Organizační struktura

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí


Mezi největší výzvy dnešní doby patří udržitelnost kvality života s ohledem na životní prostředí. Řešení těchto výzev vyžaduje interdisciplinární přístup. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí garantuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, které na tyto výzvy reagují a nabízí špičkové mezioborové vzdělání, teoretický a praktický základ ve všech základních chemických disciplínách a specializace v oblasti aplikované analytické, organické a environmetální chemie, ekotoxikologie a moderních environmentálních technologií.

Ústav spolupracuje s celou řadou průmyslových partnerů a výzkumnými a vzdělávacími institucemi v České republice a v celé řadě evropských (Něměcko, Itálie, Rakousko, Skotsko) i mimoevropských (USA, Japonsko, Izrael) zemích.

Aktuálně řešená témata:

Základní výzkum:

 • Vývoj metod pro rychlou analýzu vlastností, stability a dynamiky půdní organické hmoty
 • Vlastnosti vody a vodních můstků v půdních procesech a sorpci polutantů
 • Biodegradační testy polymerů
 • Vývoj metod pro analýzu mikroplastů v půdách
 • Stanovení těžkých kovů v půdách a jiných matricích a vliv nanočástic těžkých kovů na vlastnosti půdy, využití biomarkerů pro posouzení environmentálních rizik
 • Vývoj prekoncentračních technik pro stanovení těžkých kovů
 • Analýza polutantů včetně reziduí farmaceutických látek, mask sloučenin a umělých sladidel v akvatických systémech
 • Ekotoxikologické studie dopadu vybraných látek na terestriální a akvatické organismy

Aplikovaný výzkum:

 • Posouzení efektivity procesů pro zpracování odpadních vod s využitím chemických a mikrobiologických ukazatelů
 • Pokročilé oxidační procesy pro odstranění organických polutantů, především hormonů, z pitné vody
 • Syntézy a charakterizace organických materiálů (malých molekul, konjugovaných polymerů) pro aplikaci v organické elektronice včetně organické fotovoltaiky, organických tranzistorů, OLED atd.
 • Optimalizace pyrolyzních procesů pro zpracování organických odpadů, produkce biouhlu a jeho charakterizace a aplikace
 • Výzkum alternativních zdrojů energie, energetických materiálů a systémů pro úsporu energie v průmyslu a domácnostech

Kontaktní údaje

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 149 341