EN  English

Centrum materiálového výzkumu 

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů,  transportních systémů pro péči o zdraví a senzorů na bázi organických polovodičů.

Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2. V období 04/2010 až 12/2013 bude celkově investováno více než 200 mil CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra zaměřeného na materiálový výzkum ve 2 hlavních oblastech: Anorganické materiály a Transportní systémy a senzory.

 


vavpi_logolin_hor
 

1.1 Výzkumný program Anorganické materiály

Hlavním cílem výzkumného programu Anorganické materiály je vytvoření výzkumného centra pro poskytnutí instrumentální a vědomostní základny silikátovému průmyslu nezbytné pro rozvoj jeho inovačního potenciálu. Záměrem výzkumného programu Anorganické materiály je uplatnit ucelený pohled materiálového inženýra – chemika, zaměřený na nalézání vzájemných souvislostí chemické a fázové mikrostruktury a morfologie s výslednými vlastnostmi a chováním materiálů.

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU

Výzkumný program Anorganické materiály zaměřuje výzkum a vývoj na tři odborné oblasti (aktivity), a to anorganická pojiva, keramické materiály a kovové materiály. Výstupy a výsledky těchto výzkumných aktivit budou zaměřeny na následující problematiku a systémy:

Anorganická pojiva:

 • technologický vývoj, zvyšování energetické efektivity a snižování ekologické zátěže technologií výroby pojiv – portlandských, nízkoenergetických a speciálních cementů, vzdušného a hydraulického vápna a síranových pojiv,
 • zvyšování užitných parametrů materiálů na bázi anorganických pojiv – betonů (samozhutnitelných, vysokohodnotných, přepjatých, lehčených…), porobetonů, omítkovin, speciálních maltovin (podlahových stěrek, lepidel…),
 • výzkum a vývoj bezcementových pojiv – geopolymerů,
 • vývoj nové generace anorganických pojiv s vlastnostmi plastů – MDF kompozitů,
 • využívání sekundární produktů z chemických, metalurgických výrob a energetiky v přípravě anorganických pojiv a materiálů pro snížení ekologické zátěže těchto průmyslů.

Keramické materiály:

 • technická a konstrukční keramika – intenzifikace výrobních procesů, úprava pálící křivky pro dosažení žádaných vlastností, procesy probíhající při vypuzování tvářecích přísad, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • elektrotechnická keramika – úprava pálící křivky pro dosažení žádaných vlastností, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • neoxidová keramika – intenzifikace výrobních procesů, fázové a strukturní změny v průběhu tepelného zpracování...,
 • žárovzdorné materiály (hutné, izolační, žáromonolity...) – zkoušky vlastností a odolnosti žárnin, konzultace při výběru žárovzdorného materiálu, posouzení stavu vyzdívek a analýza příčin selhání materiálu,
 • keramické suroviny – zkoušení vlastností a analýza složení keramických surovin (jíly, plastické zeminy, plniva, taviva...),
 • speciální keramické technologie – sol-gel proces, biokeramika...,
 • využití sekundární surovin v technologii keramiky.

Kovové materiály:

 • rutinní strukturní a fázová analýza kovových materiálů (stadardní metalografie,elektronová a světelná mikroskopie, elementární analýza, difrakční krystalografická analýza, měření mechanických vlastností),
 • vývoj ochranných povlaků pro hořčíkové a hliníkové slitiny, zejména s ohledem na jejich ekologickou a zdravotní nezávadnost při zachované požadované korozní odolnosti,
 • korozní zkoušky standardizované (NSS, Kesternich atd…) i modifikované dle aktuálních potřeb výzkumu nebo zakázky,
 • analýzy archeologických nálezů, spolupráce s muzei na identifikaci a konzervaci artefaktů,
 • analýza příčin a průběhu korozního napadení, analýzy korozních produktů, návrhy řešení konkrétních problematických situací,
 • výzkum využití rentgeno-spektroskopických metod pro určení chemického stavu analyzovaných prvků v lokálně identifikovaných fázích materiálů.   

ČLENĚNÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU:

Výzkumný program Anorganické materiály je rozčleněn do pěti funkčních celků – laboratoří, které se věnují odlišným metodám a postupům přípravy a charakterizace materiálů:

 • Preparativní laboratoř silikátů
  • příprava a vývoj anorganických pojiv a keramiky a zkušebních vzorků pro testy a analýzy v ostatních laboratořích
 • Laboratoř chemických analýz
  • studium chemického složení a struktury materiálů
 • Laboratoř strukturních analýz
  • studium chemické a fázové mikrostruktury a morfologie materiálů 
 • Laboratoř termických analýz
  • charakterizace materiálů při vysokoteplotních procesech
 • Laboratoř fyzikálně-mechanických analýz
  • stanovení vybraných fyzikálních a mechanických vlastností materiálů

Skupiny uživatelů:

 • výrobci a zpracovatelé anorganických pojiv,
 • výrobci stavebních materiálů,
 • výrobci technické a inženýrské keramiky,
 • výrobci a uživatelé žáruvzdorných materiálů,
 • uživatelé anorganických technologií,
 • producenti systémů ochrany kovů proti korozi,
 • uživatelé kovů v korozních podmínkách,
 • univerzity a VaV organizace.

Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.


1.2 Výzkumný program Transportní systémy a senzory 

Výzkumná aktivita „transportní systémy“ je zaměřena na:

 • Přípravu funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení a nosičových systémů pro medicínské, kosmetické, potravinářské, zemědělské a environmentální aplikace.
 • Fyzikální chemii pro přípravu a charakterizaci vlastností systémů cíleného transportu biologicky aktivních látek, využitelných například v diagnostice, medicíně či péči o zdraví nebo životní prostředí obecně.
 • Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení, nebo v případě škodlivé aktivity umožňujícího transport zastavit.
 • Výzkum přípravy a vlastností konkrétní aplikační formy transportního systému. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy.

Výstupy a výsledky této výzkumné aktivity budou tvořit:

 • Poznatky základního charakteru týkající se agregačních a interakčních vlastností (bio)polymerů, důležité pro formulaci systémů cíleného transportu biologicky aktivních látek. Výstupem pro tyto výsledky budou publikace ve vědeckých časopisech.
 • Poznatky nutné pro využití informací získaných ze základního v ýzkumu pro formulaci prakticky použitelných nosičových systémů, ať už samotných (např. léčivo) nebo jako součástí vyššího celku (např. kosmetický přípravek, přípravek pro hojení ran atp.).
 • Nosičový systém pro následné biologicko-medicínské testy. Výstupem je samotný systém dodaný k testů na příslušné spolupracující pracoviště.
 • Konkrétní nosičové systémy ve formě prototypu, funkčního vzorku nebo technologických podkladů. Forma výstupu bude určena dohodou s průmyslovými partnery a může mít např. formu patentu či jiné formy ochrany duševního vlastnictví nebo technologie zaváděné u průmyslového partnera.

Druhá výzkumná aktivita výzkumného směru vychází z první výzkumné aktivity, na kterou navazuje a rozvíjí ji. Cílem druhé aktivity je aplikační využití organických a biologických materiálů v optických, elektronických a senzorických zařízeních. Pro konstrukci těchto systémů budou využity různé druhy organických materiálů, jako jsou polymery, oligomery, nízkomolekulární látky, biologické a bioanalogické materiály a další. Základní charakteristikou těchto materiálů jsou jejich senzorické (polovodičové) vlastnosti, které umožňují nejenom nahradit ve stávajících aplikacích drahé anorganické polovodiče levnějšími organickými, ale dovolují rovněž vytvořit principiálně nové elektronické prvky a senzory. Příkladem nových vyvíjených elektronických prvků jsou organické „plastové“ solární články a osvětlovací panely anebo fotovoltaické textilie, které jsou na pracovišti vyvíjeny v rámci rozsáhlého evropského projektu.

Výsledkem aplikovaného výzkumu realizovaného ve spolupráci s firmami budou funkční vzorky a prototypy nových senzorických systémů a dalších zařízení. Kromě vývoje principiálně nových senzorických systémů a organických elektronických zařízení bude prvořadá pozornost zaměřena na inovaci stávajících produktů a zařízení, které jsou na trhu dobře uplatnitelné. Tato inovace může spočívat například v náhradě senzorů na bázi anorganických polovodičů levnějšími organickými, což by mělo výrazně zlevnit jejich výrobu. Další možnosti vývoje a inovací jsou založeny na využití potenciálu tištěné a organické elektroniky pro velkokapacitní produkci levných tištěných elektronických zařízení a senzorů.

Skupiny uživatelů:

 • Firmy produkující nebo vyvíjející biologicky aktivní látky či jejich aplikační formy, zejména firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické, potravinářské a agrochemické.
 • Firmy působící v oblasti senzorické a diagnostické techniky.
 • Odběratelé nových materiálů pro organickou a tištěnou elektroniku a senzory.
 • Inovativní firmy a instituce využívající nové technologie z oblasti organické a tištěné elektroniky.
 • Inovativní firmy zaměřující se na nanotechnologie.
 • Firmy produkující nebo vyvíjející zdravotnické prostředky.
 • Instituce klinického výzkumu a testování.
 • Univerzity a VaV organizace.

Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.