Detail předmětu

Metody forenzní chemie

FCH-BC_MFCHAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na získání potřebných znalostí a dovedností pro aplikaci základních znaleckých a expertních metod v oblasti forenzní chemie. Důraz bude kladen zejména na základní principy systémového přístupu a metody běžně aplikované ve forenzní činnosti jako je příprava a realizace experimentu, modelování, posuzování stávajícího a cílového stavu posuzované entity apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají potřebné kompetence pro řešení problémů v oblasti forenzní chemie s využitím systémového přístupu, které mohou následně aplikovat v rámci znalecké a expertní činnosti.

Prerekvizity

Nejsou požadavky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je realizována formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou vedeny formou výkladu, seznámením se základními teoretickými poznatky a způsoby jejich aplikace v praxi. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 80 % účast na cvičení a vypracování semestrální práce na zadané téma. Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek pro udělení zápočtu.

Osnovy výuky

1. Úvod do systémové metodologie
2. Systémový přístup při řešení problémů forenzní environmentalistiky
3. Definice problémové situace ve forenzní environmentalistice
4. Scénáře řešení problémů dle systémového přístupu
5. Charakteristika vnějších a vnitřních vazeb v otázkách forenzní environmentalistiky
6. Stanovení hierarchie posuzování a orientovanosti problémů ve forenzní environmentalistice
7. Přístup k posouzení stávajícího stavu a cílového projevu
8. Teorie modelování
9. Tvorba modelu ve forenzní environmentalistice
10. Experiment a jeho systémové pojetí
11. Mezní stavy a jejich systémové pojetí
12. Charakteristika vnějších a vnitřních vazeb v otázkách forenzní environmentalistiky
13. Aplikace systémového přístupu ve forenzní environmentalistice

Učební cíle

Studenti získají potřebné kompetence pro řešení problémů v oblasti forenzní chemie s využitím systémového přístupu, které mohou následně aplikovat v rámci znalecké a expertní činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor