EN  English

Habilitační řízení

Dokumenty

Přehled materiálů k zahájení jmenovacího řízení

Uchazeč o jmenovací řízení předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení VaV následující materiály:

 • žádost o zahájení jmenovacího řízení, pokud není habilitační řízení zahájeno na návrh děkana
 • vyjádření vztahu k VUT a důvodů pro předložení návrhu ke jmenování na VUT, pokud se řízení zahajuje na návrh uchazeče
 • pokud se řízení ke jmenování profesorem  zahajuje na návrh uchazeče, musí být podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru 
 • seznam publikovaných prací, seznam významných realizovaných inženýrských, architektonických nebo uměleckých děl včetně jejich charakteristik nebo základní dokumentace, podíl uchazeče a přehled odezvy
 • vlastní hodnocení uchazeče, které je věrohodným a doložitelným dokladem, který obsahuje:
  • tabulku dosažených kvantifikovaných hodnotících kritérií a souhrnné vlastní vyjádření k bodovému hodnocení, k minimálním požadavkům podle a komentář k možnosti jejich dosažení vzhledem k oborovému zaměření a profilu uchazeče. Tabulka pro vlastní hodnocení je zde (PDF) .
  • originály nebo kopie nejvýznamnějších publikací nebo u inženýrských a uměleckých děl nejvýznamnějších artefaktů (děl, modelů, dokumentací apod.) – pěti u habilitačního řízení, deseti u řízení na jmenování profesorem
 • při habilitačním řízení, jehož součástí je veřejná pedagogická přednáška za přítomnosti určených členů vědecké rady, návrh tří témat, z nichž hodnotící komise vybere jedno
 • vlastní habilitační práci

Před zasedáním VR FCH na kterém proběhne vlastní jmenovací řízení je třeba na  podle pokynů vydavatelství VUTIUM dohodnout tisk tezí dle Směrnice rektora č. 38/1998  o vydávání vědeckých titulů.

Doklady se předkládají ve dvou písemných vyhotoveních a nejméně dvakrát na CD ve formátu PDF.

  Habilitační řízení která proběhla na Vědeckých radách FCH VUT v Brně od roku 1993

  Ing. Petr Dzik, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 8. 2. 2017

  Ing. Davis Salamon, Ph.D.
  pracoviště: STI VUT v Brně, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 19.10.2016

  RNDr. Jiří Tocháček, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 21. 10. 2015

  Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Potravinářská chemie, zasedání VR: 21. 10. 2015

  Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 28. 1. 2015

  Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 15. 1. 2014

  Ing. Pavel Diviš, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 13. 11. 2013

  RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR v Praze, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 13. 11. 2013

  RNDr. Vladimír Velebný, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 28. 3. 2012

  Mgr. Martin Vala, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Chemie materiálů, zasedání VR: 28. 3. 2012

  Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 14. 10. 2009

  Ing. Eva Nezbedová, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 14. 10. 2009

  Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
  pracoviště: FCHT UTB ve Zlíně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 8. 10. 2008

  Ing. Josef Čáslavský, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 27. 2. 2008

  Ing. Martin Weiter, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 5. 4. 2006

  Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 23. 2. 2005

  RNDr. František Krčma, Ph.D.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 18. 2. 2004

  Ing. Ota Salyk, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 23. 1. 2003

  RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 21. 2. 2002

  Ing. Petr Dolejš, CSc.
  pracoviště: fa W&ET České Budějovice, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 21. 2. 2002

  RNDr. Bohumil Dočekal, CSc.
  pracoviště: ÚACH AV ČR v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 18. 11. 1999

  Ing. Štěpán Florián, Ph.D.
  pracoviště: Ústav polymérov, SAV Bratislava, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 18. 11. 1999

  Ing. Miloslav Pekař, CSc.
  pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 30. 9. 1999

  RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 15. 4. 1999

  Ing. Miroslav Fišera, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Analytická chemie, zasedání VR: 3. 12. 1998

  Doc. Ing. Václav Prchal, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 3. 12. 1998

  RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Analytická chemie, zasedání VR: 23. 10. 1997

  Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 10. 4. 1997

  Ing. Václava Tomková, CSc.
  pracoviště: VŠB TU Ostrava, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 30. 10. 1996

  Ing. Zdeněk Beran, CSc.
  pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 6. 4. 1995

  Ing. Juraj Kizlink, CSc.
  pracoviště: CHTF STU Bratislava, obor: Organická chemie, zasedání VR: 19. 10. 1995

  Ing. Karel Stoklasa, CSc
  pracoviště: Fak. technol. VUT ve Zlíně, obor: Materiál. inženýrství, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Jan Kolařík, DrSc.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR Praha, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Michal Veselý, CSc.
  pracoviště: ÚSCH FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
  pracoviště: ÚMCH AV ČR Praha, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 29. 6. 1995

  Ing. František Kepák, DrSc.
  pracoviště: Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 6. 4. 1995

  RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994

  RNDr. Josef Jančář, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994

  Ing. Jaromír Havlica, CSc.
  pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 17. 10. 1994