Detail předmětu

Veterinární a rostlinolékařské zabezpečení

FCH-BC_VRZAk. rok: 2023/2024

Veterinární a rostlinolékařské zabezpečení
Organizace veterinární správy. Veterinární opatření při povodních, velkých průmyslových haváriích, radiační havárii, nákazách (epizootiích) včetně nákaz přenosných na člověka a při teroristických bakteriologických (biologických) a toxinových napadeních. Ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka (karanténa, veterinární asanace, mimořádná veterinární opatření). Organizace rostlinolékařské služby. Opatření přijímaná při rozsáhlém výskytu škodlivých organismů. Vnější a vnitřní karanténa. Mimořádná rostlinolékařská opatření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní orientace v legislativě ČR a EU

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení na základě odevzdání vyhovující písemné práce vybrané problematiky a její power-pointové prezentace.

Ústní rozprava z problematiky probrané na přednáškách.

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována

Učební cíle

Získání základních poznatků o úkolech, funkci a organizaci Státní veterinární správy a Státní rostlinolékařské správy České republiky.
Studenti získají přehled o činnostech, které provádí SRS a SVS ČR, o jejich organizační struktuře a pravomocech v případě výskytu krizových situací v podobě epizootií, epidemiologií majících podstatu v zoonózách a při výskytu epifytie.

Základní literatura

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Daneš L. Bioterorismus: Grada Publishing, spol.s.r.o. Praha, 2002.
Daneš L.,: Přírodně ohniskové nákazy: Daneš L., UK v Praze, Karolinum, 2003
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Úvod do předmětu, historie vzniku rostlinolékařské péče, organizační struktura, základní pojmy a legislativa týkající se rostlinolékařské péče. Působnost orgánů státní vetrinární správy.
3-4. Typové plány krizového řízení - epifytie, zákon o rostlinolékařské péči a jeho prováděcí vyhlášky, opatření přijímaná při rozsáhlém výskytu škodlivých organismů.
5-6. Působnost orgánů veterinární péče, organizace, struktura, zákon o veterinární péči a jeho prováděcí vyhlášky.
7-8. Přírodně ohniskové nákazy, ohniskovost nákaz, nákazy přenosné na člověka, zástupci mikroorganismů zneužitelných pro cíle bioterorismu. Epidemiologické charakteristiky chorob odlišující epidemie vyvolané biologickými prostředky a přirozenými původci.
9-10. Úloha epidemiologů a epizootologů při bakteriologických a toxinových teroristických útocích. Veterinární péče v prevenci epizootií. Mimořádná veterinární opatření při epizootiích.
11-12. Typový plán krizového řízení při epidemii, epidemiologická prevence a šetření, organizace vykonávající ze zákona dozor nad potravinami.

eLearning