Detail předmětu

Chemie v praxi

FCH-BC_CHAk. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako soubor exkurzí do výrobních a zpracovatelských průmyslových provozů. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům praktickou zkušenost s využitím chemických technologií v různých průmyslových oblastech. Výběr navštívených provozů koresponduje se širokým zaměřením studijního programu – exkurze seznamují posluchače jak s provozy, zaměřenými na zpracování přírodních látek, tak také s technologiemi výroby a zpracování syntetických materiálů, a to v celé škále produktů od materiálů každodenní spotřeby až po moderní materiálové speciality.

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu poskytne posluchači praktickou zkušenost s chemickými postupy a technologiemi využívanými v různých průmyslových provozech. Posluchači získají možnost konfrontovat teoretické poznatky, získané v rámci teoretických kurzů (fyzikálně-chemické zákonitosti jednotlivých chemicko-technologických kroků, podstata vztahu mezi procesem přípravy, strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu atp.) s realitou chemicko-technologického provozu.

Prerekvizity

nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

aktivní účast studentů na exkurzích, diskuse nad získanými praktickými poznatky v rámci jednotlivých exkurzí (kolokvium s vyučujícím, případně zástupci podniku), zpracování a odevzdání písemných zpráv z absolvovaných exkurzí dle pokynů vyučujícího

Způsob a kritéria hodnocení

100% účast na exkurzích, v případě omluvené neúčasti zpracování náhradního projektu dle pokynů vyučujícího. Odevzdání písemných zpráv z absolvovaných exkurzí dle pokynů vyučujícího.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Náplň a zaměření exkurzí je každoročně aktualizována s ohledem na aktuální nabídku ze strany spolupracujících průmyslových podniků. Soubor exkurzí bude představovat ucelenou průřezovou ukázku chemicko-technologických provozů se zohledněním širokého zaměření studijního programu (přírodní vs. syntetické materiály, výrobní vs. zpracovatelské provozy atp.).

Cíl

Cílem kurzu je, aby posluchači prostřednictvím aktivní účasti na exkurzích ve výrobních a zpracovatelských provozech konfrontovali s praxí získané teoretické poznatky o základních technologiích aplikované chemie. To umožní posluchačům lepší pochopení jak fyzikálně-chemické podstaty jednotlivých chemicko-technologických procesů, tak také obecných souvislostí mezi metodou přípravy a zpracování materiálu a jeho strukturou, vlastnostmi a aplikačním potenciálem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná - je třeba se zúčastnit všech exkurzí, absence je omluvena pouze ze zdravotních důvodů. K udělení zápočtu je třeba předložit písemné zprávy o všech absolvovaných exkurzích. Zprávy mají obsahovat informace o navštívených firmách, názvy zhlédnutých technologií, použitých materiálů a příklady využití produktů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor