnin na webu VUT v sekci Studium – Studijní předpisy.

Více...

2. exkurze v Centru materiálového výzkumu

Datum: 2. 6. 2017

Pro velký úspěch opakujeme! Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště fakulty chemické VUT v Brně. Je zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj v různých oblastech materiálové chemie. Seznámíme se s aktivitami výzkumných týmů pracujících v oblastech výzkumu a vývoje biomateriálů, které nacházejí uplatnění v nových oborech.

Více...

Česká biotechnologie Hydal míří na americký trh

Datum: 24. 5. 2017

Tuzemská firma NAFIGATE Corporation chystá vstup unikátní české biotechnologie Hydal na americký trh. Technologie Hydal, která vzešla z laboratoří Fakulty chemické Vysokého učení technického (VUT) v Brně, umožňuje výrobu biopolymeru PHA z použitého fritovacího oleje.

Více...

Den sportu na VUT

Datum: 17. 5. 2017

Rektorský den pro studenty a zaměstnance - ve středu 17.5. 2017 se na všech sportovištích VUT i mimo ně koná Den sportu na VUT v Brně.  Pojďte se hýbat!! Otevřena budou všechna sportoviště, připraveny jsou turistické výlety, můžete uspořádat vlastní akci, a soutěží se o Putovní pohár rektora. Více informací najdete na stránkách CESA

Více...

2. kolo přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÉHO studia

Datum: 13. 5. 2017

Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2017/18 2. kolo přijímacího řízení pro studium v BAKALÁŘSKÝCH studijních programech.

Více...

Krajské kolo chemické olympiády se uskuteční na Fakultě chemické

Datum: 12. 4. 2017

Dne 12. 4. 2017 proběhne na naší fakultě krajské kolo chemické olympiády kategorie C. Fakultě chemické bude ctí zapojit se do organizace a podpořit tak nadané a talentované středoškolské studenty. Předmětové soutěže mají své nezastupitelné místo v systému školství, nejen našeho, což dosvědčuje i význam, jaký tomuto typu zájmové činnosti přisuzují státy účastnící se mezinárodních předmětových olympiád. Účastníkům přejeme hodně štěstí.

Duben je měsíc příležitosti pro podání přihlášky do doktorského studia

Datum: 3. 4. 2017

Počet doktorandů na českých vysokých školách v posledních několika letech znatelně roste, v obou formách studia je v současné době celkově již více než 20 000 studentů. Pokud i vy patříte mezi studenty, kterým se nechce po magisterském studiu opustit vysokoškolské prostředí, zalíbila se vám práce v laboratoři, chcete strávit část studia na zahraničním pracovišti nebo sníte o získání Nobelovy ceny za chemii, pak právě pro vás jsou připravena předběžná témata výzkumných týmů. Termín pro podávání přihlášek k doktorskému studiu je 30. dubna 2017.

Apply for Ph.D study in English by the end of April

Přednáška: Nanočástice pro nanostrukturované vrstvy

Datum: 3. 4. 2017

Zveme Vás na seminář v posluchárně P8, FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, v pondělí 3. dubna 2017, 11:00 hod. - Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Univerzita Karlova v Praze: „Nanočástice vytvářené v agregačním plynovém zdroji (GAS) pro nanostrukturované vrstvy“

Více...

Prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc.

Datum: 27. 3. 2017

Dne 15. března 2017 zemřel prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc., dlouholetý pedagog a výzkumník Ústavu chemie materiálů, který se právě před 25 lety významně zasadil o obnovení Fakulty chemické na Vysokém učení technickém v Brně.

Více...

Ples chemiků

Datum: 25. 3. 2017

Srdečně Vás zveme na 21. ročník plesu fakulty, který se bude konat v sobotu 25. 3.2017 od 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje HAMRLA BOYS MUSIC, čeká vás bohatý doprovodný program, překvapení a chemické losování. Prodej lístků v jednotné ceně 200 CZK bude zahájen v pondělí 20. 2. 2017 na podatelně fakulty.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie

Datum: 4. 3. 2017

Fakulta chemická VUT v Brně pořádá pro uchazeče o studium kurz zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám ke studiu v bakalářských studijních programech. Náplní kurzu bude názvosloví v anorganické a organické chemii, stechiometrické výpočty, chemické rovnice a základní organické reakce.

Více...

Přednáška: Teoretické studium perspektivních kovových materiálů a intermetalických sloučenin

Datum: 20. 2. 2017

Budou diskutovány základní myšlenky prvoprincipielních výpočtů elektronové struktury pevných látek a na vybraných příkladech bude ukázána možnost jejich současných aplikací. Dále chci posluchače informovat o tom, čím se zabýváme, kde leží zajímavé problémy a v čem spočívá význam teoretického výzkumu pro nanomateriály. Ilustrativní příklady se budou týkat vývoje žárupevných materiálů na bázi disilicidů tranzitivních kovů, struktury a magnetismu hranic zrn a výzkumu základních vlastností hmoty.

Více...

Tradiční Den chemie se letos opravdu vydařil

Datum: 9. 2. 2017

Letošní Den chemie a Den otevřených dveří ukázal, že studenti středních škol mají zájem o přírodovědné vzdělávání a berou velice zodpovědně svoje rozhodnutí, spojené s výběrem zaměření studia na vysoké škole a dalšího profesního vzdělávání. Kolem 400 návštěvníků mohlo kromě prezentací jednotlivých oblastí studia na naší fakultě navšívit také specializované laboratoře a přímo si vyzkoušet praktické úlohy. Zástupcům firem působících v oblasti s chemickým zaměřením děkujeme za představení možností praxí, stáží, dalšího vzdělávání a uplatnění v oboru. Věříme, že akce bude stejně úspěšná i v dalším roce. 

Den otevřených dveří a Den chemie 9. 2. 2017

Datum: 9. 2. 2017

Dozvíte se vše nejen o možnostech studia na naší fakultě, ale také získáte přehled o nabídce uplatnění po ukončení studia. Informativní blok pro středoškolské studenty začíná v 10:00 hodin, ale otevřeno pro Vás máme již od 9:00, tak se přijďte podívat!

Skupinkám doporučujeme rezervaci termínu: 541 149 301.

Více informací zde

Podávání přihlášek ke studiu na akademický rok 2017/18 končí 31. 3. 2017!

Datum: 1. 2. 2017

Pomalu se blíží konec března a s ním i termín pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18. Pokud máte zájem o studium chemie, neváhejte!

Podrobné informace k přihlášce najdete v sekci pro uchazeče o studium.

Česká biotechnologie Hydal získala další úspěch a prvenství

Datum: 13. 12. 2016

Česká biotechnologie výroby biopolymeru Hydal z použitého fritovacího oleje, získala cenu „TOP 10 produktů“ na nejprestižnějším čínském veletrhu China High Tech Fair 2016 v Shenzenu.

Více...

Přednáška: Natural Polymers For Tissue Engineering and Biological Models

Datum: 6. 12. 2016

Natural polymers are ideal candidates for the fabrication of scaffolds for tissue engineering applications to regenerate tissue or organs, for the fabrication of 3D model cell assemblies to valuate drugs, contaminants, additives to food, pesticides, cosmetics etc., or to study the echanism of in vitro induced diseases...

Více...

Soutěž talentovaných studentů 8ZVUT

Datum: 1. 12. 2016

Ivana Nováčková reprezentuje fakultu chemickou s prací - Souvislost mezi schopností bakterií odolávat teplotnímu stresu a akumulovat PHA. 8 z VUT je soutěžní přehlídka, v rámci které 8 vybraných studentů ze všech fakult VUT v Brně představí své bakalářské práce, které vznikly v uplynulém akademickém roce.  Přijděte je ve čtvrtek 1. 12. v 17.00 podpořit !

Více...

Fakulta chemická si připomněla 105. výročí založení

Datum: 30. 11. 2016

Slavnostní shromáždění u příležitosti 105. výročí založení fakulty bylo spojeno s připomínkou historie a postavení fakulty v dějinách, ale také s oceněním pracovníků a studentů, kteří se svou prací obzvláště zasloužili o rozvoj a kvalitní výsledky fakulty. Cílem udělení Ceny děkana za vynikající publikační výsledek výzkumu bylo podpořit a rozvinout vysoce kvalitní výzkum a z něho vyplývající tvorbu publikačních výsledků na špičkové světové úrovni. Vzhledem k tomu, že vzdělávací činnost je hlavní a nejdůležitější činností fakulty, byli oceněni také pracovníci, kteří se umístili na prvních místech ve studentské soutěži Nejlepší pedagog. Cena děkana pro studenty doktorských studijních programů zase podpořila nadané a talentované studenty, kteří svými výsledky přispívají ke kvalitě výstupů výzkumné činnosti fakulty.   

Fakulta chemická prezentuje možnosti studia na veletrhu Gaudeamus

Datum: 1. 11. 2016

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus nabízí představení možnosti studia v jednotlivých studijních programech a oborech na různých univerzitách a fakultách. Díky poutavému stánku VUT v Brně a nadšeným propagátorům chemie, se fakulta představila také na slovenských veletrzích v Nitře a Bratislavě, očekáváme tak zvýšení zájmu uchazečů o studium.

Více...

Exkurze ve společnosti TEVA

Datum: 18. 10. 2016

Ve spolupráci se společností Teva Czech Industries s.r.o. jsme připravili exkurzi pro naše studenty do výrobního závodu v Opavě. Při vzdělávání našich studentů se snažíme efektivně propojovat teoretickou výuku s praxí. Exkurze tak přinášejí cenné informace z praxe, rozšiřují získané teoretické znalosti a jsou příjemným zpestřením výuky.

Více...

Jak probíhala letošní Noc vědců?

Datum: 3. 10. 2016

Během páteční noci nás navštívilo více než 1200 návštěvníků, pro něž vědci z Fakulty chemické připravili program nejen na stanovištích, ale zavedli jsme Vás i do šesti laboratoří a povídali si s Vámi na přednáškách, společně s odborníky z praxe. Program obohatil i Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ukázkou hašení oleje. Bavilo nás to s Vámi a jsme moc rádi, že jste se přišli podívat!

Stipendium 6 000 Kč pro 500 nejlepších studentů

Datum: 2. 10. 2016

Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017 opět odmění rektor VUT v Brně jednorázovým stipendiem ve výši 6 000 Kč.  Těchto 500 studentů bude vybráno na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2016. VUT v Brně preferuje a bonifikací odmění ty studenty, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky matematiku a angličtinu. Preferováni budou rovněž uchazeči, kteří úspěšně absolvují nepovinnou zkoušku Matematika+.

 

Více...

Pozvánka na přednášku CZELO

Datum: 29. 6. 2016

Dne 29.6.2016 se v zasedací místnosti děkanátu od 14:30 uskuteční přednáška zástupkyně České styčné kanceláře pro výzkum, vědu a inovace v Bruselu (CZELO). Na přednášce bude představena činnost organizace a služby, které může poskytnout zájemcům o podávání projektů v programu H2020. Těšíme se na Vaši účast!

Více...

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Datum: 21. 6. 2016

Děkan fakulty chemické VUT v Brně vypsal pro akademický rok 2016/2017 2. kolo přijímacího řízení pro studium v doktorských studijních programech :

  • P1404 Fyzikální chemie
  • P1405 Makromolekulární chemie
  • P2901 Chemie a technologie potravin
  • P2820 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  • P2805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí (4 letý).
Přihlášku se všemi náležitostmi můžete podat nejpozději do 30. září 2016.Studijní programy lze absolvovat formou prezenční nebo kombinovanou. Detaily k přijímacímu řízení naleznete na web stránce pro uchazeče o studium.

Více...

Fakulta chemická promovala nové absolventy magisterského studia

Datum: 17. 6. 2016

Gratulujeme všem letošním úspěšným absolventům inženýrského studia. Z mnohými z nich se budeme nadále potkávat v rámci doktorského studia, s některými budeme spolupracovat na řešení vědeckých projektů ve firmách a podnicích a někteří třeba zavítají na akce pro veřejnost pořádáné fakultou,  ale všem dohromady přejeme krásné léto a šťastnou cestu dalším životem.

Gratulujeme také vyznamenaným a oceněným absolventům. Cenou rektora VUT v Brně byla letos vyznamenána Ing. Tereza Borůvková a cenu Nadace Preciosa získala Ing. Michaela Krystýnová.

 

Letní kurz BEST - "Design? No, just beer it!"

Datum: 10. 6. 2016

Skupina nadčených studentů organizace BEST pořádala tentokrát na naší fakultě Letní kurz "Design? No, just beer it!". Akce pro studenty zahraničních technických univerzit byla zaměřena na ,,jídlo a pití" tak, aby přednášky a praktické ukázky, přiblížily účastníkům složité chemické postupy a technologie. Na kurz zaměřený nejen  na molekulární gastronomii, technologii výroby piva, biotechnologie při výrobě vína a technologii úpravy pitné vody, se k nám do Brna sjelo více než dvaadvacet studentů z celé Evropy a dokonce i koordinátoři z Kanady.Děkujeme především Kubovi Horákovi za organizaci a prezentaci fakulty.

T-exkurze podpořené JCMM měly na Fakultě chemické úspěch

Datum: 5. 6. 2016

V rámci zvýšení povědomí a propagace Fakulty chemické VUT v Brně mezi mladými nadějnými studenty středních škol, proběhla ve spolupráci s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility (JCMM), T-exkurze do laboratoří na téma Molekulární gastronomie. Zájem o tuto T-exkurzi byl enormní (v první fázi se přihlásilo 78 mladých nadějných studentů). Účastníci T-exkurze absolvovali teoretickou přednášku o molekulární gastronomii a následně si v laboratoři vyzkoušeli přípravu pokrmů molekulární gastronomie. Na závěr měli samozřejmě i možnost své výtvory ochutnat, čehož s chutí využili. Vzhledem k obrovskému zájmu o molekulární gastronomii ze strany studentů je již domluvena s JCMM další T-exkurze, která proběhne na podzim letošního roku.

