EN  English

Stipendia

Přiznávání stipendií, jejich vyplácení a další náležitosti upravuje:

Další informace o možnostech a podmínkách stipendií na stránkách MŠMT.

Druhy stipendií

Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více studijních oborech studijního programu, může mu být jakékoli stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.

Všechny typy stipendií se přiznávají na základě žádosti studenta/doktoranda, mimořádné stipendium lze přiznat i na základě návrhu vedoucího zaměstnance.

 • prospěchové
  za vynikající studijní výsledky ve stanovené etapě studia. Stipendium je přiznáváno zpětně, za uplynulý semestr, diferencovaně podle váženého studijního průměru. Výše a podmínky pro přiznání stipendia je stanovena pro každý akademický rok Rozhodnutím děkana. Požádejte si o stipendium.
 • mimořádné
  je stipendium jednorázové, které lze přiznat zejména za vynikající studijní výsledky během celého studia, za práci a významné vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací VUT, za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, školy a akademické obce, jako výpomoc v mimořádné tíživé sociální situaci, na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného VUT. Požádejte si o stipendium.
 • doktorské
  je přiznáváno studentům prezenční formy doktorských studijních programů po standardní dobu studia při splnění všech studijních povinností. Výše stipendia je stanovena pro každý akademický rok Rozhodnutím děkana. Pro přiznání doktorských mimořádných stipendií platí stejná pravidla viz. výše. Požádejte si o stipendium.
 • ubytovací
  Ubytovací stipendium bylo zavedeno od 1. října 2005 na základě Pravidel pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 je od akademického roku 2005/2006 vysokou školou dotace určená na ubytování vyplácena přímo studentům formou stipendia. Slouží na podporu finančních nákladů na ubytování jak na kolejích tak v soukromém sektoru. Částka, kterou studenti měsíčně obdrží, vychází z plánované dotace MŠMT na ubytování přiznané příslušné vysoké škole a počtu studentů, kteří v rozhodném období splní podmínky na udělení ubytovacího stipendia. Žádosti o ubytovací stipendium se podávají elektronicky na osobní stránce studenta ve studijním portálu STUDENT. Zde jsou také následně další a podrobnější informace o přiznání, nebo nepřiznání stipendia a reklamační kód.
 • sociální
  novela zákona o vysokých školách (zákon č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2006, ukládá vysokým školám povinnost, přiznávat tyto stipendia též studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře, tj. jako důsledek sociální situace, kdy příjem rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a příslušného koeficientu. Žádosti o sociální stipendium se podávají písemně.