Detail publikace

Vliv nanočástic oxidu titaničitého na vlastnosti půdy

ZOUFALÁ, A. KUČERÍK, J.

Originální název

Vliv nanočástic oxidu titaničitého na vlastnosti půdy

Anglický název

Influence of titanium dioxide nanoparticles on soil properties

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Syntetické nanočástice představují potenciální environmentální riziko, ale jejich vliv na životní prostředí není příliš prozkoumán. Nanočástice TiO2 jsou jedny z nejvíce využívaných a rozšířených nanočástic, nevyhnutelně tedy dochází k jejich vniku do životního prostředí. Spektrum jejich využití je opravdu široké – používají se v kosmetice, fotovoltaických článcích, na čištění odpadních vod atd [1]. Jednou z nejvýznamnějších vlastností těchto nanočástic je to, že po ozáření světlem v UV oblasti působí jako fotokatalyzátor. V přítomnosti vody katalyzují vznik hydroxylového radikálu, který působí jako silné oxidační činidlo, čehož je využíváno především při degradaci organických polutantů [2]. Je tedy možné, že v půdě kontaminované nanočásticemi TiO2 by mohlo docházet k fotokatalytické degradaci půdní organické hmoty. Na druhou stranu je však možné, že dochází i k polymerizačním reakcím. Využitím nanočástic TiO2 ke katalýze polymerizace půdní organické hmoty se věnovala práce Nuzzo a kol. [3]

Anglický abstrakt

Synthetic nanoparticles pose a potential environmental risk, but their impact on the enironment is not well understood. TiO2 nanoparticles are one of the most widely used and widespread nanoparticles, so inevitably they will enter the environment. Their spectrum of applications is really wide - they are used in cosmetics, photovoltaic cells, wastewater treatment, etc [1]. One of the most important characteristics of these nanoparticles is that they act as a photocatalyst when irradiated with light in the UV region. In the presence of water, they catalyze the formation of a hydroxyl radical, which acts as a strong oxidizing agent, which is mainly used in the degradation of organic pollutants [2]. It is therefore it is possible that in soil contaminated with TiO2 nanoparticles, photocatalytic degradation of soil organic matter does occur. On the other hand, it is also possible that polymerisation reactions occur.The use of TiO2 nanoparticles to catalyze the polymerisation of organic matter has been addressed in the work of Nuzzo et al. [3]

Klíčová slova

Nanočástice TiO2; půda; půdní organická hmota; termogravimetrie; FTIR spektrometrie; analýza hlavních komponent

Klíčová slova v angličtině

TiO2 nanoparticles; soil; soil organic matter; thermogravimetry; FTIR spectrometry; principal components analysis

Autoři

ZOUFALÁ, A.; KUČERÍK, J.

Vydáno

31. 10. 2023

Nakladatel

Česká společnost chemická

Místo

Brno

ISBN

978-80-88307-16-7

Kniha

Termoanalytický seminář 2023: sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany od

60

Strany do

64

Strany počet

5

URL

BibTex

@inproceedings{BUT186769,
  author="Anna {Zoufalá} and Jiří {Kučerík}",
  title="Vliv nanočástic oxidu titaničitého na vlastnosti půdy",
  booktitle="Termoanalytický seminář 2023: sborník příspěvků",
  year="2023",
  number="1",
  pages="60--64",
  publisher="Česká společnost chemická",
  address="Brno",
  isbn="978-80-88307-16-7",
  url="http://www.thermal-analysis.cz/TAS/Sborn%edk-TAS-2023.pdf"
}