Detail předmětu

Praktikum z hydrobiologie

FCH-BC_HYB_PAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je poskytnout studentům prakticky zaměřené informace o základních metodách kvantitativního a kvalitativního hydrobiologického rozboru. Obsah předmětu tvoří následující bloky: základy mikroskopovací techniky, základní principy odběru vzorku vody. Odběr a následná analýza aktivovaného kalu z čistírmy odpadních vod, seznámení se s ostatními metodami determinace mikroorganismů v odpadních vodách. Odběr a následná analýza vzorků tekoucích a stojatých vod. Stanovení saprobního indexu. Exkurze do laboratoří zabývajících se hydrobiologickým a mikrobiologickým vyšetřením vody. Praktická terénní cvičení za účelem seznámení se s jednotlivými vodními ekosystémy a jejich charakteristickou biocenózou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti biologie a ekologie vodních organismů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet
Předpokladem k získání zápočtu je:
Vypracování protokolů k praktických úlohám v požadované kvalitě.
Zpracování prezentace na dané téma a 100% účast.

Výše uvedené je zohledněno při výsledném hodnocení, které je založeno na úspěšném absolvování zápočtového testu (10 otázek).
Vstupní ústní přezkoušení v každém cvičení ke kontrole připravenosti studentů.
Zpracování protokolů k daným úlohám.
Vypracování power-pointové presentace.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními hydrobiologickými metodami a normovanými postupy pro determinaci organismů důležitých pro jednotlivé typy vodních biotopů a získat praktické poznatky a zkušenosti při zpracování živého i fixovaného hydrobiologického materiálu. Tyto poznatky doplněné o informace získané v přednáškách předmětu Hydrobiologie jim umožní lépe pochopit problematiku související s technologií ochrany vod a vodárenskou technologií, jejíž zvládnutí je základním předpokladem uplatnění se v praxi zaměřené na problematiku čištění a ochrany vod.
Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví zejména v následujících oblastech:

1. Zvládnutí praktického provedení kvalitativního hydrobiologického rozboru spojeného se zvládnutím mikroskopovací techniky
2. Zvládnutí praktického provedení kvantitativního hydrobiologického rozboru spojeného se zvládnutím mikroskopovací techniky
3. Osvojení si metod vzorkování různých typů vod, kalů, makrozoobentosu, fyto- a zooplanktonu
4. Pochopení postupu stanovení saprobního indexu a jeho významu pro odhad znečištění povrchových vod.
5. Seznámení se se základními normami z oblasti rozboru a stanovení jakosti pitných a povrchových vod.

Své poznatky a dovednosti si studenti rozšíří a budou moci konfrontovat při návštěvě laboratoří hydrobiologických a chemických laboratoří VÚVH v Brně.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Ambrožová J.: Mikroskopické praktikum z hydrobiologie, VŠCHT, Praha 2002";2004;;1;základní;;cs
Sládečková A., Vymazal J., Sládeček V.: Návody k laboratořím z technické hydrobiologie";2004;;1;doporučená;;cs
Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie, ČVUT, Praha 1997";2004;;1;doporučená;;cs
Chudoba J., Dohányos M., Wanner J.: Biologické čištění odpadních vod, VŠCHT, Praha 1998";2004;;1;doporučená;;cs

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktikum je konciponáno do 6 výukových bloků po 4 hodinách, a to jednou za 14 dní.
1 - blok - Základy mikroskopování, základní principy odběru vzorku vody. Přehled základních metod pro určení kvantitativního a kvalitativního hydrobiologického rozboru.
2 - blok - Odběr a následná analýza vzorků vod ze stojaté vody (mikroskopický obraz dle ČSN normy , identifikace makrozoobentosu).
3 - blok - Odběr a následná analýza vzorků vod z tekoucí vody (mikroskopický obraz dle ČSN normy, identifikace makrozoobentosu).
4 - blok - Monitoring odpadních vod - rozbor aktivovaného kalu, mikroskopický obraz dle ČSN normy. Saprobita, stanovení saprobního indexu.
5 - blok - Prezentace vybraných témat.
6 - blok - Exkurze do akreditovaných laboratoří zabývajících se hydrobiologickým, popř. mikrobiologickým vyšetřením vody.

Zápočtový týden

eLearning