Course detail

Law I

FCH-BC_PRAVO1Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

KNAP, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H.Beck 1995. ISBN 80-7179-028-1 (CS)
PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4 (CS)
FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda: učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7972-4 (CS)
FILIP, Jan: Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-210-7845-1 (CS)

Recommended reading

KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4 (CS)
SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7 (CS)
DVOŘÁK, Jan a kol.: Občanské právo hmotné. Díl první. Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7552-187-3 (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme BKCP_ECHBM Bachelor's, 1. year of study, summer semester, compulsory
  • Programme BPCP_ECHBM Bachelor's, 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit