EN  English

profesorská řízení

Dokumenty

Přehled materiálů k zahájení jmenovacího řízení

Uchazeč o jmenovací řízení předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím oddělení VaV následující materiály:

 • žádost o zahájení jmenovacího řízení, pokud není habilitační řízení zahájeno na návrh děkana
 • vyjádření vztahu k VUT a důvodů pro předložení návrhu ke jmenování na VUT, pokud se řízení zahajuje na návrh uchazeče
 • pokud se řízení ke jmenování profesorem  zahajuje na návrh uchazeče, musí být podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru 
 • seznam publikovaných prací, seznam významných realizovaných inženýrských, architektonických nebo uměleckých děl včetně jejich charakteristik nebo základní dokumentace, podíl uchazeče a přehled odezvy
 • vlastní hodnocení uchazeče, které je věrohodným a doložitelným dokladem, který obsahuje:
  • tabulku dosažených kvantifikovaných hodnotících kritérií a souhrnné vlastní vyjádření k bodovému hodnocení, k minimálním požadavkům podle a komentář k možnosti jejich dosažení vzhledem k oborovému zaměření a profilu uchazeče. Tabulka pro vlastní hodnocení je zde (PDF) .
  • originály nebo kopie nejvýznamnějších publikací nebo u inženýrských a uměleckých děl nejvýznamnějších artefaktů (děl, modelů, dokumentací apod.) – pěti u habilitačního řízení, deseti u řízení na jmenování profesorem
 • při habilitačním řízení, jehož součástí je veřejná pedagogická přednáška za přítomnosti určených členů vědecké rady, návrh tří témat, z nichž hodnotící komise vybere jedno
 • vlastní habilitační práci

Před zasedáním VR FCH na kterém proběhne vlastní jmenovací řízení je třeba na  podle pokynů vydavatelství VUTIUM dohodnout tisk tezí dle Směrnice rektora č. 38/1998  o vydávání vědeckých titulů.

Doklady se předkládají ve dvou písemných vyhotoveních a nejméně dvakrát na CD ve formátu PDF.

 

Profesorská řízení na FCH VUT v Brně od roku 1993

doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
pracoviště: UTB ve Zlíně, obor: Potravinářská chemie, zasedání VR: 8. 2. 2017 

doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
pracoviště: Masarykova Univerzita, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 25. 5. 2016  

doc.Ing. Michal Veselý, CSc.
pracoviště: FCH VUT v Brně, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 19.10.2016

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.
pracoviště: Univerzita Pardubice, FCHT, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 3. 2. 2016

doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

pracoviště: FCHT UTB ve Zlíně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 28. 1. 2015

doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 28. 1. 2015

doc. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 1. 10. 2014

doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
pracoviště: UJEP v Ústí nad Labem, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 1. 10. 2014

doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 16. 1. 2013

doc. Dr. Ing. Martin Palou, Ph.D.
pracoviště: STU v Bratislavě, obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zasedání VR: 3. 10. 2012

doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
pracoviště: TU v Liberci, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 13. 1. 2010

doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 28. 1. 2009

doc. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 25. 5. 2005

doc. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
pracoviště: VFU v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 23. 1. 2003

doc. Ing. Milan Vondruška, CSc.
pracoviště: FCHT UTB ve Zlíně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 6. 12. 2001

doc. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc.
pracoviště: Ústav polymérov SAV v Bratislave, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 31. 1. 2001

doc. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.
pracoviště: FCHT UP Pardubice, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 31. 10. 2000

doc. Ing. Jan Kolařík, DrSc.
pracoviště: ÚMCH AV ČR v Praze, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 18. 11. 1999

doc. Ing. Petr Sáha, CSc.
pracoviště: FT VUT ve Zlíně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 30. 9. 1999

doc. Ing. Ladislav Omelka, CSc.
pracoviště: ÚFSCH FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 30. 9. 1999

doc. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc.
pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 30. 9. 1999

doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc.
pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 15. 4. 1999

doc. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
pracoviště: ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 18. 6. 1998

doc. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
pracoviště: PřF MU v Brně, obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, zasedání VR: 10. 4. 1997

doc. RNDr. Josef Jančář, CSc.
pracoviště: ÚCHM FCH VUT v Brně, obor: Makromolekulární chemie, zasedání VR: 30. 10. 1996

doc. Ing. Milan Drdák, DrSc.
pracoviště: ÚCHPBT FCH VUT v Brně, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 30. 10. 1996

doc. Ing. Ondřej Wein, CSc.
pracoviště: ÚCHP AV ČR v Praze, obor: Fyzikální chemie, zasedání VR: 4. 4. 1996

doc. RNDr. Stanislav Nešpůrek, CSc.
pracoviště: ÚMCH AV ČR v Praze, obor: Materiálové inženýrství, zasedání VR: 6. 4. 1995