Detail předmětu

Technologie ochrany ovzduší

FCH-MC_TEOAk. rok: 2022/2023

Základy meteorologie, měření a přístrojová technika. Biosférické oblasti, globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Zdroje znečištění, způsob šíření škodlivin, kriteria čistoty atmosféry. Hlavní typy atmosférických polutantů, technologie zachycování částicových polutantů, technologie snižování chemického zatížení atmosféry. Radiační technologie, havárie a ochrana ovzduší. Automobilový průmysl a technologie pro minimalizaci emisí z výfukových plynů. Energetika, alternativní energetické zdroje a jejich možnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Poznatky o základních metodách a technologiích používaných při snižování environmentálního zatížení ovzduší. Pochopení principu a filozofie uvedených metod. Základní orientace v alternativních energetických zdrojích. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti ochrany ovzduší.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Absolvování kurzu chemie ovzduší a chemické inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí komplexu technologií ochrany ovzduší.
Podmínkou splnění předmětu je správné a kompletní zodpovězení alespoň 1 okruhu otázek (stupeň E), 2 okruhů otázek (D), 3 okruhů otázek (C), 4 okruhů otázek (B), 5 okruhů otázek (A).

Osnovy výuky

1. Základy meteorologie
2. Biosférické oblasti
3 - 4. Zdroje znečištění
5. Kritéria čistoty atmosféry
6. Hlavní typy atmosférických polutantů
7 - 9. Technologie snižování chemického zatížení atmosféry
10. Minimalizace emisí z dopravy
11. Radiační technologie
12. Alternativní energetické zdroje
13. Jaderná energetika

Učební cíle

Podat přehled o jednotlivých technologických procesech, kterými lze omezit množství emisí a imisí s ohledem na jejich charakter tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

VEJVODA, J. MACHAČ, P. BURYAN, P.:Technologie ochrany ovzduší, 2003 (CS)

Doporučená literatura

PICK, P.: Technologie ochrany ovzduší, 2003 (CS)
KUTÍLEK,M. a spol.: Homo adaptabilis, ISBN:978-80-7363-563-3, 2014 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor