EN  English

Aktuálně řešené projekty 

Program/poskytovatel: Akademie věd

Název: Hmotnostně spektrometrický a elektroforetický výzkum klastrových sloučenin boru
Identifikační kód: IAA400310613
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Čáslavský Josef

Název: Elektronové procesy na molekulární úrovni v látkách vhodných pro organické fotocitlivé soucástky
Identifikační kód: IAA401770601
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace
Identifikační kód: KAN101120701
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Čech Vladimír

Název: Molekulární nanosystémy a nanosoučástky: elektrické transportní vlastnosti
Identifikační kód: KAN401770651
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Výzkum interakcí klastrových sloučenin boru s běžnými složkami a speciálními aditivy elektroforetických systémů
Identifikační kód: KJB400310705
Kontrahující instituce: AV ČR
Vedoucí projektu: Horáková Hana

Program/poskytovatel: Grantová agentura

Název: Vliv tepelné historie na morfologii a lomové chování rázových kopolymerů polypropylenu
Identifikační kód: GA104/07/1631
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Jančář Josef

Název: Ultrazvuková spektroskopie ve studiu kompexace huminových látek
Identifikační kód: GA104/08/0990
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Klučáková Martina

Název: Studium nerovnovážné kinetiky plazmochemických reakcí v atmosférických plynech za sníženého tlaku s ohledem na využití v analytické chemii
Identifikační kód: GA202/08/1106
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Krčma František, Kanický Viktor, Šimek Milan

Název: Senzorické vlastnosti aromatických a heterocyklických sloučenin s konjugovanými vazbami
Identifikační kód: GA203/08/1594
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Salyk Ota

Název: Studium procesů v elektrických výbojích ve vodných roztocích organických sloučenin
Identifikační kód: GP202/07/P371
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Stará Zdenka

Název: Role struktury sesíťované polymerní matrice v částicovém kompozitu. Víceúrovňové modelování a experimentální ověření.
Identifikační kód: GA106/08/1409
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Nezbedová Eva

Název: Příprava tenkých fotokatalytických vrstev TiO2 pomocí piezoelektrického tisku
Identifikační kód: GA104/09/P165
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Dzik Petr

Název: In situ měření biodostupnosti vybraných toxických a esenciálních kovů v malých a středních tocích jižní Moravy
Identifikační kód: GA 525/09/P583
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Diviš Pavel

Název: Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace
Identifikační kód: GA104/09/H080
Kontrahující instituce: GAČR
Vedoucí projektu: Krčma František

Program/poskytovatel: MPO

Název: Výzkum možností rozšíření výrob jemně mletých druhotných surovin pro použití v hydraulických pojivech
Identifikační kód: FI-IM3/053
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Fiala Jaroslav, Holešinský Radek

Název: Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva
Identifikační kód: FI-IM4/205
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Pekař Miloslav

Název: Poloprovozní - experimentální BPS
Identifikační kód: FI-IM4/209
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Omelková Jiřina

Název: Optimalizace dávkování alternativních paliv s vysokým obsahem P2O5 při výrobě cementu
Identifikační kód: FT-TA3/026
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Havlica Jaromír, Staněk Theodor

Název: Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice
Identifikační kód: FT-TA3/055
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Jančář Josef, Zelenka Jiří

Název: Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice
Identifikační kód: FT-TA3/055
Kontrahující instituce: MPO
Vedoucí projektu: Jančář Josef, Zelenka Jiří

Program/poskytovatel: Výzkumný záměr

Název: Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů
Identifikační kód: MSM0021630501
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Jančář Josef

Název: Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií
Identifikační kód: MSM6046137305
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Vávrová Milada, Hajšlová Jana, Melzoch Karel

Název: Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin
Identifikační kód: MSM6215712402
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Večerek Vladimír , Vávrová Milada, Zlámalová Gargošová Helena, Šucman Emanuel

Program/poskytovatel: COST

Název: Introduction of novel approaches to monitoring of xenobiotics in effluents from selected waste waters treatment plants in Brno city
Identifikační kód: OC183
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Vávrová Milada

Název: Asociativní koloidy hyaluronan-tenzid, hyauloran-aminokyselina pro nanomedicínské aplikace
Identifikační kód: OC08004
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Pekař Miloslav

Program/poskytovatel: NPV II

Název: Využití nově sysntetizovaných biomateriálů s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mezodermu: chrupavku, kost, vazby a menisky
Identifikační kód: 2B06130
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Nečas Alois, Jančář Josef

Název: Vývoj nového moderního biotechnologického postupu umožňujícího účinnější způsob využívání odpadních vod z mlékárenského průmyslu jako materiálového zdroje pro výrobu vodíku.
Identifikační kód: 2B08070
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Rittich

Název: Vývoj moderních metod pro hodnocení autenticity "českého piva"
Identifikační kód: 2B08057
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Márová Ivana

Název: Výzkum a vývoj ekologického pojivana bázi geopolymerních struktur se schopností imobilizace potenciálně nebezpečných látek z velkooběmově produkovaných průmyslových odpadů a jeho následné aplikace ve stavebnictví
Identifikační kód: 2B08024
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Opravil

Název: Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu
Identifikační kód: 2B08020
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Pekař Miloslav

Program/poskytovatel: KONTAKT

Název: Studium vlivu požárů a použité techniky na stav složek životního prostředí
Identifikační kód: MEB 080815
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Mašek Ivan

Název: Speciační analýza a frakcionace vybraných toxických prvků v environmentálních vzorcích s využitím spektroskopických metod
Identifikační kód: MEB 080813
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Diviš Pavel

Název: Speciační analýza a frakcionace vybraných toxických prvků v environmentálních vzorcích s využitím spektroskopických metod
Identifikační kód: MEB 080813
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Diviš Pavel

Název: Speciační analýza a frakcionace vybraných toxických prvků v environmentálních vzorcích s využitím spektroskopických metod
Identifikační kód: MEB 080813
Kontrahující instituce: MŠMT
Vedoucí projektu: Diviš Pavel

Program/poskytovatel: NAZV

Název: Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene
Identifikační kód: QH81056
Kontrahující instituce: MZV
Vedoucí projektu: Márová Ivana

Program/poskytovatel: Ostatní

Název: Vizualizace solárních energetických systémů
Identifikační kód: JMK 1-440/2006-14
Kontrahující instituce: JMK
Vedoucí projektu: Kotlík Josef

Název: Podpora nadaných žáků v rámci středoškolské odborné činnosti - Organické materiály pro fotovoltaickou přeměnu sluneční energie
Identifikační kód: NF SOPHIA
Kontrahující instituce: JMK
Vedoucí projektu: Weiter Martin

Název: Podpora nadaných žáků v rámci středoškolské odborné činnosti - Analýza fenolických látek charakteristických pro české pivo
Identifikační kód: NF SOPHIA
Kontrahující instituce: JMK
Vedoucí projektu: Márová Ivana