Detail předmětu

Moderní aspekty environmentální chemie

FCH-DC_MAEAk. rok: 2022/2023

Prioritní a procesní kontaminanty, distribuce kontaminantů, bioakumulace, biokoncentrace a bioobohacování, mikroplasty, nanočástice, biogeochemické cykly, zelená chemie a technologie, degradace bioplastů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Studenti získají detailní infomace o vybrané tématice.
Získané znalosti budou schopni prakticky využívat pro řešení daných vědecko-výzkumných problému.
Budou mít také přehled i o alternativních přístupech a řešeních v dané oblasti.
Studenti si také prohloubí znalosti z magisterského navazujícího studia v dalších oblastech environmentální chemie a budou chápat environmentální vědy v širších souvislostech.
Znalosti bude schopen aktivně uplatňovat s ohledem na platnou legislativu.

Prerekvizity

Obecná a analytická chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek, individuální práce a konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 20 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

Předmět navazuje na výuku v bakalářském a magisterském navazujícím studiu a zaměřuje se na vybraná témata v obalsti chemie životního prostředí, které souvisejí s vědecko-výzkumným zaměřením ústavu.
Prioritní kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, procesní kontaminanty.
Fyzikálně-chemické modely a faktory ovlivňující průnik a distribuci kontaminantů do abiotických a biotických složek složek životního prostředí.
Klasické a pokročilé metody hodnocení bioakumulace, biokoncentrace a bioobohacování.
Mikroplasty, vznik, distribuce a transport ve složkách životního prostředí, environmentální rizika, degradačni produkty.
Nanočástice, reaktivita, distribuce ve složkách životního prostředí.
Biogeochemické cykly a reakce v půdě, cyklus uhlíku, dusíku, síry a fosforu. Stabilizační mechanismy půdní organické hmoty. Půdní organická hmota a globální změny.
Biogeochemické cykly a rekce v akvatických systémech, antropogenní vlivy. Rozpuštěná organická hmota, modely, reaktivita.
Biogeochemické cykly a reakce v troposféře a stratosféře.
Zelená chemie a technologie, bioplasty a biodegradabilní materiály.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ve specifických problematikách týkajích se chemie a procesů v životního prostředí, moderních kontaminatů a metod jejich analýzy.

Základní literatura

HARRISON, R. M.: Pollution; Causes, Effects and Control. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001. (CS)
PEIJNENBURG, W. J. G. M.; DAMBORSKY, J.: Biodegradability Prediction. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. (CS)
BAILEY, R. A.; CLARK, H. M.; FERRIS, J. P.; KRAUSE, S.; STRONG, R. L.: Chemistry of the Environment. San Diego: Academic Press Elsevier, 2002. (CS)
WILLIAMS, I.: Environmental Chemistry. New York: John Wiley&Sons, 2001. (CS)
BASSETT, W. H.: Clay´s Handbook of Environmental Health. London: Taylor&Francis Group, 1999. (CS)
BARCELÓ D., Emerging organic contaminants and human health. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN 978-3-642-28131-0. (CS)
KNEPPER, T. P. Polyfluorinated chemicals and transformation products. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2011. ISBN 978-364-2218-712. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný