Nastupujete do prváku?

Všechny důležité informace, které potřebujete vědět, než se plně ponoříte do studia, naleznete v naší příručce pro prváky.

Informace pro prváky

Časový plán akademického roku

Kdy je zahájena výuka v semestru? Kdy bude probíhat zkouškové období? Jaký je termín pro státní závěrečné zkoušky? Tyto i další důležité termíny najdete v časovém plánu akademického roku, který je stanoven rozhodnutím děkana fakulty vždy před zahájením příslušného akademického roku.

Časový plán ak. roku

Studijní oddělení fakulty

Připadají vám pravidla studia složitá, nebo si jen některými pravidly nejste jistí a potřebujete poradit? Potřebujete vyřídit administrativní záležitosti týkající se studia? Chtěli byste získat cenné životní zkušenosti, vylepšit si své CV a část svého studia strávit na zahraniční univerzitě? Vaše studijní referentky na studijním oddělení vám se vším rády pomohou.

Studijní oddělení

Nejen studijní poradenství

S vaší odbornou praxí, závěrečnou prací, či s předmětovou skladbou vašeho plánovaného studia v zahraničí vám nejlépe poradí studijní poradce na vašem ústavu:

Alfons – Poradenské centrum VUT pomáhá studentům a uchazečům se specifickými potřebami. Podpora je důležitá: neVUŤ sám! je podpůrná skupina pro studenty, do které se můžete zapojit.

Žádost studenta

Potřebujete požádat o přerušení studia, změnu formy studia, uznanou dobu rodičovství, či o nějakou výjimku? Použijte níže přiložený obecný formulář žádosti studenta pro podání jakékoliv žádosti.
K zanechání studia slouží dokument „Oznámení o zanechání studia“, který najdete ve Studisu na záložce Studium. Součástí zanechání studia je vyplněný Výstupní list, který je samostatnou záložkou ve Studisu.

Žádost studenta

Žádost o uznání předmětů

Není vaše současné studium prvním studiem a chtěli byste si nechat uznat některé absolvované předměty z předchozího studia?

Uznat lze předměty absolvované před méně než 3 lety s hodnocením maximálně do „C“.

V případě, že jste předchozí studium studovali na VUT, podává se žádost o uznání předmětů elektronicky v IS Studis, v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2024.

V případě předchozího studia na jiné vysoké škole je nutno podat žádost o uznání předmětů písemně,  a to také v termínu od 1. 7. do 31. 8. 2024. Použijte k tomu níže přiložený formulář žádosti o uznání předmětů, doplněný o originál dokladu o absolvování předmětů, které žádáte uznat (vystaví vám studijní oddělení předchozí školy) a obsah (anotaci) absolvovaných předmětů.

Žádost o uznání předmětů z jiné školy

Skripta a literatura ke studiu

Přímo v budově Fakulty chemické neváhejte navštívit knihovnu, která je dobře zásobena literaturou potřebnou k vašemu studiu. Najdete zde klid pro vaše samostudium, když zrovna neprobíhá výuka, k dispozici jsou také počítače.

Knihovna

Pokyny pro studenty závěrečných ročníků

Jste v posledním ročníku a bojíte se, že zapomenete na něco důležitého pro řádné ukončení studia? Závěrečnou kvalifikační práci za vás nenapíšeme a znalosti ke státní závěrečné zkoušce budete muset do hlavy dostat také sami, ale pomoci vám můžeme alespoň souhrnem pravidel pro psaní a odevzdání práce, souhrnem důležitých termínů a dalších informací, které jsou pro vás důležité pro řádné ukončení studia.

Pokyny pro závěrečné ročníky

Poplatky za studium

Povinnost hradit poplatek za studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu daného stupně studia o více než 1 rok. Do celkové doby studia se započítávají doby všech studií v daném stupni studia ukončených jinak než řádně, pokud po jejich ukončení neukončil student řádně studijní program stejného typu.

Doba, kdy student studoval ve více studijních programech souběžně, se počítá jen jednou. Doba přerušení a doba studia v uznané době mateřství/rodičovství se do celkové doby studia nepočítá.

Více informací k poplatkům za studium najdete na stránkách VUT pod odkazem níže.

Poplatky za studium na VUT

Uznaná doba mateřství/rodičovství

Nárok na uznanou dobu mateřství má těhotná studentka nebo studentka po porodu, a to po dobu 28 týdnů (37 týdnů u vícerčat), tedy po dobu, kdy může studentka čerpat mateřskou dovolenou.

Nárok na uznanou dobu rodičovství má studentka do 3 let dítěte po doložení úředně ověřené kopie rodného listu dítěte, tedy po dobu, kdy může studentka čerpat rodičovskou dovolenou.

Bližší informace o právech studentky v uznané době mateřství/rodičovství a o tom, jak o uznanou dobu mateřství/rodičovství požádat, naleznete pod odkazem níže.

Uznaná doba mateřství/rodičovství

Studium bez bariér a soft-skills kurzy zdarma

Vážíme si všech našich studentů a rovnost v přístupu ke vzdělávání je pro nás důležitá. Poradenské centrum Alfons poskytuje služby všem studentům VUT se specifickými potřebami, dále poskytuje studentům zdarma sociálně-právní poradenství či za zvýhodněné ceny EEG biofeedback.

Všichni studenti VUT mají navíc možnost navštěvovat soft-skills kurzy zdarma. Kurzy jsou zaměřené na rozvíjení prezentačních a komunikačních dovedností, zlepšení time managementu a dalších. Součástí služeb Poradenského centra VUT je také kariérní poradenství nebo psychologická poradna.

Poradenské centrum VUT

Citujte jednoduše

Dříve nebo později se při studiu dostanete k tvorbě vlastních textů a budete potřebovat pracovat s dalšími odbornými texty. Pokud převezmete obsah textu jiného autora bez viditelného označení, dostáváte se do rozporu s autorským zákonem. Tím, že text pozměníte, přepíšete či přeformulujete, se z něj nestává vaše dílo – stále musíte odkazovat k původnímu autorovi. Nařčení z plagiátorství se tedy vyhnete citacemi, které se řídí normou ISO 690. Správný formát vám pomůže vytvořit jednoduchý generátor citací.

Generátor citací