Organizační struktura

Disciplinární komise FCH

  • Disciplinární řízení zahajuje komise FCH VUT na návrh děkana. Účastníkem řízení je vždy student. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy a normami VUT a vnitřními předpisy a normami FCH, které definuje Statut VUT (část devátá, čl. 51, 52 a 53), respektive Statut FCH (část devátá, čl. 40 a 41).
  • Disciplinární komise Fakulty je šestičlenná (tři členové jsou jmenováni z řad akademických pracovníků a tři členové z řad studentů).
  • Funkční období disciplinární komise je dva roky. Aktuální funkční období končí k 6.9.2024.
  • Členy komise jmenuje děkan FCH VUT. Návrh děkana na jmenování členů schvaluje Akademický senát FCH VUT.

Kontaktní údaje

Disciplinární komise FCH
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno

54114 9483
smilek@fch.vut.cz