Project detail

Innovative surface treatments showing reduced risks of infection transmission

Duration: 01.07.2023 — 31.12.2026

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP TAK - Aplikace

- whole funder (2023-06-16 - not assigned)

On the project

Řešení antimikrobiální a antivirové ochrany povrchů ve veřejném prostoru využívající systémy, které umožňují radikálně snížit koncentraci konvenčních biocidních přípravků s využitím fotoaktivních materiálů a které zvyšují účinky těchto biocidních látek. Systémy budou řešeny tak, aby se minimalizovalo nebezpečí migrace škodlivých látek do okolí, a tím byla významně snížena zátěž na lidské zdraví působením perzistentních mikropolutantů s dlouhodobými účinky.

Description in English
Solutions for antimicrobial and antiviral protection of surfaces in public spaces using systems that allow to radically reduce concentrations of conventional biocidal products using photoactive materials and that enhance the effects of these biocidal substances. The systems will be designed to minimise the risk of migration of harmful substances into the environment, thereby significantly reducing the burden on human health caused by persistent micropollutants with long-term effects.

Keywords
ochrana před přenosem infekce, ochrana veřejných prostor, ochrana povrchů, aktivní antimikrobiální povrchy se samočistícími účinky, textilní materiály s antimikrobiálními a samočistícími účinky, organické fotokatalytické materiály

Key words in English
protection against infection transmission, protection of public spaces, surface protection, active antimicrobial surfaces with self-cleaning effects, textile materials with antimicrobial and self-cleaning effects, organic photocatalytic materials

Mark

CZ.01.01.01/01/22_002/0000322

Default language

Czech

People responsible

Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Michal, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Materials Research Centre
- (2023-04-01 - 2026-09-30)