Detail předmětu

Speciální a nové technologie čištění odpadních vod

FCH-MC_TCOVAk. rok: 2022/2023

Integrovaný přístup k čištění odpadních vod. Specifické procesy domovních, malých a průmyslových čistíren odpadních vod. Speciální a nové postupy intenzifikace čistírenských technologií. Monitorování a řízení procesů čištění odpadních vod. Využití dynamických simulačních programů. Odstraňování mikropolutantů. Minimalizace produkce čistírenských kalů. Související legislativa v oblasti ochrany vod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti by si měli osvojit nové aktuální technologické postupy v oblasti čištění odpadních vod. Důraz je kladen na diskusi se studenty v řešení praktických problémů, s nimiž se mohou v daných technologiích setkat.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Hydrochemie, Environmentální chemie, Environmentální technologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky 2 / týden, semináře 2h / týden, studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení znalostí probíhá formou ústní zkoušky z uvedených témat v osnově předmětu.

Osnovy výuky

1. Centralizované a decentralizované čištění odpadních vod.
2. Procesy probíhající v stokových sítích.
3. Specifikace domovních a malých čistíren odpadních vod.
4. Membránové procesy I.
5. Membránové procesy II.
6. Bioreaktory s membránovou separací kalu
7. Monitorování a řízení procesů čištění odpadních vod.
8. Matematické modely a simulační programy a jejich využití.
9. Specifikace a využití kořenových čistíren.
10. Specifikace a procesy (vyrovnávání množství a složení, flotace, stripování, adsorpce,
srážení) čištění průmyslových odpadních vod.
11. Specifikace a procesy (AOPs, apod.) čištění průmyslových odpadních vod.
12. Snižování produkce čistírenských kalů.
13. Integrovaný přístup k ochraně vod.

Učební cíle

Studenti navazují na znalosti získané v bakalářském studiu v předmětech: Environmentální chemie, Environmentální technologie, Hydrochemie a získají tak přehled o aktuálně řešených tématech v oblasti technologiích čištění odpadních vod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Neprobíhá žádná kontrolovaná výuka, přednášky jsou nepovinné.

Základní literatura

Eckenfelder W. W. and Musterman J. L.: Activated Sludge Treatment of Industrial Wastewater,Technomic Publishing AG, Basel, Switzerland, 1995. (CS)
Malý, J., Malá, J., Fedrus, H.: Chemie a technologie vody, Brno NOEL 2000, 1996 (CS)
Strnadová, N., Janda, V.: Technologie vody I, VŠCHT Praha 1999 (CS)

Doporučená literatura

Dohányos, M. a kol.: Čištění odpadních vod, Praha 1998 (CS)
Manahan S.E.: Environmental Science and Technology, A Sustainable Approach to Green Science and Technology, U.S., 2007, ISBN: 0-8493-9512-7 (CS)
Hendricks D.: Water Treatment Unit Processes Physical and Chemical, U.S., 2006, ISBN: 0-8247-0695-1 (CS)
Stewart B. A., Howell T. A.: Encyclopedia of Water Science, New York, 2003, ISBN: 0-8247-0948-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning