studijní program

Chemie a technologie potravin

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHTPAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2901

Udělovaný titul: Bc.

Akreditace: 15.11.2002 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných předmětů tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti moho vybrat ze dvou studijních oborů a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie "bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní zprávy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, vycházejících z moderních biotechnologických předmětů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BPCO_BTBiotechnologie168
BPCO_CHPPotravinářská chemie168