EN  English

Bakalářské studium

Poradenství pro studenty

Studijní poradenství na FCH je zaměřeno především na prevenci studijního selhávání a řešení studijních obtíží a problémů. Umožňuje studentům  lépe se  orientovat v chodu fakulty a jednotlivých součástí a poskytuje orientaci v příslušných studijních a právních předpisech, které se vztahují ke studiu.

Během vašeho studia se mohou vyskytnout menší či větší nesnáze jak osobního tak  studijního charakteru. Nejsnadněji naleznete radu a povzbuzení především u ostatních studentů, zejména těch z vyšších ročníků, kteří si již na systém vysokoškolského studia zvykli a pochopili jej. Také na studijním oddělení jsme připraveni, pokud o to budete stát, přispět svými zkušenostmi. Právě díky dlouholeté praxi v práci se studenty dovedeme možná najít řešení i tam, kde vy již žádné nevidíte.

Podpora studentů kombinované formy studia:

 • Koordinátor pro kombinované studium – RNDr. Marie Polcerová, Ph.D.
 • Rovněž můžete využít kontakty na ústavech "Poradenství pro studenty" viz výše.
 • Koleje a menzy VUT v Brně nabízejí ubytování pro studenty kombinované formy studia za zvýhodněných cenových podmínek. Bližší informace na http://www.hotel-palacky.cz

Informace pro akademický rok:

Obecné informace trvalého charakteru

Informace pro studenty končících ročníků

Zpracování závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP):

 • Formální náležitosti závěrečné kvalifikační práce a základní pravidla pro odevzdání tištěné a elektronické verze popisuje Směrnice rektora 72/2017. Prakticky všechny povinné částí (listy) závěrečné práce jsou automaticky generovány v souladu se směrnicemi automaticky na Portálu v menu "Moje závěrečná práce" po vyplnění povinných údajů.
 • Přihlašování se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě vysokoškolské kvalifikační práce upravuje pokyn děkana 1/2018.
 • Stručný výtah instrukcí ohledně tisku diplomových prací
 • Kromě výše uvedených dokumentů je třeba respektovat typografická pravidla stanovená fakultou. 
 • Při vytváření PDF verze závěrečné práce se řiďte těmito doporučeními. Pro spojování více PDF do jednoho můžete použít volně dostupné nástroje: PDFmergePDFsam 
 • Na naší fakultě provádí vazbu práce tiskárna FCH (Laboratoř tiskových procesů = LTP). Student do tiskárny zpravidla doručí vytištěné sady listů práce (nad 100 stran nutno tisknout oboustranně!!) a domluví si termín vazby. Cestu do tiskárny naznačuje mapka .
 • Témata státnicových předmětů, nebo také tématické oblasti k SZZ, jsou k nastudování na Portálu v menu Studium - dole link "Tématické oblasti k SZZ". Názvy tématických oblastí odpovídají jednotlivým státnicovým předmětům a zahrnují témata z různých předmětů vyučovyných během celého studia.

Příprava na navazující studium

 • Témata (rozsah znalostí)  pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia jsou shodná s tématy státnicových předmětů/oblastí popsáné v předchozím odstavci.

Oficiální ukončení studia

 • Po úspěšném splnění všech studijních povinností (obhajoba VŠKP, státní zkouška) student v systému Studis v menu Výstupní list studenta vyplní, vytiskne, podepíše a nechá potvrdit výstupní list studenta, který odevzdá na studijním oddělení.