Detail předmětu

Úvod do materiálové chemie

FCH-BC_UMCHAk. rok: 2023/2024

Předmět si klade za cíl podat základní znalosti z oblasti materiálové chemie a fyziky. Důraz je kladen (i) na základní vlastnosti pevné fáze, (ii) na pochopení základních jevů, které v pevné fázi probíhají a (iii) na příklady aplikací, kde se tyto materiály používají. Součástí kurzu je i stručné seznámení s technikami studia vybraných vlastností. Kurz je zakončen nástinem možných budoucích aplikací pokročilých materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou (ústní nebo písemnou) kde studenti prokáží získané znalosti. Pro udělení zápočtu je nutné vypracovat semestrální projekt. Kvalita semestrálního projektu se promítne do celkového hodnocení předmětu.
Přednáška v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium je zakončena zkouškou. Součástí zkoušky je i obhajoba semestrální práce, kterou studenti zpracují na vybrané téma z oblasti kurzu. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek a další.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy z oblasti chemie a fyziky pevné fáze jak anorganických tak organických materiálů.
Po absolvování předmětu budou studenti vybaveni základními znalostmi z oblasti materiálové chemie a fyziky. Budou seznámeni se základními procesy a jevy, které se v těchto látkách odehrávají a budou rozumět vybraným aplikacím využívajících optických elektrických a dalších vlastností těchto látek.

Základní literatura

Kratochvíl B. Chemie a fyzika pevných látek I. Praha, VŠCHT Praha, 1994, ISBN 80-7080-196-4 (CS)
Kratochvíl B. Základy fyziky a chemie pevných látek II. Praha, VŠCHT Praha, 1990, ISBN 80-7080-055-0 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vazebné síly v pevných látkách.
2. Struktura pevné fáze anorganických a organických materiálů.
3. Základy pásové struktury.
4. Mechanické, magnetické a teplené vlastnosti
5. Optické vlastnosti I
6. Optické vlastnosti II
7. Elektrické vlastnosti I
8. Elektrické vlastnosti II
9. Vybrané příklady aplikací
10. Vybrané techniky studia struktury materiálů
11. Vybrané metody studia optických a elektrických vlastností
12. Vybrané metody přípravy
13. Nové pokročilé aplikace

eLearning