O skvělé práci naší studentky píše celostátní periodikum

Datum: 14. 5. 2016

Rozsáhlý článek ,,Popílek z elektráren lze využít na podlahy" o práci Kláry Zárybnické, vyšel v celostátní sobotní rubrice zpravodajství. Klára Zárybnická svoji práci předvedla v rámci soutěže 8 z VUT, což je prezentace nejlepších bakalářských prací z osmi fakult VUT. Nejen tématem, ale právě také svou prezentací si získala přízeň odborné poroty, která jí udělila první místo. „Moje práce pokrývá poměrně široké spektrum technických oborů a je hodně propojená s praxí, proto si myslím, že pro odbornou porotu z VUT bylo téma dobře pochopitelné,“ domnívá se Klára. Pod vedením Tomáše Opravila, pokračuje Klára v magisterském studiu a my přejeme mnoho dalších úspěchů.

Více...

,,Máj chemiků ráj"

Datum: 6. 5. 2016

,,Máj chemiků ráj" - doprovodný program, který připravili chemici v rámci VUT v Brně na brněnském Majálesu, který patří ke studentskému životu, podpořili i naši studenti. Vysoké učení technické znovu obhájilo nadvládu nad studentským Brnem. Daniel Skřek, který studuje Fakultu stavební, převzal z rukou primátora symbolický klíč od moravské metropole. Možná jste se uvedené akce účastnili a vše viděli na vlastní oči, pokud ne, můžete se podívat na fotogalerii. Děkujeme za příkladnou, tématicky zaměřenou propagaci chemie a naší fakulty.

Více...

Fakulta chemická se zapojila do realizace v pořadí třetího International Staff Week na VUT v Brně

Datum: 14. 4. 2016

27 hostů ze 13 zemí se minulý týden zúčastnilo v pořadí již třetího mezinárodního setkání pedagogických a administrativních pracovníků, zajišťujících mobilitní programy jak pro studenty, tak pro zaměstnance na partnerských univerzitách napříč Evropou. Čtvrteční odpolední program na Fakultě chemické zahrnoval kromě prezentace nabídky studia a zapojení do projektů, také populárně vědecky zaměřené prezentace práce v laboratořích s praktickými ukázkami. Děkujeme spolupracovníkům za vstřícnou atmosféru a perfektní přípravu. Věříme, že podobnými akcemi dojde k posílení spolupráce se stávajícími partnerskými institucemi i k navázání nových kontaktů.

JCMM finančně podpoří 2 témata SOČ a 2 T-EXKURZE vypsané na Fakultě chemické VUT v Brně

Datum: 9. 4. 2016

JCMM zveřejnilo podpořená témata SOČ na akademický rok 2016/2017. Z celkového množství prací budou 2 témata řešena na naší fakultě. O úspěšnosti podpořených témat rozhodoval v letošním roce zájem středoškoláků a školitelé si zase následně vybírali studenty, se kterými chtějí spolupracovat.

Témata vybraná k podpoře SOČ na FCH VUT v Brně: Ozón všude kolem nás (vedoucí Mgr. Věra Mazánková, Ph.D.) a  Studium mikrobiologické kontaminace kosmetických výrobků (vedoucí Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.).

Velice úspěšným vedoucím pro zajištění T-EXKURZÍ je Ing. Jiří Smilek, Ph.D., jehož témata Hydrogely všude kolem nás a Molekulární gastronomie budou rovněž finančně podpořeny

Přejeme všem radost ze společné vědecké práce.

Více...

Ocenění v rámci projektu Brno Ph.D. Talent patří i Jiřímu Markovi z Fakulty chemické

Datum: 25. 2. 2016

Primátor města Brna Petr Vokřál ocenil ve čtvrtek 25. února 2016 úspěšné studenty v rámci projektu Brno Ph.D. Talent, který podporuje talentované studenty. Mezi patnáct oceněných studentů prvního ročníku doktorského studia patří i Jiří Marek, který se pod vedením doc. Čáslavského věnuje problematice využití odpadní vody jako obnovitelného zdroje energie. Tímto oceněním získali studenti po dobu tří let stipendijní šeky pro svůj výzkum v hodnotě 100 000 ročně.

Více...

Pořad České televize o testování potravin vznikl ve spolupráci s naší fakultou

Datum: 18. 2. 2016

Pod vedením týmu profesorky Márové, který se aktivně zapojil do testování potravin, vznikl pořad Česká televize, odvysílaný v hlavním zpravodajském bloku. Reportáž se objevila ve čtvrtek 18. 2. 2016 v pořadu Události, o tématu redaktorka následně hovořila v pořadu Události v regionech a doktorka Milena Vespalcová byla citovaná i na webu ČT24.

Fakulta chemická nabízí středoškolákům zdarma kurzy netradiční chemie

Datum: 29. 1. 2016

Začínáme již v pátek 29. 1. 2016 v době pololetních prázdnin! Pro středoškolské studenty jsme připravili sérii workshopů , v rámci kterých se budeme snažit přiblížit a ukázat široké využití chemie a příbuzných přírodovědných disciplín. Účast je zdarma, nezbytnou nutností je však registrace, protože kapacita laboratoří je omezena. Jestli vás zajímajímá molekulární gastronomie, přihlaste se na kurz "Kouzlíme v kuchyni – vaříme vědecky!" nebo se přijděte podívat co umí hydrogely ,,Materiály, které využíváme každý den - aneb od koupelny po zemědělství!" A jako poslední téma tohoto bloku je připraven kurz o světle ,,Organické polovodiče a sledování nanosvěta". Tak se přijděte přesvědčit, že s naší chemií se nudit nebudete!

Více...

Projekt Barevné hodiny vzbudil mediální ohlas

Datum: 7. 1. 2016

Akademici a studenti z fotochemické laboratoře naší fakulty jsou zapojeni do širší skupiny výzkumníků, spolupracujících na řešení projektu TAČR s  názvem „Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny“. Za tímto košatým názvem se skrývá snaha o vývoj a zavedení výroby tenkovrstvých dozimetrů citlivých na UV a viditelné záření, které dosažení určité prahové dávky indikují barevnou změnou. Celý projekt a zmíněné prototypy byly poprvé představeny laické veřejnosti na Noci vědců organizované na Fakultě chemické VUT v září 2015 a Týdne vědy na Ústavu chemických procesů AV ČR v listopadu 2015. Projekt přinesl zajímavé výstupy, kterých si povšimnula i česká masmédia.

Autorům nápadu se podařilo nejen navázat úspěšnou spolupráci mezi akademickými institucemi, ale k výzkumu přizvat i dodavatele surovin a budoucího výrobce. Do řešení problému se tak aktivně zapojilo několik akademických institucí a soukromých subjektů (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakulta chemická VUT v Brně, Centrum organické chemie s. r. o.,  INVOS, spol. s r. o.).  Toto společenství řešitelů a jejich nápad finančně podpořila Technologická agentura ČR prostřednictvím tříletého grantu (TA03010548). Silně aplikačně orientovaný projekt si vytkl ambiciózní cíle v podobě zavedení výroby několika nových produktů.

Obecnými výstupy projektu jsou postupy přípravy tuhofázových vícevrstvých fotochemických reaktivních systémů, jejichž spektrální citlivost a rychlost barevné změny lze nastavit v širokém rozsahu. Funkci těchto systémů lze s jistou nadsázkou popsat jako barevné hodiny – odměří určitou expoziční dávku a její dosažení indikují kontrastní barevnou změnou. Konečná aplikační forma může být různá (jednoduchý pásek, nálepka různých tvarů, náramek, atd.). Společným jmenovatelem všech aplikačních forem je však levná výroba pomocí tzv. materiálového tisku, tedy depozice všech funkčních reaktivních i pomocných vrstev pomocí modifikovaných tiskových technik.

Konkrétní výstupy projektu v současné době existují v podobě několika prototypů a funkčních vzorků. Dvojice dozimetrů pro bezpečnější opalování a dozimetr pro galerijní a muzeální aplikace jsou nejpokročilejší. V prototypových edicích bylo vyrobeno několik tisíc kusů všech tří typů a nyní se intenzívně připravuje sériová výroba. Několik dalších typů dozimetrů je ve stádiu funkčních vzorků, jejichž další osud bude záviset kromě výsledků testování i na reakci trhu. Poznatky získané v průběhu řešení tohoto projektu jsou chráněny dvěma užitnými vzory a patentovou přihláškou.

Více...

Na Cenu města Brna 2015 navržena prof. Ivana Márová

Datum: 1. 12. 2015

Zastupitelstvo města Brna (ZMB) může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna. Cenu města Brna uděluje ZMB také za oblast technických věd, ve které je nominována prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. z naší fakulty. Z navržených 69 kandidátů bylo vybráno 11, kteří budou potvrzeni na ZMB 8. 12. 2015.

Startuje soutěž pro všechny studenty Fakulty chemické!

Datum: 16. 11. 2015

Pro všechny studenty naší fakulty jsme připravili soutěž „JAK SE MÁM NA FCH?“ Aneb co oceňuji a co chci jinak. Protože nás zajímá, jak se studentům na naší fakultě žije, vážíme si jejich doporučení a připomínek a především nás samozřejmě těší případné kladné ohlasy, rozhodli jsme se odměnit formou mimořádného stipendia nejlepší příspěvky. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích - studenti prvních ročníků bakalářského studia (,,Proč jsem na FCH") a studenti všech ostatních ročníků včetně doktorandů („JAK SE MÁM NA FCH?“) . V obou sekcích bude rozděleno 15.000CZK a věcné dary.

Více...

Fakulta za vynikající studijní výsledky vyplatila prospěchová stipendia ve výši 700.000 CZK

Datum: 1. 11. 2015

Za uplynulý akademický rok vyplatila fakulta chemická VUT v Brně prospěchová stipendia za vynikající studijní výsledky v celkové výši přesahující 700.000 CZK. Za rok tak mohli ti nejlepší studenti získat téměř 25.000 Kč. Stipendium je přiznáváno zpětně, vždy za uplynulý semestr a diferencovaně, podle váženého studijního průměru. Takto mohou získat finanční podporu na své studium již studenti prvních ročníků, kteří splnili stanovená kritéria. Na podporu nadaných a talentovaných studentů bylo z rozpočtu fakulty přiděleno dalších více než  200.000 Kč.

Více...

Laboratoř kovů a koroze CMV Fakulty chemické VUT v Brně získala certifikát EN ISO 9001:2008

Datum: 13. 10. 2015

Jako jediná v republice získala Laboratoř kovů a koroze certifikát managementu kvality EN ISO 9001:2008. Žádná jiná univerzitní laboratoř tohoto druhu ho zatím nemá. Tímto krokem se podařilo vybudovat výhodu oproti konkurenčním laboratořím a podpořit ještě lepší pozici partnera pro průmyslovou sféru. Zároveň je tak pro studenty nastaven nový a zajímavý směr výzkumu.

Více...

Cenou Josefa Hlávky vyznamenán i student naší fakulty

Datum: 1. 10. 2015

Správní rada Nadace ,,nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" projednala na svém zasedání 2014 návrhy předložené VUT v Brně a souhlasila, aby v roce 2015 byla Cenou Josefa Hlávky oceněna i studentka Fakulty chemické VUT v Brně, Ing. Romana Chovancová. Prestižní ocenění převezmou kandidáti v pondělí 16. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Vážíme si studentů, kterým studium na naší fakultě přináší radost a úspěchy.

Více...

Letošní Noc vědců byla úspěšná

Datum: 25. 9. 2015

Letošní, desátý, ročník Noci vědců Fakulta chemická „oslavila“ rekordním počtem návštěvníků (cca 1800) a považujeme jej proto za velmi úspěšný. Návštěvníci se tradičně aktivně zapojili nejen do prohlídek stanovišť, ale zaznamenali jsme také velký zájem o nově zařazené přednášky i prohlídky laboratoří. Děkujeme všem, kteří přišli a aktivně se zajímali o náš program a už se těšíme na příští ročník!

Více...

Noc vědců 2015

Datum: 25. 9. 2015

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos budeme program prezentovat opět v budově fakulty, tedy na Purkyňově 464/118 v Brně, kde pro Vás v pátek 25. září od 18:00 hodin bude připraven bohatý program. Celorepublikové motto letošního ročníku je „SVĚTLO“. Kromě programu na stanovištích budete mít možnost navštívit vybrané laboratoře nebo se účastnit zajímavých přednášek. Podívejte se na podrobnosti nebo na program. Těšíme se na Vás!

Fakulta chemická se zapojí i letos do programu Festivalu vědy s RWE

Datum: 11. 9. 2015

Již po několikáté se Fakulta chemická VUT v Brně aktivně zapojí do vědeckopopularizační akce „Festival vědy“, 11. a 12. 9. 2015 v areálu Hvězdárny Brno. Akce je určena pro širokou veřejnost a žáky středních a základních škol, nenásilnou formou představuje přírodní zákony či práci vědců a vědeckých kolektivů. Akce je volně přístupná všem – přijďte se podívat i Vy.

Více...

Chemistry & Life 2015

Datum: 2. 9. 2015

Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 uspořádá Fakulta chemická VUT v Brně již 6. ročník konference Chemistry & Life 2015. Jejím cílem je navázání, resp. prohloubení kontaktů nejen akademických a vědeckých pracovníků fakulty, ale i doktorandů, s kolegy z jiných tuzemských i zahraničních universit v oblastech výzkumu realizovaném na naší fakultě. Budeme potěšeni, pokud se konference zúčastníte, přispějete tak ke zvýšení její odborné úrovně. Výsledky prezentované na této konferenci budete moci publikovat (po úspěšném oponentním řízení) v renomovaných odborných časopisech. Jsme si vědomi, že organizovaná konference je i společenskou akcí, proto jsme pro vás, účastníky, připravili bohatý doprovodný program, např. návštěvu jihomoravského vinného sklípku, resp. prohlídku zámku Lednice a jeho nádherných zahrad.

Více...

První setkání absolventů a přátel Fakulty chemické

Datum: 2. 9. 2015

Vážení absolventi Fakulty chemické VUT v Brně, na 2. září 2015 pro Vás připravujeme setkání, kdy se budete moci vrátit na místa, kde jste prožili svá studentská léta, zavzpomínat, kde jste tehdy studovali a jak se tenkrát studovalo, setkat se s přáteli, s pedagogy, s kolegy, se kterými Vás spojuje naše fakulta.

Více...

Sponzorské firmy ocenily nejlepší studentské příspěvky konference Chemistry & Life 2015

Datum: 2. 9. 2015

V rámci šestého ročníku mezinárodní konference Chemistry & Life 2015 pořádaného naší fakultou, jsme díky sponzorům mohli poprvé finančně ocenit nejlepší studentské příspěvky.

Oceněným gratulujeme a laskavým sponzorům, kteří podpořili studenty, děkujeme.

Více...

Čestné uznání Ceny CRYTUR 2015 patří studentce Fakulty chemické

Datum: 26. 6. 2015

Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách a předání cen proběhlo v pátek 26. června ve společnosti Crytur v Turnově. Do letošního ročníku se přihlásilo 32 diplomových prací z 11 různých vysokých škol z České republiky i Slovenska. Mezi třemi čestnými oceněními je i naše studentka Michaela Darakevová s diplomovou prací - Betony na bázi tuhých zbytků z fluidního spalování (vedoucí práce: Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.). Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty a zároveň veříme, že i do příštího ročníku přihlásí studenti své kvalitní práce.

Více...

Testování instatních nudlových polévek na Ústavu chemie potravin a biotechnologií FCH VUT v Brně

Datum: 26. 5. 2015

V úterním vydání MF DNES s datem 26. 5. 2015 je zveřejněna další ze série spotřebitelských testů kvality potravin. Tentokrát byly porovnávány instantní nudlové polévky a laboratorní analýzy byly prováděny pod vedením prof. Márové v našich laboratořích.

Zdroj: www.iDnes.cz

Více...

Vědci z VUT v Brně převzali "technologického oscara"

Datum: 14. 5. 2015

V Londýně byly včera předány "technologické oscary" - jeden získala biotechnologie Hydal, která vznikla na Fakultě chemické VUT v Brně. Zástupci Nafigate Corporation a.s. převzali včera v Londýně The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award pro biotechnologii Hydal. Slavnostní předávání cen proběhlo včera v nočních hodinách v Royal Garden Hotelu.

Více...

Skvělé umístění studenta Fakulty chemické na vědecké konferenci v Trnavě

Datum: 23. 4. 2015

Studenti 3. ročníku bakalářského studia oboru chemie, technologie a vlastnosti materiálů – Jakub Palovčík a Filip Sedlák se zúčastnili 23. 4. 2015 studentské vědecké konference v Trnavě „APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY 2015“ . Jakub Palovčík se umístil se svou prací v sekci Aplikovaná chémia a environmentálna chémia na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci fakulty.

Více...

Den chemie - Den otevřených dveří

Datum: 5. 3. 2015

Dne 5. 3. 2015 proběhne na Fakultě chemické již tradiční akce Den chemie spojená se Dnem otevřených dveří . Budou Vás očekávat jak studenti a zaměstnanci fakulty, tak zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech. Na tuto akci srdečně zveme studenty středních škol, naše absolventy a širokou veřejnost. Cílem akce je ukázat, že studovat chemii má smysl, a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění absolventů Fakulty chemické v praxi. Více informací:

Fakulta chemická ocenila výherce soutěže uchazečů o studium

Datum: 1. 1. 2015

Snahou fakulty chemické je získat nadšené studenty pro náročné studium přírodních věd, mezi které patří i chemické disciplíny. I přes pokles počtu studentů v maturitních ročnících si fakulta zachovává standardně vysokou účast zájemců o studium v přijímacím řízení. Jedním z cílů fakulty je podpora kvalitních studentů středních škol, kteří se pro studium chemie rozhodnou. Pro akademický rok 2015/2016 byla realizována marketingová kamaň s podtextem, představit tradiční chemické disciplíny a studijní obory, netradičním způsobem. Na www.studujchemii.cz se uchazeči o studium mohli účastnit soutěže a vyhrát tablet Asus MeMo Pad ME176CX. Určitě je to jen náhoda (i když na fakultě tvoří dívky 66 % všech studentů), že šťastnými výherci se staly tři zájemkyně o studium, všem budoucím studentkám fakulty srdečně blahopřejeme.

Zhodnocení studentské konference Chemie je život

Datum: 4. 12. 2014

V rámci studentské vědecké konference pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, které se účastnilo přes 100 studentů ve třech sekcích, byla prezentována jednotlivá témata z oblasti živé a neživé chemie. Zvyšující se počet mimofakultních účastníků konference potvrdil vzrůstající zájem o zapojení do vědecké činnosti a také zvyšující se kvalitu zpracování a prezentace získaných výsledků. Ve zvláštní posterové sekci, pak studenti středních škol představili výsledky své tvůrčí práce, kterou řešili v rámci středoškolské odborné činnosti. Všem účastníkům patří díky za přikladnou prezentaci výsledků a oceněným studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další práci. Děkujeme všem studentům i pedagogům, kteří se konference účastnili a těšíme se na další práce v příštích letech.

Více...

Účast našeho studenta na soutěžní přehlídce 8 z VUT

Datum: 13. 11. 2014

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhne ve spolupráci s ČSOB již druhý ročník soutěžní přehlídky nejlepších bakalářských prací. Naši fakultu bude reprezentovat v Era světě v Praze Bc. Pavel Kolesa s prací ,,Vliv polyelektrolytových biopolymerů na transport iontů". Přejeme hodně úspěchů a držíme palce na medailové umístění.

Více...

Úspěšná prezentace našich studentů na konferenci v Bratislavě

Datum: 12. 11. 2014

Výprava našich studentů na 16. slovenskou Studentskou vědeckou konferenci s mezinárodní účastí, byla více než úspěšná. Kromě možnosti získat zkušenosti a porovnat své výsledky se studenty jiných vysokých škol v různých oborech chemických disciplín, bylo přidanou hodnotou této akce společná reprezentace naší fakulty. Studenti se tak hlavně sami, mezi sebou dozvěděli, jaké je vlastně zaměření tvůrčí činnosti jednotlivých ústavů. V několika sekcích obsadili medailové místa a ocenění svých příspěvků takže jim tímto dodatečně gratulujeme a děkujeme za jejich aktivitu.

Více...

Pozvánka na přednášku DR. RAJENDERA S. VARMA

Datum: 6. 11. 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku významného amerického vědce DR. RAJENDERA S. VARMA „Sustainable Preparation of Nanoparticles and their Applications in Catalysis and Greener Remediation“. Přednáška se koná ve čtvrtek 6.11. 2014 v 14:00 v učebně P12 FCH VUT. Těšíme se na Vaši účast.

Více...

Dvě místa ze tří ve fotografické soutěži získali naši erasmovští student

Datum: 1. 11. 2014

Miha Golob z univerzity ve slovinské Ljubljani studuje v zimním semetru na naší fakultě v rámci programu Erasmus+. Zabývá se prací na projektu v laboratořích v oblasti spotřební chemie pod vedením doc. Veselého. Alsin Evhan je z Turecka a půl roku zde studuje vybrané předměty v rámci magisterského studia. Co mají tito dva zahraniční studenti společného? Zapojili se do fotografické soutěže zahraničního oddělení rektorátu ,,BUT@BUT" a ze tří oceněných soutěžících získali 1. a 3. místo. Studenti naší fakulty, kteří naopak vycestovali na část svého studia na zahraniční univerzity, se mohli zapojit do podobné soutěže s názvem „Vědci, umělci, technici ve světě“. Mezi vystavenými příspěvky jsou k vidění například fotky Jany Lepíkové z Portugalska. Výstava je ve dvoraně rektorátu přístupná do konce ledna.

Více...

Noc vědců 2014

Datum: 26. 9. 2014

Zveme Vás na letošní ročník Noci vědců, kterého se naše fakulta již tradičně účastní. Letos probíhá na fakultě rekonstrukce a proto Vám představíme náš program v Technickém muzeu, na Purkyňově 105 v Brně. V pátek 26. září od 18:00 hodin pro Vás tedy budou otevřeny prostory Technického muzea, kde bude připraven bohatý program, na němž se kromě naší fakulty podílí i FSI a samozřejmě TM. Přijďte se podívat například na buňky, které mohou svítit, na doktora Kvasinku nebo na formuli sestavenou studenty FSI a mnoho dalších zajímavostí. Těšíme se na Vás!

Více...

Výsledky soutěže o Nejlepšího pedagoga

Datum: 4. 9. 2014

Soutěž o Nejlepšího pedagoga hodnoceného dle studentů VUT v Brně již byla ukončena a k dispozici jsou jak celouniverzitní výsledky, tak i pořadí pedagogů na jednotlivých fakultách a ÚSI. Všem výhercům gratulujeme!

Více...

Právě probíhá Experimentální týden - Letní škola chemie pro středoškolské studenty

Datum: 25. 8. 2014

I přes to, že prázdniny ještě neskončily a opravy budovy naší fakulty jsou v plném proudu, podařilo se zorganizovat Letní školu pro středoškolské studenty z gymnázia Břeclav a Třebíč. Soubor laboratorních úloh pokrývající různé techniky, např. filtraci, sušení, dekantaci, nebo krystalizaci doplňují úlohy zaměřené na destilaci a titraci. Součástí je pak i preparativní úloha a příprava vzorků pro instrumentální analýzu. Účastníkům budou také představeny vysoce sofistikované přístroje a vybavení laboratoří a program je dopněn návštěvou Technického muzea a Hvězdárny. Věříme, že čas strávený na naší fakultě bude studenty inspirovat a pomůže jim k profesní orientaci.

Doktorandky ÚCHTOŽP na zpravodajském kanálu ČT1

Datum: 15. 7. 2014

Doktorandky ÚCHTOŽP Ing. Monika Bartošková a Ing. Zuzana Olejníčková se zúčastnily natáčení zpravodajského šotu brněnského studia ČT, vysílaného v celostátní zpravodajské relaci Události ČT1 v neděli 6. 7. 2014 a poté pořadu Týden v regionech 12. 7. 2014. Tento příspěvek byl zaměřen na stanovení obsahu chloru ve vodě v soukromých bazénech v Brně a okolí. Obě doktorandky toto stanovení prováděly přímo na místě pod dohledem televizní kamery pomocí mobilní analytiky. Výsledky této studie jsou varující – v pouhém jednom případě z pěti byl obsah chloru v předepsaném rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l.

Více...

Druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů

Datum: 30. 6. 2014

Děkan Fakulty chemické VUT vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do doktorských programů roku 2014/15. Díky nově vybudované výzkumné infrastruktuře fakulty a volným kapacitám ve vědeckých týmech tak nabízíme možnost kvalitním studentům pokračovat v doktorském studiu. Některé z důvodů, proč je dobré být doktorandem na naší fakultě, najdete v přiloženém letáku z 1. kola.  Témata pro doktorská studia neleznete na stránkách s přehledem studijních progamů/oborů i při vyplňování elektronické přihlášky. Termín pro přihlášky je 31. 8. 2014, příjímací zkouška se bude konat 15. 9. 2014.

Více...

Úspěchy zahraničních studentů na FCH VUT

Datum: 24. 6. 2014

Siniša Petrik je srbský vědecký pracovník v Centru materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT, který zde díky programu JCMM Stipendia pro zahraniční studenty úspěšně zakončil Ph.D. studium.

Více...

Čím se zabývá výzkumné Centrum materiálového výzkumu na FCH

Datum: 6. 6. 2014

Ve video prezentaci Vám přiblížíme špičkově vybavená pracoviště našeho výzkumného Centra materiálového vyzkumu , a to v oblasti chemie materiálů, a v oblasti transportních systémů a senzorů.

Více...

Mobilní laboratoř FRITSCH opět na FCH VUT v Brně

Datum: 20. 5. 2014

Ve dnech 20. - 21. 5. 2014 Fakultu chemickou VUT v Brně opět v rámci putování po České republice navštíví mobilní laboratoř firmy FRITSCH. Tato laboratoř nabízí zdarma prohlídku a vyzkoušení přístrojů FRITSCH pro drcení, mletí a granulometrii. Přístroje je možné vyzkoušet na vlastním vzorku.

Více...

Úspěchy našich studentek na Slovensku

Datum: 14. 5. 2014

Studentky Bc. Martina Čakajdová a Bc. Lenka Butorová z Ústavu chemie potravin a biotechnologií se 30.4.2014 zúčastnily na Slovensku soutěže o nejlepší vědeckou práci na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii, kterou uspořádala Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. V sekci Aplikovaná biológia a biotechnológia se Bc. M. Čakajdová umístila na 3. místě a Bc. Lenka Bútorová na 4.místě.

(Ilustrační foto)

Více...

