Detail předmětu

Geologie a analytická geochemie

FCH-BC_GEGAk. rok: 2021/2022

Postavení geologie a geochemie mezi chemickými a technickými vědami, objasnění geochemických procesů, vznik a výskyt prvků, jejich geochemická klasifikace. Principy endogenních a exogenních procesů, distribuční procesů, mobilita prvků v závislosti na prostředí, faktory geochemické migrace, geochemické bariéry. Přehled geochemie vyvřelých hornin, sedimentů, petrochemické koeficienty, aplikace, geneze vyvřelých hornin. Geochemie prvků, minerálů. Základy mineralogie,strukturní a morfologická krystalografie, klasifikace minerálů. Přehled analytických metod v geochemických aplikacích se zaměřením na půdy, sedimenty, minerály.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:
1. Základy geologie, geochemie a mineralogie.
2. Aplikace analytickýžch instrumentálních metod v geologii, geochemii a mineralogii.

Prerekvizity

Základní znalosti z chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.

Osnovy výuky

1. Postavení geologie a geochemie mezi chemickými a technickými vědami.
2. Základy geologie a mineralogie.
3. Geochemické procesy, vznik a výskyt prvků, jejich geochemická klasifikace, složení Země a Vesmíru, endogenní a exogenní procesy.
4. Distribuční procesy, mobilita prvků v závislosti na prostředí. Faktory geochemické migrace, geochemické bariéry.
5. Geochemické a biogeochemické cykly. Hydrogeochemie, atmogeochemie
6. Geochemie vyvřelých hornin, geochemie sedimentů, petrochemické koeficienty, aplikace, geneze vyvřelých hornin
7. Geochemie prvků, minerálů.
8. Přehled mineralogických skupin a jejich významní zástupci
9. Základní chemické složení půd, sedimentů a minerálů
10. Analytické prekvizity v mineralogii a geochemii
11. Analytické instrumentální metody
12. Analytické instrumentální metody
13. Specifické aplikace stanovení

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit základní principy geologie, geochemie a mineralogie spolu s přehledem analytických metod v geochemických aplikacích se zaměřením na půdy, sedimenty, minerály.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia. Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání. Nedílnou součástí výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Základní literatura

Albarede F.: Geochemistry. An Introduction , Cambridge UP 2004 (ISBN: 0521891485) 2011 (CS)
Lollar B.S.: Environmental Geochemistry, Elsevier 2005, ISBN: 978008044643 (CS)
Siegel F.: Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals, Springer 2002, ISBN: 9783540420309 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor