Detail předmětu

Management bezpečnosti technických systémů

FCH-MC_MBTSAk. rok: 2022/2023

Řízení jakožto předpoklad fungování jakékoliv struktury. Úloha a místo managementu při řízení organizace. Zásady manažerského rozhodování, provádění analýz problémů (situací), metody a formy. Vzájemné vazby a souvislosti manažerských činností. Základní teoreticko-odborné znalosti managementu bezpečnosti a ochrany. Problematika rizik a jejich vliv na vznik technologických havárií. Zásady řízení rizik a činnost řídících pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student získá základní znalosti z problematiky řízení a bezpečnosti technických systémů. Bude schopen uvažovat v duchu prezentovaných pojmů, principů a kategorií bezpečnosti a ochrany těchto systémů. 

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu na základě obhájené semestrální práce, ústní zkouška klasifikována dle kreditového systému ECTS. 

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu, jeho místo a úloha, systémové chápání problému 2. Pojetí managementu bezpečnosti, jeho základní funkce (plánování, organizování, vedení, kontrola), manažerské kompetence 3. Informace a jejich role v řídících procesech, psychologie v řízení, komunikace 4. Manažerské rozhodování – základní pojmy, problémy a postupy 5. Manažerské rozhodování – vybrané základní metody 6. Management rizika (hodnocení, percepce, komunikace), 7. Bezpečnostní problémy, jejich rozbor a vlivy na existenci a řízení organizačních struktur 8. Hodnocení bezpečnosti technických systémů 9. Zásady komunikace za rizika, percepce rizika 10. Organizace ochrany osob, technologických celků, majetku a životního prostředí, její zásady, prvky a procesy 11. Zásady bezpečného provozu 12. Krizové řízení v podnikových procesech 13. Krizové a havarijní plány – obsah, tvorba a jejich využití

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy  managementu bezpečnosti technických systémů, ovládání rizik a  metodami rozhodování a řízení.  Získat studenty pro pochopení nutnosti problematiky a její důležitosti pro společnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Obhájení seminární práce.

Základní literatura

ZAPLETALOVÁ, Š a kol. Krizový management podniku pro 21. století. Ekopress, 2012. 166 s. ISBN 9788086929859. (CS)
TICHÝ, M. Ovládání rizika. Praha: C.H.BECK, 2006. 396 s. ISBN 80-7179-415-5. (CS)
SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 488 s. 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. (CS)
SAK, P. Úvod do teorie bezpečnosti. Petrklíč, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7229-652-1 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning