Detail předmětu

Praktikum z instrumentální analýzy - S1

FCH-MC_IA1_PAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je seznámení studentů s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v analýze materiálů, biologických systémů, transportních systémů pro biologicky aktivní látky i v technické praxi s ohledem na zvolenou specializaci v rámci studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

- komplexní a praktický přehled o metodách využívaných k analýze v oboru biomedicínských aplikací s ohledem na zvolenou specializaci v rámci studijního program
- schopnost kriticky zhodnotit vhodnost různých analytických metod k řešení daného problému
- praktická znalost a zručnost v práci s intrumentálními analytickými technikami
- schopnost vyhodnotit data získaná pomocí různých analytických metod
- dovednost interpretace, presentace a diskuse reálných výsledků

Prerekvizity

Znalosti obecné, anorganické, organické, fyzikální, analytické chemie a biochemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání zpracovaných protokolů laboratorních úloh. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých protokolů.

Osnovy výuky

Praktické cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza - seznámení s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v analýze materiálů, biologických systémů, transportních systémů i v technické praxi.

Pozornost bude věnována následujícím problematikám (osnova je členěna podle týdenní výuky):

1. Úvod do předmětu
2. AFM – mikroskopie atomárních sil při studiu biologických systémů
3. Programově řízená lyofilizace a morfologické zhodnocení preparátů pomocí SEM
4. HRUS – ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením jako inovativní nástroj strukturní analýzy
5. Vibrační spektrometrie I - seznámení s vzorkovacími a měřícími technikami
6. Vibrační spektrometrie II - kvalitativní a kvantitativní stanovení biomolekul
7. Potenciometrická a konduktometrická titrace pro základní fyzikálně-chemickou analýzu biopolyelektrolytů
8. Využití hustometrie a viskozimetrie při charakterizaci biopolymerů
9. Metody anorganické a organické prvkové analýzy (ICP-EOS a EA)
10. Využití mikrokalorimetrie při studiu vazebných a fázových rovnováh biomolekul
11. Fluorescenční spektrometrie a její využití při biofyzikální analýze

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- prohloubit poznatky získané v rámci přednášek předmětu Instrumentální analýza pro medicínské aplikace pro danou specializaci
- seznámit studenty prakticky s metodami instrumentální a strukturní analýzy využivanými v oblasti medicínských aplikací s ohledem na danou specializaci v rámci studijního programu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve všech blocích výuky.

Základní literatura

Klouda P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003. (CS)
Králová a kolektiv: Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2001. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, povinný