Detail předmětu

Analytické metody v praxi

FCH-BC_AMPAk. rok: 2019/2020

Obsah předmětu tvoří následující tématické bloky: Základní zásady odběru vzorků. Postupy zpracování odebraného vzorku: metody izolace analytů z matrice (extrakce plynem, kapalinou, tuhou fází), postupy čištění vzorku (destruktivní, nedestruktivní), techniky skupinové separace. Aplikační možnosti instrumentálních metody využívaných pro finální stanovení: UV-VIS spektrofotometre, separační metody (chromatografie plynová a kapalinová, elektromigrační metody), hmotnostní spektrometrie. Mobilní analyzátory a on-line měřící systémy.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto kurzu studentí zvýší svoje znalosti, dovednosti a kompetence v následujících oblastech:
1. Získají podrobné znalosti o kompletních analytických postupech využívaných v běžné analytické praxi, sestávajících z odběru analytického vzorku, jeho laboratorního zpracování a finální analýzy.
2. Budou schopni navrhnout optimální postup analýzy určitého kontaminantu (případně skupiny kontaminantů) v dané složce životního prostředí s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám řešeného problému.

Prerekvizity

Znalosti z předmětů Obecná a anorganická chemie, Organická chemie, Fyzikální chemie, Analytická chemie I a Analytická chemie II

Doporučená nebo povinná literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2003 (CS)
Štulík, K. a. kol.: Analytické separační metody. 1. vyd. Praha: KU Praha, 2005 (CS)
Mudge, S. M et al: Environmental Forensic. Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2008 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Mood

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů je realizováno formou ústní zkoušky v rozsahu tématiky probírané na přednáškách. Hodnocena je znalost teoretických základů obecných analytických postupů a metod a studentova schopnost kreativního řešení diskutovaného analytického problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, význam a postavení analytické chemie v technické praxi, definice základních pojmů.
2. Základní zásady odběru vzorků, příklady využívaných postupů vzorkování. Aktivní a pasivní vzorkování.
3. Postupy izolace organických kontaminantů z matrice - extrakce plynem, kapalinou, tuhou fází.
4. Postupy čištění a skupinové separace organických polutantů - sloupcová chromatografie.
5. Finální analýza organických polutantů (UV-VIS spektrofotometrie, kapalinová chromatografie). Aplikační možnosti pro jednotlivé skupiny organických polutantů.
6. Finální analýza organických polutantů - pokračování (plynová chromatografie, tandemové techniky). Aplikační možnosti pro jednotlivé skupiny organických polutantů.
7. Metody úpravy a zpracování vzorku pro analýzu anorganických kontaminantů.
8. Metody prvkové analýzy, speciace.
9. Mobilní analytika - principy, omezení, aplikační možnosti.
10. Systémy on-line sledování využívané při kontrole kvality životního prostředí.
11. Instrumentace využívaná v oblasti bezpečnostní kontroly. Spektrometrie iontové mobility, rychlá chromatografie.
12. Environmentálně-forenzní aplikace.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a postupy využívanými v analytické praxi od odběru analytického vzorku přes jeho zpracování až po finální analýzu. Budou rovněž prezentovány metody mobilní analytiky a mobilní analyzátory využívané v rámci kontroly a ochrany životního prostředí i v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, není však kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHTOŽP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHTOŽP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor