Detail předmětu

Praktikum z biofyzikálních metod

FCH-MC_PBMAk. rok: 2022/2023

Předmětu bude členěn na 4 samostatné bloky s následujícím výukovým harmonogramem:

BLOK I (1.– 3. týden): Charakterizace biopolymerních systémů (konformace).
Studenti absolvují praktická cvičení zaměřená na charakterizaci biopolymerů především s ohledem na konformaci (metodologicky: SEC-MALLS, viskozimetrie, aj.).

BLOK II (4.– 6 týden): Kinetické vlastnosti biopolymerních systémů.
Studenti v praktickém cvičení prostudují transportní (makrodifúzní experimenty – difúzní cely, difúze na mikroúrovni – fluorescenční korelační spektroskopie) a sedimentační vlastnosti (především s ohledem na kinetickou stabilitu – analytická odstředivka) disperzních soustav obsahujících biopolymery.

BLOK III (7. - 9. týden): Termodynamické vlastnosti biopolymerů.
Biopolymerní systémy budou studovány z hlediska termodynamických vlastností se zřetelem především na vazebné možnosti (isotermická kalorimetrie), denaturace (DSC).

BLOK IV (8. - 11. týden): Samostatná projektová činnost.
Na základě studia literatury a informací získaných v blocích I – III posluchači absolvují skupinový semestrální projekt, jehož náplň bude spočívat v charakterizaci biopolymerního systému dle uvážení studentů (možno po schválení vyučujícím).

Ukončení předmětu:
12. týden: Obhajoba semestrálních projektů formou prezentace.
13. týden: Absolvování zápočtového testu, ukončení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Cílem výuky je seznámit studenty z hlediska teorie i praktických dovedností s metodami používanými v oblasti biofyzikální chemie, fyzikální chemie disperzních soustav a také charakterizace biopolymerů. Důraz bude kladen především na samostatnou činnost, schopnost posluchačů orientovat se v odborných textech, logické uvažování a schopnosti prezentace vlastní činnosti.

Prerekvizity

fyzikální chemie, matematika, biopolymery a supramolekuly, fyzikální chemie disperzí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezenční účast na praktiku, samostatná práce při přípravě na praktikum a při zpracování a vyhodnocení experimentálních dat.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky pro udělení zápočtu jsou především: 1) absolvování všech praktických úloh, 2) vypracování všech protokolů schválených vyučujícím, 3) zpracování celosemestrálního projektu, 4) úspěšná obhajoba semestrálního projektu, 5) úspěšné absolvování zápočtového testu.

Osnovy výuky

Týdenní harmonogram výuky:
1.– 3. týden: Charakterizace biopolymerních systémů (konformace).
4.– 6 týden: Kinetické vlastnosti biopolymerních systémů.
7. - 9. týden: Termodynamické vlastnosti biopolymerů.
8. - 11. týden: Samostatná projektová činnost.
12. týden: Obhajoba semestrálních projektů formou prezentace.
13. týden: Absolvování zápočtového testu, ukončení předmětu.

Učební cíle

Cílem výuky je seznámit studenty z hlediska teorie i praktických dovedností s metodami používanými v oblasti biofyzikální chemie, fyzikální chemie disperzních soustav a také charakterizace biopolymerů. Důraz bude kladen především na samostatnou činnost, schopnost posluchačů orientovat se v odborných textech, logické uvažování a schopnosti prezentace vlastní činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na praktických cvičení je povinná a bude kontrolována.

Základní literatura

Kodíček M. Karpenko V.: Biofysikální chemie. Academia, 2000 (CS)
Prosser V. a kol.: Experimentální metody biofyziky. Praha : Academia, 1989 (CS)
Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. Praha, VŠCHT Praha, 1998. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning