Středoškolskáodbornáčinnost

Další

SOČ? PROČ?

Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Účastí na SOČ máte otevřené dveře k dalšímu studiu. Pro mnohé může SOČ znamenat start do budoucí vědecké kariéry, pro jiné způsob, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví.

SOČ není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce, rozvíjíte své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy členů odborné poroty. Ti nejlepší z vás pak vyjedou na zahraniční soutěže.

Kontaktuj nás pro více informací

JAK NA SOČ?

 • Přihlásíš se k vypsanému tématu.

 • Měříš v laboratoři, píšeš a konzultuješ se svým školitelem.

 • Dokončuješ, přihlásíš se do soutěže SOČ.

 • Pro soutěžní práci SOČ je stanoven doporučený rozsah 20 až 30 normostran (cca 36 000 až 54 000 znaků včetně mezer) bez příloh. Soutěžní práce SOČ má závaznou formální strukturu, při psaní se řiďte šablonou SOČ a zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací. Citace literatury se povinně řídí normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací).

 • Natočíš video s prezentací své práce: max 10min video, kde představíš téma, metodické postupy i hlavní zjištění. V rámci prezentace před porotou už pak jen ve 2-5 min rychle zopakuješ svoje téma a hlavní výsledek. Porota i ostatní soutěžící se mohou s videi dopředu seznámit a není tak třeba ztrácet cenný čas neustálým opakováním. Video nahrajte na Youtube a odkaz vložte do přihlášky SOČ. Video je možné po jednotlivých soutěžních kolech upravit a v přihlášce vyměnit. K jedné práci je vloženo pouze jedno video. Návod zde

 • Aktuální harmonogram 46. ročníku SOČ:
  Školní přehlídky SOČ: únor – březen 2024
  Okresní přehlídky SOČ: březen – duben 2024
  Krajské přehlídky SOČ: duben – 13. květen 2024
  Celostátní přehlídka SOČ: 21. – 23. červen 2024

  Něco navíc: Návod jak na SOČ , Inspirace a šablony

Aktuálně volná témata:

Příprava sirných analogů vybraných organických vysoce-výkonných pigmentů pro aplikace v organické elektronice
Martin Cigánek

Organické vysoce-výkonné pigmenty nacházejí již po mnoho let významné a nezastupitelné uplatnění v pestrých oblastech organické elektroniky. V nedávných studiích bylo prokázáno, že thionace vybraných organických pigmentů přináší velmi výhodnou změnu klíčových vlastností cílových materiálů – zejména bathochromní posun jejich absorpčního maxima, stabilizaci LUMO orbitalů a změnu p-typového charakteru na n-typový. Cílem této práce bude připravit sérii nových sirných analogů vybraných organických pigmentů, které budou následně podrobeny studiu optoelektrických vlastností.

Studium pevnofázové fluorescence nových molekul
Matouš Kratochvíl
Látky vykazující pevnofázovou luminiscenci nacházejí široké uplatnění ve výzkumu i průmyslu, od fluorescenčních značek až po OLED displeje. V současnosti používané látky však mají své limitace, proto je výzkum nových látek perspektivní. Student(ka) bude v rámci SOČ zkoumat základní optické vlastnosti a možnou pevnofázovou fluorescenci nových látek.

Příprava a optimalizace vodivého hydrogelu pro aplikace v bioelektronice
Šárka Tumová

Práce bude zaměřena na studium vlivu podmínek přípravy na výsledné mechanické a elektrické vlastnosti vodivého hydrogelu na bázi PEDOT. Pozornost bude zaměřena zejména na vliv teploty, mechanického namáhání a přídavek dopantů. Cílem bude připravit vodivý hydrogel na bázi PEDOT s vhodnými elektrickými a mechanickými vlastnostmi pro aplikaci v bioelektronice.

Příprava a charakterizace medicínsky zajímavých hydrogelů na bázi přírodních polymerů II.
Tomáš Nešpor
Úvod do tématiky: Hydrogelové systémy se v posledních letech těší velké oblibě, zejména v oblasti medicínských aplikací (hydrokoloidní náplasti, různé typy scaffoldů, …). Zároveň se značně uplatňuje trend používání přírodních materiálů, které nejsou toxické k životnímu prostředí, jejich zisk/úprava nejsou finančně ani ekologicky náročné, a přitom se svými vlastnostmi blíží syntetickým analogům. Velké množství přírodních polymerů vykazuje schopnost tvorby hydrogelových sítí se zajímavým aplikačním potenciálem. Tato práce je zaměřena na studium právě takovýchto systémů. Téma je koncipováno jako standardní laboratorní práce. Po dohodě konkrétní náplně práce (definování studovaného biopolymeru, četnost schůzek apod.) si student nejprve provede krátkou rešerši k danému tématu, následně zkonzultuje své nápady a poznámky a poté experimentálně ověří předložené návrhy. Rešerše by se měla týkat tématiky hydrogelů na bázi přírodních polymerů. Experimentální část práce poté bude zaměřena na přípravu, částečnou charakterizaci a ověření aplikačních vlastností připravených hydrogelů na modelovém léčivu. Z experimentálních činností by měla být provedena charakterizace používaných biopolymerů, reologie hydrogelů a studium difuzních vlastností.

Vliv huminové kyseliny na degradaci hořčíkové slitiny
Leoš Doskočil

Jednoduché a časově nenáročné testy budou provedené pro hořčíkovou slitinu v roztoku NaCl o různé koncentraci huminové kyseliny. Změny povrchu slitiny budou charakterizované ve spolupráci se školitelem pomocí světelného a elektronového mikroskopu a FTIR metody. Huminová kyselina je organická látka šetrná k životnímu prostředí, která může zabránit degradaci hořčíkové slitiny, což bude zkoumané v této práci.

Strukturní analýza objemového biomateriálu na bázi Mg-hydroxyapatit a hodnocení jeho degradačního chování v simulovaných tělesných tekutinách
Martin Buchtík
Student/ka v rámci své výzkumné činnosti připraví chemickou cestou hydroxyapatit, jakožto prekurzor pro přípravu kompozitního vzorku. Provede výrobu samotných vzorků z práškových materiálů – Mg a hydroxyapatit (míchání, mletí, lisování atd.). U připravených vzorků provede komplexní mikrostrukturní analýzu s využitím mikroskopických technik. Zhodnotí jeho dlouhodobé degradační/korozní chování v simulovaných tělesných tekutinách.

Koncentrace nanočástice v ovzduší
Vladimír Adamec

Na základě kontinuálního měření pevných částic a nanočástic na vybraných lokalitách (měřící síť ČHMÚ) bude stanovena a vyhodnocena jejich koncentrace v závislosti na sezonní variabilitě. Sledování bude doplněno morfologickou charakteristikou těchto částic a jejich chemickým složením (SEM EDX).

Charakterizace částic uvolněných při hoření bateriových článků
Vladimír Adamec

Obliba a využitelnost elektromobilů se neustále zvyšuje. Jejich baterie jsou nejdražší, nejdůležitější, ale zároveň i nejkontroverznější částí. Část celosvětového souvisejícího výzkumu je směrována na identifikaci zátěže životního prostředí v důsledku používání baterií, či už při provozu, recyklaci nebo při možné nehodě. Cílem práce je analýza částic uvolněných při hoření baterie (sledovaný havarijní stav) a následná charakterizace jejich morfologie a složení, vč. hodnocení případných rizik.

Identifikace probiotických mikroorganismů v potravinovém doplňku stravy pomocí molekulárně biologických technik
Jan Smetana
Probiotické bakterie se řadí mezi nejvýznamnější mikroorganismy s prospěšnými účinky na zdraví. Mezi mikroorganismy s probiotickými vlastnostmi jsou řazeny především zástupci bakterií mléčného kvašení (BMK), například rodu Lactobacillus nebo Bifidobacterium. Cílem práce bude pomocí molekulárně biologických metod prokázat přítomnost těchto mikroorganismů v doplňku stravy s deklarovaným obsahem probiotik.

Použití akcelerátorů pro eliminaci negativního vlivu zinku v cementových maltách
Pavel Šiler
Díky stále se zvyšujícímu používání sekundárních materiálů a alternativních paliv při výrobě cementu dochází ke zvyšování množství zinku v cementu. Zinek v cementu způsobuje především rapidní zpoždění hydratace. I malé množství zinku může způsobit velmi významné zpoždění hydratace. Zároveň však přítomnost zinku může vézt ke zlepšení mechanických vlastností. Jednou z možných cest, jak eliminovat negativní vliv zinku na hydrataci je použití akcelerátorů hydratace cementu. Při použití těchto látek je možné eliminovat negativní působení zinku při zvýšení především mechanických vlastností výsledného materiálu. Tato práce se bude zabývat popisem vlivu zinku na cementové malty, možností použití akcelerátorů pro eliminaci negativního vlivu zinku a studiem, jestli je možné touto cestou získat materiál s lepšími vlastnostmi než u běžného portlandského cementu.

Vliv jílových materiálů na vlastnosti cementu
Pavel Šiler
V současné době se stále více hledají materiály, které by do budoucna mohly být přimíchávány k cementu jako jeho náhrada. Jako jedny z nejzajímavějších materiálů pro tento účel jsou zkoušeny kalcinované jíly. Tato práce se zabývá vlivem těchto materiálů na vlastnosti cementových past.

Vliv zinku na pucolanitu kalcinovaných jílů
Pavel Šiler
Kalcinované jíly jsou materiály, které by v budoucnu mohly být přidávány k cementu pro snížení ceny a zlepšení jeho vlastností. Cílem této práce je zjistit jak reagují tyto materiály v prostředí zinku a jhak se mění jejich pucolánové vlastnosti díky kterým tyto materiály v cementu reagují.

Zájemce o témata prosíme, aby si nejdříve dohodli vstupní podmínky pro Studentskou odbornou činnost na Fakultě chemické s Mgr. Michaelou Benešovou.