Detail předmětu

Technologie vody

FCH-MC_TEVAk. rok: 2022/2023

Složení a vlastnosti zdrojové vody, standardy a regulace kvality pitné vody, technologie úpravy vody - přehled základních procesů úpravy vody, koagulace a flokulace, provzdušňování vody, separační procesy, adsorpce organických sloučenin aktivním uhlím, odstraňování specifických kontaminantů, dezinfekční procesy , čistírny odpadních vod, typy ČOV, provoz fyzikálních jednotek a chemické jednotky na ČOV, mikrobiologie, hydrobiologie odpadních vod, nakládání s kaly, nakládání s odpady.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled do různých odvětví procesů úpravy pitné vody, technologií odpadních vod, přístrojů a standardů kvality vody, které umožňují využití znalostí jak v praxi úpravy vody, tak ve výzkumu.

Prerekvizity

Kurz vyžaduje znalosti z hydrochemie a fyzikální chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška 1x týdně, E-learning system (LMS Moodle) je dostupný pro studenty.

Způsob a kritéria hodnocení

Podklady pro přípravu ke zkoušce představují přednášky, které jsou na e-learningovém portálu. Hodnocení zkoušky probíhá ústní formou. Zápočet lze získat za podmínek: 100% účast na praktiku a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám.

Osnovy výuky

Technologie úpravy vody:

1. Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody, požadavky na jakost pitné vody, platná evropská legislativa (česká, německá legislativa) - (typy vod), technologická linka úpravy vody – úvod do procesů
2. Koagulace a agregace při úpravě vody (teorie a praxe)
3. Aerace vody a její význam pro úpravu vody (teorie a praxe), vodárenské oxidační procesy
4. Separace suspenzí - Sedimentace (teorie a praxe.), Flotace (teorie a praxe), vodárenská filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu (teorie a praxe), Membránové procesy při úpravě vody (teorie a praxe)
5. Odstraňování organických látek adsorpcí (teorie a praxe)
6. Odželezňování a odmanganování vody, odstranění amonných iontů, dusičnanů
7. Desinfekce vody (fyzikálně-chemické procesy desinfekce)

Technologie čištění a znovuvyužití odpadních vod:

1. Úvod k ČOV (k čemu jsou, typy, vodárenské objekty, hospodaření s vodou, technologie)
2. Typy ČOV (jednotlivé technologické stupně na ČOV, základní výpočty/parametry pro návrh ČOV)
3. Fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické metody používané na ČOV (sedimentace, koagulace, flotace, apod.)
4. Mikrobiologie a hydrobiologie aktivovaného kalu (typy MO, složení OV, nutrienty, procesy v biologické části procesu)
5. Kalové hospodářství (koloběh kalu na ČOV, druhy kalů, zpracování a hygienizace kalu, nakládání s kalem)
6. Řízení ČOV (měření a regulace, matematické modelování procesů)

Učební cíle

Studenti získají vhled do různých odvětví procesů úpravy pitné vody, technologií odpadních vod, přístrojů a standardů kvality vody, které umožňují využití znalostí jak v praxi úpravy vody, tak ve výzkumu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná, ale doporučená. Účast na laboratorních cvičení je povinná.

Základní literatura

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, Noel, 2000. (CS)
Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I, Vydavatelství VŠCHT, Praha, 1999. (CS)

Doporučená literatura

Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw-Hill Education - Europe, 2013. (EN)
Manahan S. E.: Environmental Science and Technology, A Sustaible Approach to Green Science and Technology, Taylor and Francis, 2007. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning