Detail předmětu

Pokročilá environmentální chemie a forenzní environmentalistika

FCH-MC_EFCHAk. rok: 2022/2023

Biogeochemické cykly vody, C, O, N, S, P a Si.
Chemické, fyzikální a biologické procesy ve vodách, půdách a ovzduší.
Chemické látky v životním prostředí, transport, degradace, akumulace.
Forenzní environmentalistika, principy, pokroky, metody a příklady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Detailní znalost biogeochemických cyklů
Znalosti procesů v půdách, včetně stabillizačních mechanismů uhlíku.
Role bioty v půdních procesech
Struktura vody a její vliv na procesy ve vodách.
Chemie ovzduší
Forenzní environmentalistika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška, podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek.

Osnovy výuky

1. Environmentální problémy a aplikované strategie
2. Ekologie, základní pojmy environmentální chemie
3. Biogeochemické cykly vody, C, O, N, S, P a Si. Horninové cykly.
4. Slabé interakce, vodíková vazba, tvorby komplexů, fyzikálně chemické základy procesů v životním prostředí
5. Voda, struktura vody, fyzikálně-chemické procesy ve vodách, hydratace, hydrofobní hydratace,
6. Půda, složení, půdotvorné procesy, půdní biota.
7. Půdní organická hmota, interakce, rozpuštěná organická hmota
8. Ovzduší, chemické a fyzikální procesy
9. Chemické látky v životním prostředí, transformace, degradace, akumulace
10. Forenzní environmentalistika, principy a aplikace metod
11. Pokroky a moderní metody forenzní enviromentalistiky
12. Příklady aplikací ve forenzní environmentalistice I
13. Příklady aplikací ve forenzní environmentalistice II

Učební cíle

Seznámení posluchačů s biogeochemickými cykly vody, C, O, N, S, P a Si. Chemické, fyzikální a biologické procesy ve vodách, půdách a ovzduší. CHemické látky v životním prostředí, transport, degradace, akumulace. Forenzní environmentalistika, principy, pokroky, metody a příklady.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

ústní zkouška, je položeno 5 otázek z celého učiva, "dostatečně" je uděleno při uspokojivém zodpovězení alespoň 2 otázek

Základní literatura

Základy ekologie půdy, Šantrůčková Hana, JČ Univerzita, skripta, 2014, online (CS)
Chemie životního prostředí, Loučka Tomáš, UJEP Ústí nad Labem, skripta, 2014, online (CS)
Bioremediace, Horáková Dana, MU Brno, skripta, 2006, online (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning