Detail předmětu

Pokročilé technologie nakládání s odpady

FCH-DC_TNPAk. rok: 2022/2023

Druhy odpadů a analýzy, zpracování odpadů konvenčními technologiemi, konvenční a alternativní postupy při pyrolýze, kompostování a vermikompostování, odpadní vody kaly, biodegradace, remediace, nebezpečné chemické odpady, radioaktivní odpady, biotechnologie při zpracování odpadů, nakládání se skleníkovými plyny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Získání komplexních znalostí o jednotlivých technologiích pro zpracování a využití odpadů.
Získání znalostí legislativních opatření týkajících se nakládání s odpady a odpadového hospodářství.
Studenti budou mít přehled o nově vyvíjených technologiích a alternativních přístupech uplatňovaných v zahraničí.
Studenti budou schopni samostaně řídit a monitorovat jednotlivé technologické operace u vybraných technologií.
Studenti budou schopni navrhovat řešení dílčích technologických problémů souvisejících se zpracováním odpadu.

Prerekvizity

Obecná a analytická chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální práce a konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

Předmět navazuje na výuku v bakalářském a magisterském navazujícím studiu a zaměřuje se na vybraná témata v oblasti chemie životního prostředí, které souvisejí s vědecko-výzkumným zaměřením ústavu.
Druhy komunálních a průmyslových odpadů, jejich analýza a zpracování.
Konvenční technologie zpracování pevných odpadu: spalování, skládkování, kompostování, solidifikace, vitrifikace.
Pyrolýza, konvenční a mikrovlnná prolýza, podmínky pyrolýzy a produkty, alternativní a speciální postupy.
Kompostování a vermikompostování, podmínky, suroviny, produkty, aternativní kompostovací techniky.
Likvidace tekutých odpadů a odpadních vod, kaly a jejich využití.
Biodegradace, remediace, biodegradabilní a kompostovatelné materiály, metody měření.
Nebezpečné chemické odpady a způsoby jejich zneškodňování, radioaktivní odpady, moderní recyklační technologie.
Biotechnologie při zpracování odpadů.
Nakládání se skleníkovými plyny, ACT technologie.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s pokročilými technologiemi, inovativními přístupy a moderními trendy likvidace odpadů.

Základní literatura

LEMANN M. F.: Waste Management. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2008. ISBN 978-3-03977-514-3. (CS)
VAUGHN J.: Waste Management: A Reference Handbook. ABC-Clio, Inc., 2009. ISBN 978-1-59884-150-3. (CS)
CHEREMISINOFF N. P. : Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies. Elsevier, 2003. ISBN 0-7506-7507-1. (CS)
KURAŠ, M.: Odpadové hospodářství.Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-86832-34-0. (CS)
KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, 1994. (CS)
SKALA, F.: Metody likvidace a energetické využití odpadů. C.A. Publishing, Sdružení Koneko, VUSTE Apis, Praha 1991 (CS)
STRAKA, F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, 1997. 237 s. ISBN 80-85122-07-3 (CS)
CHRISTENSEN, T. H, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Solid waste technology: principles,techniques, and applications. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, 2 v. (ix, ix, 1026 p.).Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 978-140-5175-173. (CS)
DONALD, I. W, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Waste immobilization in glass and ceramic based hosts: radioactive, toxic and hazardous wastes. 3rd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010, xvii, 507 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 04-707-4594-0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný