EN  English

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) tvoří významnou část vzdělávací činnosti fakulty, určenou různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům i dalším zájemcům o studium z praxe.

Celoživotní vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. neposkytuje řádné vysokoškolské vzdělání a není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání ve smyslu zákona 117/95 Sb. o státní sociální podpoře. Posluchači nemají nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě.

Fakulta chemická nabízí CŽV ve dvou úrovních:

A) V rámci akreditovaných studijních programů

Jedná se o studium jednotlivých předmětů – kurzů, shodných obsahově i kreditově s předměty obsaženými ve studijních plánech akreditovaných studijních programů. V souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání jsou dosažené studijní výsledky (kredity) v rámci celoživotního vzdělávání započitatelné v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu. Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia. Výše poplatků za absolvování jednotlivých předmětů je stanovena Rozhodnutím děkana.

Potřebné dokumenty viz na konci této stránky.

B) Mimo rámec akreditovaných studijních programů tzv. profesní vzdělávání

Nabídku tohoto studia tvoří především přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, profesní a zájmové kurzy včetně kurzů Univerzity 3. věku a specializované studium zaměřené na získání odborné způsobilosti k výkonu specializované činnosti, kdy absolventi obdrží osvědčení ve smyslu § 60 zákona č. 111/1998 Sb. Výše úplaty za studium v rámci celoživotního vzdělávání je stanovena děkanem fakulty a zveřejněna spolu s aktualizací nabídky jednotlivých kurzů. Podmínkou pro přijetí do kurzů je vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného. Kurzy se uskutečňují prezenční nebo kombinovanou formou a jsou realizovány při naplnění minimálním počtu účastníků. Dále jsou uvedeny pravidelně realizované kurzy.

  • V případě zájmu kontaktujte studijního oddělení nebo garanta konkrétního kurzu z nabídky uvedené níže.


Ad b) kurzy Mimo rámec akreditovaných studijních programů

1) Kurzy senzorické analýzy

Kurzy jsou určeny zájemcům o problematiku senzorické analýzy ze strany odborné i laické veřejnosti. Náplň tvoří první teoretická část, v rámci níž budou účastníci kurzu formou přednášek seznámeni s teoretickými základy senzorické analýzy, v druhé části budou probíhat praktické testy v senzorické laboratoři. Konkrétní termíny jsou otevírány průběžně několikrát ročně a podrobnosti jsou zveřejňovány na portálu ChemPoint v sekci Akce - Semináře. V případě dotazů se obrazejte na garanta kurzů Ing. Evu Vítovou, Ph.D.

2) Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie

Fakulta organizuje v rámci programů CŽV kurz zaměřený na přípravu uchazečů k přijímacím zkouškám ke studium v bakalářských studijních programech. Kurz je plánován v rozsahu 18 hodin v sobotních 6 hodinových blocích. Kurz bude ukončen závěrečným testem (obdobné náplně a rozsahu jako je test k přijímacím zkouškám). Účastníci obdrží certifikát o absolvování, který mohou doložit k přihlášce ke studiu. Úspěšným absolventům kurzu bude prominuta přijímací zkouška a budou zařazeni do pořadníku podle kritérií stanovených ve Směrnici děkana pro přijímací řízení. Podrobné informace budou zveřejněny vždy počátkem kalendářního roku.

3) Kurzy doplňujících učivo ze střední školy pro studenty I. ročníků FCH VUT v Brně

Těm, kteří mají obavy, zda stihnou probíranou látku v I. ročníku na naší fakultě, těm, které první přednášky vyděsily objemem požadovaných znalostí, a těm, kteří si chtějí rozšířit znalosti získané na střední škole, nabízíme nepovinné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Informace o zahájení kurzů, časovém harmonogramu a podrobnou náplň kurzů obdržíte během prvních přednášek příslušného předmětu.

u3v

4) Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací programy akreditované pro účely zákona č. 563/20047 Sb., o pedagogických pracovnících, v současné době žádné neprobíhají.

5) Kurzy Univerzity třetího věku

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Tyto kurzy organizuje celoškolské pracoviště.

 

Dokumenty ke studiu CŽV