Tým Fakulty chemické ve štafetovém běhu Volkswagen Maraton Praha

Datum: 10. 5. 2014

Běžci z Fakulty chemické VUT v brně se v neděli  11.5.2014 postaví na start jednoho z nejprestižnějších maratonů ve střední Evropě - Volkswagen Maratonu Praha. Tento závod, který je i součástí certifikace IAAF, startuje ze Staroměstského náměstí a na 42,195 km dlouhé trase si postupně štafetový kolík předají studenti i zaměstnanci Fakulty chemické. Za studenty doktorského studia poběží Patricie Heinrichová a Jiří Červenka, za akademické pracovníky zkušená závodnice Mgr. Věra Mazánková, Ph.D. a za zaměstnance fakultní administrativy Markéta Borovcová. Účast na maratonu původně plánoval i děkan fakulty, prof. Weiter, avšak kvůli zranění zůstane alespoň morální oporou našemu týmu. Našim běžcům držíme palce a věříme, že se mezi téměř 600 dalšími štafetami, které se postaví na start nedělního závodu, neztratí.

Více...

Fakulta chemická na brněnském Majálesu

Datum: 7. 5. 2014

Svoje vlastní pódium bude mít na letošním, již jedenáctém Brněnském Majálesu také Vysoké učení technické v Brně. Na terase u pavilonu G2 si budete moct vyzkoušet s chemiky kouzla s heliem a na památku se vyfotit v chemickém fotokoutku.

Více...

Fakultě chemické byl akreditován nový studijní program pro navazující studium

Datum: 26. 3. 2014

V tomto týdnu obdržela fakulta Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu - Chemie pro medicínské aplikace. Podařilo se tak zajistit pokračování studia pro letos končící první absolventy stejnojmenného bakalářského oboru. Akreditace reaguje na současné požadavky pracovního trhu na vysokoškolsky vzdělané absolventy chemie. Věříme, že tento program ještě zvýší zájem firem a výzkumných pracovišť o naše studenty a celkově přispěje ke stabilizaci postavení fakulty mezi ostatními školami s chemickým zaměřením.

Cena "Česká inovace" míří na FCH VUT

Datum: 17. 3. 2014

Gratulujeme našim kolegům, kteří se umístili v soutěži Česká inovace na 1. místě.

Cílem soutěže i Festivalu je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku. Organizátorem Festivalu je Česká inovace o.p.s. a společnost Blue Events. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo rekordních 127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Finalisty v pěti kategoriích vybírala více než stočlenná porota složená z odborníků z firemní sféry, vládních institucí, aplikovaného výzkumu či akademických a vědeckých institucí. Vítězný projekt vzešel z vítězů pěti kategorií soutěže Česká inovace.

V kategorii Inovační nápad určené jednotlivcům a studentům porota vybrala projekt týmu z Vysokého učení technického v Brně s názvem Bioplast PHA. Jde o technologii, při které je použitý fritovací olej převáděn pomocí bakterií na užitečný a zcela neškodný ekologický bioplast. Ten se pak v přírodě zcela rozloží za několik týdnů až měsíců.

Zdroj:  Česká inovace, www.ceskainovace.cz

Více...

Junior Science Café Brno představilo doktorandy Fakulty chemické

Datum: 6. 3. 2014

Science Café nabízí prostor pro neformální setkávání vědců a veřejnosti a společné hledání otázek a odpovědí. Vědci a lidé, které věda baví a zajímá, mohou diskutovat nad šálkem čaje o nových vědeckých poznatcích. Cílem akcí je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti.V minulých sektáních v Brně hostilo Café Falk naše studenty - Romanu Kolajovou a Jakuba Mondka.

Více...

Studenti Fakulty chemické prezentovali zaměření laboratoří biokoloidů

Datum: 25. 2. 2014

Nové biokoloidní systémy pro medicínské a zemědělské aplikace byly obsahem další z řady odborných přednášek a workshopů, uspořádaných v rámci spolupráce ve vzdělávání na Gymnáziu Břeclav. Doktorandi z CMV ve své prezentaci poskytli nejen odborné znalosti tématu, ale také praktické ukázky a v diskusi přiblížili studium na naší fakultě.

Reprezentační ples fakulty

Datum: 22. 2. 2014

Studentská unie fakulty chemické VUT v Brně Vás srdečně zvou na 18. ročník reprezentačního plesu fakulty, který se bude konat 22.2.2014 v 19:00 v KC Semilasso, Palackého třída 126, Brno.K tanci a poslechu hraje POĽANA Brno (Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců) a DJ Boris. Prodej lístků bude zahájen v pondělí 27.1.2014 na podatelně FCH.

Více...

Biotechnologie vyvinutá na naší fakultě se prosadila na světovém trhu

Datum: 7. 2. 2014

Mimořádného úspěchu v celosvětovém měřítku bylo dosaženo v rámci komercionalizace technologie, kterou vyvinul tým docentky Ivany Márové na naší fakultě. Česká firma NAFIGATE Corporation a.s., zabývající se transferem špičkových technologií a komercializací hi-tech produktů, podepsala smluvní ujednání s čínskou společností Suzhou Cleanet. Dohody Číňanům umožní využívat unikátní českou technologii Hydal, vyvinutou na naší fakultě. Jde o revoluční biotechnologii, která umí přeměnit odpadní fritovací olej na biopolymer, ze kterého se nejčastěji vyrábí bioplastové obaly nezatěžující životní prostředí. „Nyní reálně nastupuje fáze vybudování pilotní linky a paralelně s tím výstavba první velké továrny,“ uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation.

Zdroj: NFG services a.s.

Více...

Naši doktorandi skvěle prezentují fakultu na středních školách

Datum: 10. 1. 2014

Na základě spolupráce na realizaci projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji", připravili naši doktorandi několik seminářů a workshopů, ve kterých představili jednotlivé oblasti činnosti naší fakulty. V první části realizace projektu byly připraveny ukázky pokusů z anorganické chemie, v další části jsou realizovány tématicky zaměřené přednášky a praktické workshopy. Všechny dosud uskutečněné akce i zatím poslední představení činnosti fakulty v oblasti nových materiálů u dentálních náhrad, sklidili velký úspěch a ocenění partnerské školy. Našim studentům za takovou prezentaci fakulty děkujeme!

Fakulta podporuje aktivity programu ERASMUS +

Datum: 17. 12. 2013

Právě v těchto dnech probíhá výběrové řízení na obsazení plánovaných mobilit v rámci programu ERASMUS+, který umožňuje studentům naší fakulty absolvovat část studia na zahraničních partnerských školách, ve výrobních podnicích nebo ve výzkumných institucích. Každoročně využije možnosti získání zkušenností z jiného prostředí víc jak 40 studentů, největší zájem je o pobyty v severských zemích, ale stále větší popularitu získávají země jako Litva či Slovinsko. Studenti bakalářských a magisterských programů ve většině případů vyjíždějí na studium předmětů, někdy také na řešení diplomové práce či laboratorního projektu. Studenti doktorských programů mají možnost řešit část své dizertační práce, nebo využít příležitosti pobytu v zahraniční firmě, přímo ve výrobním podniku. Fakulta se snaží podpořit výjezdy studentů informačními schůzkami a také formou mimořádných stipendií. Věříme, že zkušennosti z výměnných pobytů ocení studenti nejen v profesním, ale také v osobním životě.

