EN  English

Navazující magisterské studium

Poradenství pro studenty
Studijní poradenství na FCH je zaměřeno především na prevenci studijního selhávání a řešení studijních obtíží a problémů. Umožňuje studentům  lépe se  orientovat v chodu fakulty a jednotlivých součástí a poskytuje orientaci v příslušných studijních a právních předpisech, které se vztahují ke studiu.
Během vašeho studia se mohou vyskytnout menší či větší nesnáze jak osobního tak  studijního charakteru. Nejsnadněji naleznete radu a povzbuzení především u ostatních studentů, zejména těch z vyšších ročníků, kteří si již na systém vysokoškolského studia zvykli a pochopili jej. Také na studijním oddělení jsme připraveni, pokud o to budete stát, přispět svými zkušenostmi. Právě díky dlouholeté praxi v práci se studenty dovedeme možná najít řešení i tam, kde vy již žádné nevidíte.
Podporu studentů kombinované formy studia:
  • Koordinátor pro kombinované studium – RNDr. Marie Polcerová, Ph.D.
  • Rovněž můžete využít kontakty na ústavech "Poradenství pro studenty" viz výše.

Informace pro akademický rok

Obecné informace trvalého charakteru

Informace pro studenty končících ročníků

Zpracování závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP):

  • Formální náležitosti závěrečné kvalifikační práce a základní pravidla pro odevzdání tištěné a elektronické verze popisuje Směrnice rektora 72/2017. Prakticky všechny povinné částí (listy) závěrečné práce jsou automaticky generovány v souladu se směrnicemi automaticky na Portálu v menu "Moje závěrečná práce" po vyplnění povinných údajů.
  • Přihlašování se ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě vysokoškolské kvalifikační práce upravuje pokyn děkana 1/2018.
  • Stručný výtah instrukcí ohledně tisku diplomových prací
  • Kromě výše uvedených dokumentů je třeba respektovat typografická pravidla stanovená fakultou. 
  • Při vytváření PDF verze závěrečné práce se řiďte těmito doporučeními. Pro spojování více PDF do jednoho můžete použít volně dostupné nástroje: PDFmergePDFsam 
  • Na naší fakultě provádí vazbu práce tiskárna FCH (Laboratoř tiskových procesů FCH VUT). Student do tiskárny zpravidla doručí vytištěné sady listů práce (nad 100 stran nutno tisknout oboustranně!!) a domluví si termín vazby. Cestu do tiskárny naznačuje mapka .
  • Témata státnicových předmětů, nebo také tématické oblasti k SZZ, jsou k nastudování na Portálu v menu Studium - ve spodní části odkaz "Tématické oblasti k SZZ". Názvy tématických oblastí odpovídají jednotlivým státnicovým předmětům a zahrnují témata z různých předmětů vyučovaných během celého studia.

Oficiální ukončení studia

  • Po úspěšném splnění všech studijních povinností (obhajoba VŠKP, státní zkouška) student v systému Studis v menu Výstupní list studenta vyplní, vytiskne, podepíše a nechá potvrdit výstupní list studenta, který odevzdá na studijním oddělení.