Detail předmětu

Metrologie pro biomedicínské aplikace

FCH-MCO_METAk. rok: 2022/2023

Co je to metrologie a proč je nezbytná pro analýzu v biomedicinské oblasti. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost a reprodukovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robustnost, kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků v biomedicinské oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti:
1. budou umět definovat metrologické parametry vztahující se ke stanovení analytů zjišťovaných v oblasti biomedicínských aplikací
2. Budou schopni v dané oblasti validovat analytické metody a provádět výpočty nejistot
3. Na základě výpočtech limitů kvantifikace budou schopni provést odhady možné kontaminace dalších matric odebraných z biomedicínské oblasti


Prerekvizity

Základní znalosti z analytické chemie, instrumentální a strukturní analýzy a statistického hodnocení experimentálních dat

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Osnovy výuky

Osnova je clenena podle tydenni vyuky:
1. Definice analytů důležitých pro biomedicinskou aplikaci
2. Definice základních parametrů a metody jejich výpočtu eventuelně určení (výtěžnost, mez detekce, mez stanovitelnosti, robusnost metody)
3. Definice základních parametrů a metody jejich výpočtu eventuelně určení ( linearita, základní chemické parametry, nejistoty aj.)
4. Zpracování obecného schématu stanovení analytů anorganického původu v rostlinných matricích
5. Postup stanovení metrologických parametrů analytů anorganického původu
5. Zpracování obecného schématu stanovení analytů organického původu v živočišných matricích
6. Problematika optimalizace a validace analytických metod
7. Sestavování regulačních diagramů pro separačmí metody aplikované do biomedicinské oblasti
8. Sestavování regulačních diagramů pro ostatní analytické metody metody aplikované do biomedicinské oblasti
9. Provádění kontroly dlouhodobé stability při stopové analýze anorganických polutantů; aplikace do biomedicinské oblasti
10. Provádění kontroly dlouhodobé stability při stopové analýze organických polutantů; aplikace do biomedicinské oblasti
11. Metody používané pro stanovení návratnosti a návaznosti při analýzách analytů z biomedicinské oblasti
12. Ukázka provádění výpočtu všech typů nejistot při analýzách anorganických kontaminantů
13. Ukázka provádění výpočtu všech typů nejistot při analýzách organických kontaminantů

Učební cíle

Cílem předmětu je získání základních znalostí o významu metrologických parametrů nezbytných pro stopovou analýzu analytů sledovaných v biomedicinských oblastech

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

U kombinované formy studia prezentace vypracovaných seminárních prací. Výuka bude kontrolována prostřednictvím diskuse na přednáškách, vždy po skončení celistvého bloku přednášené látky.
Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.
Konzultace pro studenty denního studia.

Základní literatura

GRAFEN A. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 01-992-5231-9.
MILLER J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN 01-312-9192-0.
Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor