Věda a výzkum

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ PROFESOREM

POSTUP


Detailní informace, jak postupovat, nalezne uchazeč v příslušných předpisech, především v Pokynu děkana č. 4/2022: Postup při habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem na FCH VUT.

Ještě před odevzdáním Podkladů a dalších náležitostí se důrazně doporučuje předchozí konzultace s děkanem fakulty a s proděkanem pro tvůrčí činnost.

Finální verzi Podkladů a dalších náležitostí k zahájení habilitačního řízení, resp. řízení pro jmenování profesorem předloží uchazeč děkanovi FCH (prostřednictvím podatelny) minimálně 2 měsíce před jednáním Vědecké rady FCH, na němž se bude projednávat složení habilitační, resp. hodnotící komise.

Nejbližší Vědecká rada bude zasedat ve středu 18. října 2023.

KONTAKTNÍ OSOBY


Mgr. Alena Sýkorová
(administrativní stránka kvalifikačních řízení) referentka Oddělení pro tvůrčí a vzdělávací činnost
+420541149346
sykorova@fch.vut.cz

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
+420 54114 9300
vesely-m@fch.vut.cz
dekan@fch.vut.cz

doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.
+420 54114 9385
vala@fch.vut.cz

PŘEHLED OBORŮ S OPRÁVNĚNÍM USKUTEČŇOVAT HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PRO JMENOVÁNÍ PROFESOREM


  • Fyzikální chemie
  • Makromolekulární chemie
  • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
  • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
  • Potravinářská chemie (pouze habilitace)

POPLATKY


VUT stanovuje pro uchazeče v habilitačním řízení, resp. v řízení pro jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s řízením. V případě habilitačního řízení se jedná o 2500,- Kč, v případě řízení pro jmenování profesorem jde o částku 5000,- Kč. 

Uchazeč hradí poplatek v hotovosti na pokladně fakulty nebo základě faktury převodem na účet: 17156183/0300; Banka: ČSOB a.s., pobočka Brno. Při platbě převodem na účet je do poznámky nutné uvést jméno platícího a informaci o tom, co je předmětem platby. Poplatek je splatný do 30 dnů od zahájení řízení a je nevratný.

Informace k poplatkům lze nalézt ve Směrnici č. 9/2018: Postup při jmenovacím řízení na VUT a také v Pokynu děkana č. 4/2022: Postup při habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem na FCH VUT