Věda a výzkum

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ PROFESOREM

POSTUP:


Detailní informace, jak postupovat, nalezne uchazeč v příslušných předpisech, především v Pokynu děkana č. 4/2022: Postup při habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem na FCH VUT.

Ještě před odevzdáním Podkladů a dalších náležitostí se důrazně doporučuje předchozí konzultace s děkanem fakulty a s proděkanem pro tvůrčí činnost.

Finální verzi Podkladů a dalších náležitostí k zahájení habilitačního řízení, resp. řízení pro jmenování profesorem předloží uchazeč děkanovi FCH (prostřednictvím podatelny) minimálně 2 měsíce před jednáním Vědecké rady FCH, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnotící komise.

Nejbližší Vědecká rada bude zasedat 8. února 2023.

KONTAKTNÍ OSOBY:


Mgr. Alena Sýkorová
(administrativní stránka kvalifikačních řízení) Referentka Oddělení pro tvůrčí a vzdělávací činnost
+420541149346
sykorova@fch.vut.cz
prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
+420 54114 9300
vesely-m@fch.vut.cz
dekan@fch.vut.cz
doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.
+420 54114 9385
vala@fch.vut.cz

PŘEHLED OBORŮ S OPRÁVNĚNÍM USKUTEČŇOVAT HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ PROFESOREM:


  • Fyzikální chemie
  • Makromolekulární chemie
  • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  • Potravinářská chemie (pouze habilitace)

POPLATKY:


VUT stanovuje pro uchazeče v habilitačním řízení, resp. v řízení pro jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s řízením. V případě habilitačního řízení se jedná o 2500,- Kč, v případě řízení pro jmenování profesorem jde o částku 5000,- Kč.

Uchazeč hradí poplatek v hotovosti na pokladně fakulty nebo základě faktury převodem na účet: 17156183/0300; Banka: ČSOB a.s., pobočka Brno. Poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.

Informace k poplatkům lze nalézt ve Směrnici č. 9/2018: Postup při jmenovacím řízení na VUT a také v Pokynu děkana č. 4/2022: Postup při habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem na FCH VUT