Detail předmětu

Ekotoxikologie

FCH-BC_EKTAk. rok: 2023/2024

Ekotoxikologie-charakterizace oboru; definice ekotoxikologických biotestů, jejich dělení podle doby expozice, pokročilosti designu testovacího systému, trofické úrovně testovacích organismů, testované matrice, typu testovaného vzorku, způsobu vyhodnocování; význam a účel testů toxicity s různými chemickými látkami a přípravky. Legislativní úpravy ekotoxikologie v ČR. Ekotoxicita - metody stanovení. Ekotoxicita odpadů, třídy vyluhovatelnosti, LC (EC,IC) 50, testovací schéma, test limitní, předběžný, základní, úvodní, ověřovací, používání zvířat v ekotoxikologických testech. Hodnocení toxicity chemických látek a odpadů na různých organismech včetně terestrických organismů. Testy na vyšších rostlinách a houbách - testy fytotoxicity.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Absolvování předmětu Environmentální chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška, při které budou prověřeny znalosti vycházející z přednesené látky a doporučených studijních podkladů.
Studenti mají ještě před přednáškami k dispozici e-learningové materiály a mohou se dopředu seznámit s projednávanou tématikou.


Kontrola v průběhu semestru bude prováděna formou prezentace seminárních prací.

Učební cíle

Získání základních poznatků o využití ekotoxikologie pro hodnocení zátěže vodních a terestrických ekosystémů.
Získání znalostí umožňujících využití ekotoxikologických biotestů pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí.
1. Student získá poznatky o všech typech testů, které jsou doporučovány legislativou ČR i EU
2. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v aquatickém prostředí
3. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v terestrickém prostředí
4. Student se naučí aplikovat kontaktní testy, včetně testů na žížalách a vybraných fytotestů.
5. Student zvládne postupy vyhodnocování testů, včetně interpretace jejich výsledků.

Základní literatura

Hoffman et al.: Handbook of Ecotoxicology (CS)
Horák J. a kol.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. (CS)

Doporučená literatura

Shaw I.C., Chandwick J.: Principles of environmentaql toxicology. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Blok 1
1. Význam a využití testů toxicity; definice, objasnění všech zkratek
2. Charakterizace testů 1., 2. a 3. generace
3. Metodika testů akutní toxicity.
Blok 2
1. Metodika testů chronické toxicity
2. Charakteristika testů fytotoxicity
3. Test inhibice růstu kořene Sinapis alba; kontaktní testy s využitím rostlin
Blok 3
1. Doporučené postupy pro chovy testovacích organismů; alternativní testy toxicity
2. Doporučené testy pro vodní ekosystémy
3. Test inhibice růstu sladkovodních řas
4. Akutní imobilizační test na perloočkách a akutní test na rybách
Blok 4
1. Test inhibice růstu okřehku menšího Lemna minor.
2. Posouzení přímé toxicity odpadních vod pro okřehek menší Lemna minor.
Blok 5
1. Bakteriální bioluminiscenční test toxicity.
2. Kontaktní testy aplikované na terestrický ekosystém. Testy na včelách a na ptácích.
3. Ekotoxikologické posuzování populací a společenstev

eLearning