Project detail

Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken

Duration: 01.03.2023 — 31.12.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 6. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder

On the project

Projekt směřuje k recyklaci volatilních látek obsažených v odpadových vodách. Pomocí navrhovaného procesu, který spojuje klasické chemicko-inženýrské operace s membránovou technologií, se dosáhne jak vyšší čistoty odpadových vod, tak se získají hodnotné zrecyklované a prodejně uplatnitelné produkty, a navíc se omezí omezit množství odpadů ukládaných na skládky či vypouštěných do atmosféry. Projekt se zaměřuje především na zpracování odpadních vod, které obsahují recyklovatelné rozpuštěné soli. Mezi ně mohou patřit znečištěná mořská voda, braktická voda, vyhnívací kal, dešťový průsak ze skládek, průmyslové a zemědělské odpadní vody, odpadní vody z ČOV stanic či z bioplynnových stanic. Projekt pro dosažení svých cílů využívá v rámci komplexní technologie mimo jiné i systém porézních a neporézních tenkostěnných dutých kapilár (vláken) které se v rámci membránových procesů v současné době sice rozvíjí, nicméně v praxi stále poměrně málo používá. Svazků vláken lze využít jak k samotné separaci žádaných solí z roztoků, tak k revitalizačním krokům při zpracovaní odpadních vod. Potenciál tohoto typu membránové technologie je obrovský jak z pohledu účinnosti separačních pochodů, tak z pohledu nízkých investičních a hlavně provozních nákladů a také možnosti aplikace v různorodých oblastech. Jako ukázkový případ navrhované technologie může být prezentován proces snížení problematického obsahu amoniaku obsaženého zejména v odpadních vodách vycházejících ze zemědělských výrob, v kalových vodách čistíren vod nebo ve fugátech vypouštěných z bioplynových stanic, spojený s převodem separovaného amoniaku na amoniakální sůl, která najde uplatnění v zemědělské výrobě jako požadované cílené dusíkaté hnojivo.

Keywords
Separace vodních polutantů, membránový kontaktor, membránová destilace, membránový tepelný výměník, desorpce, produkce umělých hnojiv, krystalizace

Mark

FW06010715

Default language

Czech

People responsible

Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krištof Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mayerová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kučerík Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Materials Research Centre
- (2023-03-01 - 2026-12-31)
Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2023-03-01 - 2026-12-31)