Mikroskopické metody + příslušenství
 

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Vítáme Vás na stránkách Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí se podílí na výuce předmětů v bakalářském programu Chemie a chemické technologie; v rámci tohoto programu nabízí studijní obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Studenti tohoto programu mají možnost pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Ústav rovněž zajišťuje doktorský studijní program Chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na následující oblasti:

 • Metody identifikace a kvantifikace kontaminantů anorganického a organického původu ve složkách životního prostředí (voda, ovzduší, půda, biota)
 • Vývoj a aplikace moderních instrumentálních metod
 • Vývoj metod pasivního vzorkování organických a anorganických polutantů ve složkách životního prostředí
 • Monitoring nebezpečných polutantů ve složkách životního prostředí (kovy, organokovové sloučeniny, pesticidy, PCBs, PAHs, PDBFs, PBDEs, rezidua léčiv a ostatní specifické sloučeniny).
 • Stanovení a hodnocení ekotoxikologických parametrů chemických látek a přípravků, výluhů dle metod OECD a ČSN EN ISO
 • Moderní technologie používané na úpravu vody, ochranu ovzduší a nakládání s odpady, inovace technologií
 • Studium energetických materiálů
 • Dekontaminace a sanace životního prostředí, prevence a likvidace chemických havárií a starých zátěží

Absolventi ÚCHTOŽP nalézají uplatnění v následujících oblastech:

Vědecko-výzkumná činnost:

 • Univerzity a vysoké školy zaměřené  na výuku a výzkum v oblasti chemie
 • Ústavy Akademie věd České republiky
 • Rezortní výzkumné ústavy
 • Vzdělávací instituce zaměřené  na ochranu životního prostředí  

Kontrolní laboratoře na všech úrovních státní správy

 • Ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, včetně zvláště nebezpečných odpadů

Veřejná správa

 • Kontrolní orgány pro ochranu životního prostředí Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví atd.