Více...

Nositel Nobelovy ceny za fyziku George E. Smith na VUT

Datum: 3. 12. 2013

V rámci Honeywell Initiative for Science and Engineering přivítá VUT v Brně opět nositele Nobelovy ceny. Letos budou mít všichni zájemci příležitost setkat se s Georgem E. Smithem, který se na svých přednáškách a seminářích zaměří na vynález zobrazovacího obvodu - senzoru CCD (Charge-Coupled Device) z roku 1969, jež je stále využíván v řadě elektronických zařízení včetně mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů a teleskopů.

Více...

Připravili jsme pro vás kurz: Senzorická analýza

Datum: 11. 11. 2013

V rámci projektu "Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty", je pro nadané studenty magisterského a doktorského studia, se zájmem o potravinářství, kteří si chtějí rozšířit možnosti uplatnění v oboru, připraven speciální kurz s využitím pro práci ve vývojových a kontrolních laboratořích potravinářských výrob a v inspekčních a kontrolních orgánech zaměřených na hygienu a kvalitu potravin.

Kurz bude rozdělen na teoretickou část a praktické zkoušky v laboratoři. Po úspěšném složení zkoušky v rámci praktické části tohoto kursu (dle platných ISO norem) získají účastníci osvědčení, jež potvrzuje jejich předpoklady provádět kvalifikované hodnocení v kterékoli senzorické laboratoři.

Kurz je plánován jako dvoudenní akce 11.-12.11.2013, společná teoretická část v rozsahu 6 vyučovacích hodin a 4 hodinové praktické zkoušky. Laboratorní zázemí je kapacitně omezeno, proto termíny praktické části budou stanoveny individuálně, podle počtu účastníků. Pro elektronickou registraci použijte formulář na webu ChemPoint .

Více...

Letošní ročník Noci vědců se opět vydařil

Datum: 27. 9. 2013

Letošní ročník Noci vědců, s podtitulem Přijďte za vědou, se opět vydařil. Díky projektu „Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“ jsme navázali na loňsku akci Přišla k vám věda, uspořádanou v nákupní Galerii Vaňkovka. Letos jsme se vrátili opět na fakultu, kde se nám podařilo, připravit bohatý program. Poprvé jsem zařadili divadelní naučná představení pro malé i velké diváky a v našich prostorách jste se mohli seznámit se zajímavými výsledky vědy a výzkumu z oblasti chemických disciplín. Děkujeme všem, kteří se do organizaci náročné akce zapojili.

Více...

Popularizátoři vědy představili Fakultu chemickou na Festivalu vědy

Datum: 13. 9. 2013

Popularizátoři vědy představili Fakultu chemickou na Festivalu vědy s RWE, který se letos konal v pátek 13. a v sobotu 14. září 2013. „Festival vědy představil jak odborné, tak populárně vědecké instituce. Cílem přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo,“ vysvětluje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno , která byla generálním organizátorem festivalu.

Více...

Budoucí studentka FCH jako šestá Češka překonala La Manche

Datum: 15. 8. 2013

Budoucí studentka prvního ročníku fakulty chemické Aneta Lokajová dokázala 15.8.2013 jako teprve šestá česká plavkyně v historii přeplavat kanál La Manche. Tento 34 kilometrový úsek přeplavala  v čase 10 hodin a 27 minut. Absolventka brněnského gymnázia nastupuje v letošním roce ke studiu na naší fakultě a my jí budeme držet palce nejen při dalších sportovních výkonech, ale i při zdárném proplouvání studentskými povinnostmi.

[Autor ilustračního fota: Deník/Hynek Dlouhý]

Více...

Naše studentka na 27. letní světové Univerziádě v Kazani

Datum: 6. 7. 2013

Česká reprezentantka Eva Kulovaná, studentka FCH VUT v Brně, jediná zástupkyně České republiky v šachu, vstoupila do své soutěže úspěšně. Čekalo ji celkem 9 náročných partií, v průběhu zápolení však podlehla zkušenějším soupeřkám. Vzhledem k tomu, že v rámci svého doktorského studia plní nad míru příkladně veškeré povinnosti, je její umístění zhruba v polovině startovního pole nad očekávání výborné. Gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci fakulty a přejeme jí hodně dalších úspěchů.

Více...

Prezentace vybavení Centra materiálového výzkumu

Datum: 26. 6. 2013

CMV vás zve na prezentaci přístrojového vybavení projektu. Akce se koná 26. 6. 2013 ve 13:00 v P1.

Více...

Letní škola SPM mikroskopie

Datum: 10. 6. 2013

Firma RMI s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na Letní školu SPM mikroskopie pořádanou ve dnech 10. – 11.6 2013 na Fakultě chemické VUT v Brně. Seminář je organizován za spoluúčasti Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity Brno. Letošní škola SPM je zaměřená na využití SPM technik pro charakterizaci mechanických vlastností materiálů

Více...

Nosičové systémy a transportní mechanismy

Datum: 20. 5. 2013

Dovolte nám pozvat nás na dvojjazyčný workshop ve dnech 20. - 25. 5. 2013 na témata spojená s nosičovými systémy pro biologicky aktivní látky a transportních mechanismů. Workshop organizuje společnost Contipro ve spolupráci s UPOL, VUT Brno a UPCE v rámci projektu Školy molekulárních biotechnologií.

Workshop je určen pro studenty 4. a 5. ročníků magisterského studia a doktorandy. Účast je bezplatná, pro účastníky je zajištěno a hrazeno ubytování a strava. Registrovat na workshop se můžete na emailu blanka.dolezalova@contipro.com

Více...

CMV připravilo neformální workshop pro středoškolské studenty

Datum: 20. 3. 2013

Ve dnech 20. a 21. 3. proběhne v Centru materiálového výzkumu v rámci projektu "Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty" (OpVK CZ.1.07/2.3.00/35.0004), dvoudenní workshop pro vybrané studenty Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary na téma - Výroba, vývoj, analýza keramických materiálů a skla.

Přes dvacet studentů různých ročníků bude mít možnost seznámit se nejen s laboratorním vybavením zaměřeným na anorganické analýzy materiálů, ale především s vedoucími pracovníky jednotlivých výzkumných směrů. Při neformálních pohovorech a v rámci diskuse,budou mít studenti příležitost udělat si představu, kam směřuje dnešní vývoj nových materiálů a technologického vybavení. Pojem technická keramika tak nezůstane jen učivem jednoho z předmětů, ale získá pro studenty konkrétní podobu produktů, obklopujících nás téměř všude v běžném životě.

Vědci z brněnského VUT vyrobili beton bez cementu

Datum: 20. 2. 2013

Brno – Dálnice nebo dům postavené z elektrárenského odpadu? Žádný nesmysl, ale jedna z možností využití popílku, kterou navrhují a zkoumají vědci z Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně.

Více...