EN  English

Věda a výzkum

 Vědecko-výzkumná činnost představuje vedle činnosti pedagogické další nedílnou součást poslání Fakulty chemické. Konkrétní aktivity na tomto poli se odvíjejí od odborného zaměření jednotlivých ústavů fakulty. Ústav fyzikální a spotřební chemie se zaměřuje především na problematiku fyzikální chemie koloidních a makromolekulárních soustav, fotochemie, plazmové chemie a fyziky a počítačových aplikací v chemii, chemické technologii a fyzice. Na ústavu chemie materiálů je vědecká činnost orientována do studia vlastností silikátových, polymerních, kovových a kompozitních materiálů s přímým uplatněním získaných poznatků v technologii jejich výroby a zpracování. Odborná náplň vědecko-výzkumné činnosti ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí směřuje do oblasti chemie a technologie ochrany a úpravy vody, ochrany půdního fondu a ovzduší. Ústav se rovněž zabývá problémy specielní průmyslové toxikologie a ekotoxikologie, jakož i problémy likvidace a recyklace odpadů. Ústav chemie potravin a biotechnologií řeší v rámci své vědecké činnosti problémy z oblasti biologie, teoretické a experimentální biochemie, mikrobiologie, bioinženýrství a technologie potravinářských výrob.

Vědecko-výzkumná činnost na Fakultě vychází z velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení v kombinaci s počítačovou technikou. Významnou úlohu zde sehrává působení vysoce kvalifikovaných pracovníků fakulty s bohatými zkušenostmi z vědecké p ráce v různých oblastech chemie. Ti odevzdávají své dlouholeté zkušenosti mladší generaci výzkumných pracovníků, jejichž počet se každoročně rozšiřuje o absolventy doktorandského studia na fakultě. Do vědecko-výzkumné činnosti se aktivně zapojují také samotní posluchači bakalářského, magisterského a doktorandského studia. Získané experimentální výsledky mají možnost každoročně prezentovat před odbornou porotou v rámci fakultních studentských soutěží. Nejlepší práce jsou pak zasílány do dalších odborných soutěži v České republice. Důležitou součástí vědecko-výzkumných aktivit je grantová činnost, která mimo jiné umožňuje získání finančních prostředků pro další nákup kvalitní přístrojové a počítačové techniky a tím přispívá k zefektivnění výzkumné práce. Každé 3 roky se na půdě Fakulty chemické koná mezinárodní vědecká konference "Chemistry and Life". Její tradice započala v roku 1999 a postupně se stále více dostává do povědomí vědecké komunity doma i v zahraničí.

Výzkumná činnost na fakultě se zaměřuje na řešení výzkumných problémů a projektů financovaných grantovými agenturami (GAČR. GA AV ČR), projektů v rámci programu KONTAKT, projekt programu INTAS, 2 projektů v rámci programu COST, více než 20 projektů FRVŠ. Těžištěm činnosti fakulty na poli vědecko-výzkumné činnosti jsou práce, související s řešením Výzkumného záměru 0021630501 "Multifunkční homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů."

Hlavní výzkumné oblasti Fakulty chemické vyplývají z odborného zaměření jednotlivých ústavů fakulty a jsou následující:

Ústav chemie materiálů:

 • polymerní materiály a kompozity
 • povrchové úpravy a syntéza tenkých vrstev
 • pokročilé anorganické materiály

Ústav fyzikální a spotřební chemie:

 • fyzikální chemie koloidních a biopolymerních soustav
 • fotochemie, včetně koloristiky a tiskové techniky
 • chemie a fyzika plazmatu
 • fotoelektrické, elektrochemické a tepelné vlastnosti materiálů
 • radikálové procesy

Ústav chemie potravin a biotechnologií:

 • potravinářské technologie a biotechnologie
 • biochemie a mikrobiologie
 • analýza potravin a potravinových doplňků

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí:

 • výzkum metod detekce, identifikace a kvantifikace kontaminantů anorganického a organického původu ve složkách ŽP včetně vody a živých organismů a možnosti dekontaminace
 • hodnocení tuhých a tekutých odpadů z hlediska ochrany životního prostředí a hodnocení starých zátěží jako možného zdroje sekundární kontaminace životního prostředí