Detail předmětu

Praktikum z environmentální analýzy a vzorkování

FCH-BC_EAV_PAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je realizace praktické vzorkování všech matric v životním prostředí. Studenti budou seznámeni s celým postupem vzorkování; od přípravy vzorkovnic a vzorkovačů, přes vlastní odběr v terénu ke konečné úpravě odebraných vzorků před vlastní analýzou. Kromě klasických odběrů vody a půdy budou pro vzorkování použity i některé typy pasivních vzorkovačů vhodných pro vzorkování vody a vzduchu.
Poté budou studenti seznámeni se stanovením základních fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody, zhodnocení naměřených parametrů s platnou legislativou (pH, organoleptické vlastnosti, základní chemické ukazatele). Bude provedena analýza různých typů vod - povrchová voda, podzemní voda, minerální voda a odpadní voda. Budou stanoveny anorganických a organických látek přítomných ve vodách. Při stanovení budou využity základní instrumentální metody a metody mobilní analytiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Získání znalostí týkajících se správného zpracování Standardních operačních postupů pro vzorkování.
2. Získání praktických zkušeností ze vzorkování environmentálních matric, zejména vody, sedimentu, půdy, ovzduší.
3. Získají základní praktické znalosti o analytické chemii vody potřebné pro další navazující předměty, např. technologie vody, speciální vodárenská technologie, apod.
4. Budou se prakticky orientovat ve vybraných analytických technikách a postupech.
5. Prakticky si ověří použití norem ČSN a práci s nimy.
6. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Teoretické a praktické znalosti z oboru analytické chemie.
Znalost základních výpočtů v analytické chemii.
Znalost vyhodnocování a zpracování analytických dat.
Znalost předmětu Základy environmentálního vzorkování

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu praktického cvičení budou ověřovány znalosti studentů formou kontrolních otázek ze strany vyučujícího. Poté budou vypracovány protokoly k jednotlivým cvičením. Protokoly budou zhodnoceny. Při celkovém hodnocení se bude přihlížet k přístupu studenta v průběhu cvičení a také ke kvalitě vypracování dílčích protokolů.

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři.
2. Odběr vzorků půdy
3. Odběr vzorků povrchových vod (stojací, tekoucí voda)
4. Praktické seznámení s mobilním setem na analýzu půdy
5. Vzorkování s využitím pasivních vzorkovačů na vodu a na polutanty v ovzduší
6.-13. blok:
stanovení organoleptických vlastností v různých typech vod, měření fyzikálních ukazatelů (pH, vodivost, tvrdost, alkalita a acidita), 5. Stanovení BSK, Stanovení CHSK (CHSK Mn, CHSK Cr), měření absorbancí a absorpčních spekter, měření turbidity, spektrofotometrické stanovení základních kationtů ve vodách (železo, mangan, hliník, amonné ionty), spektrofotometrické stanovení základních aniontů ve vodách (dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, fluoridy), stanovení kovů alkalických zemin emisní plamenovou spektrometrií, pPraktické využití screeningových metod mobilní analytiky a následná analýza vlastního neznámého vzorku pitné nebo povrchové vody.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- vytvořit základ pro úspěšné zvládnutí kurzů zaměřených na problematiku chemie a technologie vody v navazujícím magisterském studiu.
- poskytnout jim základ znalostí potřebných k uplatnění v praxi v oblasti hydrochemie a analýzy vody
- prakticky se seznámit s celým postupem výběru vzorných vzorkovačů pro vzorkování různých matric (voda, půda, vzduch) ze životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování protokolů k daným úlohám, ověřování znalosti v průběhu praktik, analýza vlastního vzorku vody, hodnocení výsledků analýz s ohledem na platnou legislativu. Požadavky na každé praktikum budou uveřejněny na e-learningu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Horálek V., Ševčík J.G.K., Čurdová E., Helán V. a kol.: Vzorkování I obecné zásady, 2 THETA 2010, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-53-7 (CS)
Kotlík B., Langhans J., Bernáth P., Kraják V.: Vzorkování II životní prostředí, 2 THETA 2016, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-81-0 (CS)
Koplík R., Poláková Š., Šrámek I., Šviráková E.: Vzorkování III potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání, 2 THETA 2016, Český Těšín, ISBN: 978-80-86380-3 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning