Organizační struktura

Ústav fyzikální a spotřební chemie


ÚFCHS zajišťuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy:

Cílem studia studijního programu Chemie a chemické technologie je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru chemie a technické chemie, rozšířené do teorie i praxe spotřebního chemického průmyslu. Studentům nabízí vzdělání uplatnitelné zejména ve specializovaných malotonážních výrobách. Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) v oblasti anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento základ je rozvinut v oborech aplikované fyzikální chemie a chemické fyziky, koloidní chemie, fotochemie, moderní elektroniky a materiálového tisku.

Studium Chemie pro medicínské aplikace je rovněž zaměřeno na všeobecné chemické a technicko-chemické vzdělání, které je v oborových předmětech rozšířeno o disciplíny spojené s využitím chemie v nejrůznějších oblastech medicíny. Absolventem je chemik vzdělaný i v základech farmakologické, biochemické, medicínsko-biologické, biotechnologické a bioinženýrské problematiky. Součástí jeho vzdělání jsou i moderní disciplíny nanotechnologie, resp. medicínských nanobiotechnologií. Absolventi jsou uplatnitelní v chemické, ale zejména ve farmaceutické, biomedicínské a biotechnologické praxi. Výuka na ústavu obecně klade důraz na samostatnou činnost, rozvíjení individuálních dovedností a jejich zapojení do týmové práce.

Studentům s hlubokým zájmem o chemii a tvůrčí činnost ústav nabízí doktorské studium v programech Biofyzikální chemie, Fyzikální chemie, Biophysical Chemistry (en) a Physical Chemistry (en).

Kontaktní údaje

Ústav fyzikální a spotřební chemie
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 149 331