Detail předmětu

Metrologie a zpracování experimentálních dat

FCH-DC_METAk. rok: 2022/2023

Co je to metrologie a proč je nezbytná pro environmentální analýzu. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost,kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků. Chemometrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

1. Zvládnutí aplikace systému QA/QC do pokročilé analýzy environmentálních matric.
2. Pomocí pokročilých statistických metod budou schopni určit optimální velikost odebírané populace a určit jejich nejistoty.
3. Studenti zvládnou vypracovat standardního operačního postupu (SOP) pro všechny typy abiotických i biotických matric odebíraných ze životního prostředí.
4. Studenti zvládnout posoudit vliv matričního efektu na jakost generovaných dat.
5. Studenti se naučí stanovit všechny metrologické parametry u jednotlivých vzorků odebíraných z vodního a terestrického systému.

Prerekvizity

Matematika, obecná chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální práce a konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

Moderní aspekty aplikace metrologického systému QA/QC do pokročilé analýzy environmentálních matric, zahrnující i principy správného vzorkování abiotických a biotických matric, tj. zejména typy kontrolních vzorků (terénní slepé vzorky, terénní slepé vzorky se standardními přídavky, terénní vzorky s přídavkem standardu). Vliv vzorkování na jakost analytických dat (trip, field a method blank). Statistické aspekty vzorkování zahrnující nezbytné vlastnosti vzorkované populace, tj. zajištění, aby stanovení analytu L (aL) se statisticky určeným rozptylem odpovídalo správnému obsahu tohoto analytu (aA) přítomnému v matrici. Význam standardních referenčních vzorků umožňujících ověření správnosti metody a zjištění výtěžnosti metody. Zpracování standardního operačního postupu (SOP) pro oblast preanalytické úpravy vzorků a pro oblast vlastního stanovení metodami stopové a ultrastopové analýzy. SOP by měly zahrnovat moderní postupy izolace analytů anorganického a organického původu z jednotlivých matric, včetně posouzení jejích matričního efektu, který ovlivňuje správnost provedené chemické analýzy. Studenti budou rovněž seznámeni s prioritními metodickými postupy vhodnými pro analýzu vybraných kontaminantů a xenobiotik z různých environmentálních matric a s principy jejich stanovení pomocí optimálních a validovaných metod. Studenti se dále naučí aplikovat systémy jakosti potřebné pro akreditované a auditované laboratoře z oblasti environmentální analýzy. Nedílnou součástí bude i chemometrie aplikovaná do analytické chemie abiotických a biotických vzorků a požadavky na management těchto laboratoří.

Učební cíle

Cíle předmětu je naučit studenty moderní aspekty aplikace metrologického systému QA/QC při pokročilé analýze environmentálních matric a pokročilé statistické zpracování dat

Základní literatura

Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) (CS)
GRAFEN, A.. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 01-992-5231-9. (CS)
MILLER, J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN 01-312-9192-0. (CS)
Ermer, J. and Miller, J. H. McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis: a Guide to Best Prastice. Jonh Wiley & Sons, 2006, 418 s. ISBN: 978-3-527-31255-9. (CS)
HANRAHAN, G.: Environmental chemometrics: principles and modern application. CRC Press, 2009, 292 s. ISBN: 1420067966. (CS)
CHAN, Ch. Ch., LAM, H., ZHANG, X-M. Practical approaches to method validation and essential instrument qualification. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xiv, 399 p. ISBN 04-701-2194-7. (CS)
BLIESNER, D. M. Validating chromatographic methods: a practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, viii, 291 p. ISBN 9780471741473. (CS)
REICHENBACHER, M. Challenges in analytical quality assurance. New York: Springer, 2011, p. cm. ISBN 978-3-642-16594-8. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný