Detail specializace

bez specializace

FCHZkratka: ---Ak. rok: 2019/2020

Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza půd a biomasy jako nástroj sledování vlivu liniové zeleně na kontaminaci prostředí

  Práce je zaměřena na sledování distribuce těžkých kovů v půdě, listech, plodech a dřevu od silniční komunikace do okolí. Bude sledován vliv alejí podél komunikací na míru kontaminace.

  Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 2. Aplikace FTIR a NIR pro analýzu frakcí půdní organické hmoty

  Metody FTIR a NIR jsou využívány pro analýzu půdy, jejich aplikace pro identifikaci frakcí půdní organické hmoty však zatím neexistují. Cílem práce je vyvinout postupy pro identifikaci a analýzu labilních a stabilních složek půdní organické hmoty.

  Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 3. Eliminace vybraných léčiv z odpadních vod

  Při monitorování kontaminace drog ve vodě bylo zjištěno, že antibiotika, antidepresiva, betablokátory a benzodiazepam byly zjištěny v poměrně významných koncentracích. Zatím nebylo systematicky zkoumáno, jaká dekontaminační metoda by byla vhodná pro jejich odstranění nebo dokonce pro odstranění jejich produktů rozkladu. Z tohoto důvodu bude monitorován způsob jak eliminovat původní léky, tak i jejich produkty rozkladu.

  Školitel: Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.

 4. Hodnocení vlivů mikroplastů (degradabilních plastů) na biotu akvatických a terestrických ekosystémů prostřednictvím testů ekotoxicity

  Plasty v poslední době patří mezi nejčastěji zmiňované „polutanty“ zejména ve spojení s akvatickým ekosystémem. Dopady na biotu ekosystémů jsou dány nejen jejich chemickým složením, ale vliv hraje i velikost fragmentů. V práci bude sledován vliv mikroplastů popř. jejich degradačních produktů na organismech zastupujících významné trofické úrovně ekosystémů.

  Školitel: Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.

 5. Hodnocení vlivů mikroplastů (degradabilních plastů) na biotu akvatických a terestrických ekosystémů prostřednictvím testů ekotoxicity

  Plasty v poslední době patří mezi nejčastěji zmiňované „polutanty“ zejména ve spojení s akvatickým ekosystémem. Dopady na biotu ekosystémů jsou dány nejen jejich chemickým složením, ale vliv hraje i velikost fragmentů. V práci bude sledován vliv mikroplastů popř. jejich degradačních produktů na organismech zastupujících významné trofické úrovně ekosystémů.

  Školitel: Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.

 6. Charakterizace produktů termického zpracování biomasy

  Práce bude zaměřena na charakterizaci produktů termického zpracování biomasy, především torefakce a pyrolýzy. Bude studován vliv procesních podmínek na výsledné vlastnosti biuhlu,případně pyrolýzních olejů, z hlediska jejich obsahu organických sloučenin. V úvahu bude brána i možnost biodostupnosti rizikových analytů. Dále budou ověřeny sorpční vlastnosti biouhlu pro různé typy organických látek.

  Školitel: Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.

 7. Rostlinné bioindikátory - nástroj pro posouzení kontaminace životního prostředí anorganickými polutanty

  Disertační práce bude zaměřena na využití rostlinného materiálu nacházejícího se v exponovaných oblastech, a to k hodnocení znečištění tohoto životního prostředí. Cílem bude vypracovat podrobnou aktuální literární rešerši z oblasti biomonitoringu a kontaminace životního prostředí anorganickými polutanty. Poté bude proveden výběr vhodných bioindikátorů, návrh metod pro jejich využití z hlediska studia stavu životního prostředí; dále bude provedena „optimalizace“ jejich využití za laboratorních podmínek. V závěru budou tyto techniky aplikovány na zhodnocení reálného stavu životního prostředí, zejména posouzení a porovnání kontaminace ve velkých městských aglomeracích a venkovských oblastech.

  Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 8. Studium vlastností rašelin pomocí elektrochemických a termogravimetrických metod

  Základním předmětem studia jsou všechny fenotypy rašelin. Předpokládané použité metody jsou optimalizovaná kontaktní i bezkontaktní analýza AC/DC signálů, magnetické indukce a cílené termografické metody. Cílem studia je popsat některé specifické vlastnosti a zvláštní doposud málo objasněné biofyzikálního chování rašelin. V průběhu studia se předpokládá vývoj nového měřícího zařízení vhodného speciálně pro prostředí rašelinišť. Dále se předpokládá zvládnutí metody a analytického postupu, díky kterému budeme schopni určit tyto specifické fyzikální a chemické vlastnosti rašeliny bez narušení biotické kompatibility.

  Školitel: Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.

 9. Transport těžkých kovů a nutričních prvků z biouhlu do půdy a biomasy

  Cílem této práce je analýza uvolňování těžkých kovů a nutričních prvků z komerčně dodávaného biouhlu do půdního prostředí a jejich další využití rostlinami v nádobových a polních experimentech. Uvolňování bude testováno na několika typech půdy s cílem ozřejmit vliv vlastností rozpuštěné organické hmoty. Dále bude sledováno zůstatkové množství prvků sorbovaných na biouhlu.

  Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 10. Veterinární a humánní rizika užívání nanočástic v teplonosných kapalinách

  Vývoj nanokapalin ( nanofluids) je nejnovějším trendem při formulaci teplonosných kapalin. Při aplikaci nanočástic do teplonosných kapalin na bázi vodných roztoků se předpokládá základní premisa a to schopnost účastníků stabilizovat tuto složku v kapalině a zajistit stálost výsledných vlastností v čase a nezávisle na tepelné zátěži. Při studiu vlivu nanoaditiv, kdy se předpokládá zvýšení hodnoty tepelné vodivosti a zlepšení antikorozních vlastností, však zůstává neznámý vliv na viskozitu, tepelnou kapacitu a možnou toxicitu agregovaných nanočástic. Důležitým faktorem při tom je nejistota kompatibility nanočástic s ostatními složkami teplonosné kapaliny (inhibitory koroze,odpěňovadla,biocidní případně chelatační činidla, barviva) a aktivním povrchem technologického celku. Nelze proto vyloučit agregaci případně tvorbu pro život škodlivých produktů. Vzhledem k obecnému širokému užití teplonosných kapalin (potravinářství, doprava, komunální prostředí) je značné riziko kontaminace životního prostředí. Práce si klade za cíl definovat základní rizika vyplývající z užití nanoaditiv v teplonosných kapalinách pro veterinární a humánní sektor ještě před jejich možným masovým rozšířením.

  Školitel: Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.

 11. Vývoj technik pro rychlou analýzu půdní kvality a půdních vlastností

  Termogravimetrie je jednou ze slibných metod pro rychlou charakterizaci půdy, s potenciálem nahradit stávající techniky, které často vyžadují dlouhý experimentální čas a vysoké náklady. Cílem této práce je nalezení dalších souvislostí mezi termo-oxidační stabilitou půdy měřenou termogravimetrií a půdními chemickými vlastnostmi jakými jsou pH, obsahy biogenních prvků P, S a různých forem dusíku, kovů Al a Fe, fyzikálními vlastnostmi jakými jsou textura a objemová hustota a biologickými indikátory jakými jsou mikrobiální biomasa, potencionálně mineralizovatelný N, obsahy glomalinu a fosfolipidů, mikrobiální emise oxidu uhličitého a dusného. Tyto vlastnosti jsou považovány za indikátory půdní kvality, proto budou nalezené korelace složit k návrhu komplexního indexu půdní kvality a modelů pro predikci stability organického uhlíku.

  Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DC_MAEModerní aspekty environmentální chemiecs0celoročníPovinnýdrzkano
DC_AZEAlternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředícs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_ETJEkotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředícs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_METMetrologie a zpracování experimentálních datcs2celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_NVDNové směry ve vodárenských technologiíchcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_ENAPokročilá environmentální analýzacs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_OCHPokročilá organická chemiecs2celoročníPovinně volitelnýdrzkano
DC_TNPPokročilé technologie nakládání s odpadycs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš