Detail projektu

Inovativní povrchové úpravy vykazující snížená rizika přenosu infekcí

Období řešení: 01.07.2023 — 31.12.2026

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP TAK - Aplikace

- plně financující (2023-06-16 - nezadáno)

O projektu

Řešení antimikrobiální a antivirové ochrany povrchů ve veřejném prostoru využívající systémy, které umožňují radikálně snížit koncentraci konvenčních biocidních přípravků s využitím fotoaktivních materiálů a které zvyšují účinky těchto biocidních látek. Systémy budou řešeny tak, aby se minimalizovalo nebezpečí migrace škodlivých látek do okolí, a tím byla významně snížena zátěž na lidské zdraví působením perzistentních mikropolutantů s dlouhodobými účinky.

Popis anglicky
Solutions for antimicrobial and antiviral protection of surfaces in public spaces using systems that allow to radically reduce concentrations of conventional biocidal products using photoactive materials and that enhance the effects of these biocidal substances. The systems will be designed to minimise the risk of migration of harmful substances into the environment, thereby significantly reducing the burden on human health caused by persistent micropollutants with long-term effects.

Klíčová slova
ochrana před přenosem infekce, ochrana veřejných prostor, ochrana povrchů, aktivní antimikrobiální povrchy se samočistícími účinky, textilní materiály s antimikrobiálními a samočistícími účinky, organické fotokatalytické materiály

Klíčová slova anglicky
protection against infection transmission, protection of public spaces, surface protection, active antimicrobial surfaces with self-cleaning effects, textile materials with antimicrobial and self-cleaning effects, organic photocatalytic materials

Označení

CZ.01.01.01/01/22_002/0000322

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.04.2023 - 30.09.2026)