VĚDA A VÝZKUM NA FCH

Posouvání hranic poznání a možného je naší radostí a závislostí zároveň. Stejně si vážíme nových poznatků základního výzkumu i praktických aplikací. Jako pedagogové používáme výzkum jako silný nástroj pro výuku (learning by doing).

Fakulta zahrnuje 4 ústavy, které se specializují na různé chemické obory. Problematika řešená na FCH je ale velmi často mezioborová a při řešení vědecko-výzkumných témat jsou využívány znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Drtivá většina výzkumných a vývojových aktivit je pak sdružena v pátém ústavu, Centru materiálového výzkumu.

Vědecko-výzkumná činnost na fakultě vychází z velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení v kombinaci s počítačovou technikou. Významnou úlohu zde hraje působení vysoce kvalifikovaných pracovníků fakulty s bohatými zkušenostmi z vědecké práce v různých oblastech chemie. Ti předávají své dlouholeté zkušenosti mladší generaci výzkumných pracovníků, jejichž počet se každoročně rozšiřuje o absolventy doktorandského studia na fakultě.

Do vědecko-výzkumné činnosti se aktivně zapojují také samotní posluchači bakalářského, magisterského a doktorského studia. Získané experimentální výsledky mají možnost každoročně prezentovat před odbornou porotou v rámci fakultních studentských soutěží. Nejlepší práce jsou pak zasílány do dalších odborných soutěži v České republice.

X

Důležitou součástí vědecko-výzkumných aktivit je grantová činnost, která mimo jiné umožňuje získání finančních prostředků pro další nákup kvalitní přístrojové a počítačové techniky a tím přispívá k zefektivnění výzkumné práce.

Každé 3 roky se na půdě Fakulty chemické koná mezinárodní vědecká konference Chemistry and Life. První ročník se konal v roce 1999. Postupně se stále více dostává do povědomí vědecké komunity doma i v zahraničí.

Výzkumná činnost na fakultě se zaměřuje na řešení výzkumných problémů a projektů financovaných grantovými agenturami (GAČR, GA AV ČR), projektů v rámci programu KONTAKT, projekt programu INTAS, 2 projektů v rámci programu COST, více než 20 projektů FRVŠ. Těžištěm vědecko-výzkumné činnosti jsou práce související s řešením Výzkumného záměru 0021630501 „Multifunkční homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů“.

Výpis realizovaných projektů

Více o projektech

Přehled evropských projektů

Více o evropských projektech

Čím se tedy na FCH zabýváme?

 • Ústav chemie materiálů

 • Ústav fyzikální a spotřební chemie

  • fyzikální chemie koloidních a biopolymerních soustav
  • fotochemie, včetně koloristiky a tiskové techniky
  • chemie a fyzika plazmatu
  • fotoelektrické, elektrochemické a tepelné vlastnosti materiálů
  • organická elektronika
 • Ústav chemie potravin a biotechnologií

  • potravinářské technologie a biotechnologie
  • biochemie a mikrobiologie
  • analýza potravin a potravinových doplňků
 • Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

  • výzkum metod detekce, identifikace a kvantifikace kontaminantů anorganického a organického původu ve složkách ŽP včetně vody a živých organismů a možnosti dekontaminace
  • hodnocení tuhých a tekutých odpadů z hlediska ochrany životního prostředí a hodnocení starých zátěží jako možného zdroje sekundární kontaminace životního prostředí
 • Centrum materiálového výzkumu

  • anorganické materiály
  • pokročilé organické materiály
  • biomateriály

Nejvýznamnějsí výzkumné aktivity

Centrum materiálového výzkumu

Hlavním cílem Centra materiálového výzkumu (CMV) je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit tak přenos poznatků a technologií do praxe. CMV si vzhledem ke své příslušnosti k Fakultě chemické VUT v Brně také klade za cíl zavedení nového studijního oboru s názvem Chemie pro medicínské aplikace a zároveň usiluje o zapojení co nejvyššího počtu studentů do projektů smluvního výzkumu a spolupráce s aplikační sférou, aby tak umožnila jejich další profesní rozvoj.

ChemPoint

vědci pro chemickou praxi

Webový portál ChemPoint – vědci pro chemickou praxi je místem, kde může kdokoliv z oboru chemie zveřejnit zajímavé informace týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky. Najdete zde články o nových poznatcích ve vybraných oborech aplikované chemie. Po registraci máte možnost prezentovat své firemní nabídky a poptávky, aktuální objevy, nápady a služby. Můžete se přihlásit také na řadu školení, seminářů a workshopů.

Responsibility: doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.