Detail předmětu

Analýza vody a hydrochemie

FCH-BC_HAVAk. rok: 2021/2022

Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků, rozpustnost kapalin, pevných látek a plynů, chemické rovnováhy, fyzikální chemie povrchů, adsorpce, vlastnosti a složení vod: teplota, neutralizační a tlumivá kapacita; vodivost, organoleptické vlastnosti, koloidní látky, anorganické látky, organické látky. Druhy vod: přírodní, minerální, mořská, pitná, provozní, průmyslová, odpadní, pitná voda, kaly a sedimenty.
Systém norem pro stanovení jakosti vod, odběr a úprava vzorku různých druhů vod, základní fyzikálně-chemický rozbor vody, stanovení teploty, pH, vodivosti, BSK, CHSK, alkality, acidity, stanovení rozpuštěných, nerozpuštěných a extrahovatelných látek, organoleptické vlastnosti vody, stanovení anorganických složek vod, stanovení Ca, Mg, Na, K, dusíkatých sloučenin, sloučenin síry, halogenidů, stanovení Fe, Mn, Al, stanovení těžkých a ostatních kovů, stanovení B, Si, P, stanovení organických složek vody, stanovení ropných látek, nižších mastných kyselin, fenolů, aromatických uhlovodíků, polyaromatických uhlovodíků, halogenovaných uhlovodíků a huminových kyselin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:
1. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti chemie vody.
2. Studenti získají znalosti chemismu málo koncentrovaných vodných roztoků.
3. Studenti získají znalosti a poznatky, které jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které v přírodních vodách probíhají (oxidace, redukce, sorpce, změny pH jako důsledku změny uhličitanové rovnováhy atp.).
4. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi.
5. Studenti se budou orientovat v problematice vzájemného působení různých složek vodního prostředí.
6. Získají základní znalosti o odběru a úpravě vzorků vod.
7. Budou se orientovat v aktuálním systému platných norem pro zjišťování jakosti vod.
8. Získají znalosti o fyzikálně chemických metodách používaných při analýze anorganických i organických složek vod.

Prerekvizity

Základní znalosti z oboru analytické a fyzikální chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet formou zápočtového testu dle hodnocení ECTS.
Ústní dozkoušení.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Osnovy výuky

1. Fyzikální a chemické vlastnosti čisté vody.
2. Chemické rovnováhy - disociační reakce, hydrolytické, redoxní, srážecí, komplexotvorné reakce.
3. Adsorpce a výměna iontů.
4. Druhy vod - vlastnosti a složení.
5. Aktuální legislativa v hydrochemii a oblasti analýzy vody.
6. Odběr a úprava vzorku různých druhů vod.
7. Senzorické vlastnosti vody.
8. Základní fyzikálně-chemický rozbor vody.
9. Stanovení anorganických složek vody - sloučeniny kovů.
10. Stanovení anorganických složek vody - sloučeniny nekovů.
11. Stanovení organických složek vody - skupinová stanovení.
12. Stanovení organických složek vody - stanovení chemických individuí.
13. Použití mobilní analytiky.

Učební cíle

Cílem kurzu Analýza vody a hydrochemie je seznámit studenty s:
- fyzikálními a chemickými vlastnostmi a složením přírodních, pitných a odpadních vod
- kinetikou chemických procesů a s chemickými rovnováhami v přírodních vodách
- platnou legislativou z oblasti analýzy vody a hydrochemie
- metodami vzorkování a předúpravy vzorků
- základními fyzikálně-chemickými rozbory vod
Poskytnout studentům teoretický základ pro úspěšné zvládnutí kurzů zaměřených na problematiku chemie a technologie vody v navazujícím magisterském studiu.
Seznámit je s aktuálními informacemi, upotřebitelnými v současné praxi z oblasti analýzy vod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočtový test na závěr kurzu a ústní dozkoušení.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace k probíraným tématům. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Základní literatura

Pitter, P. : Hydrochemie, VŠCHT, Praha 2009 (CS)
Horáková M. a kol. : Analytika vody, VŠCHT, Praha 2007 (CS)
ČSN normy: https://csnonline.unmz.cz/ (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning