Detail předmětu

Základy aplikované chemie

FCH-BC_ZACHAk. rok: 2023/2024

Předmět je koncipován takovým způsobem, že na příkladu jednoho běžného dne lidského života ilustruje základní oblasti a souvislosti aplikace chemie v produkci výrobků každodenní spotřeby (kosmetická, bytová, textilní, stavební chemie ad.). Pozornost se přitom soustředí především na ozřejmení univerzálních fyzikálně-chemických principů, které jsou společným základem syntetických i zpracovatelských chemických procesů v těchto zdánlivě separátních chemických oborech. Ilustrace těchto principů na produktech běžné spotřeby podpoří schopnost studentů aplikovat získané teoretické poznatky ve svém každodenním životě. Absolvování kurzu poskytne studentům i základní představu o klíčových technologiích jednotlivých tematických oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

základní znalosti fyzikální chemie a přidružených oblastí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen ústní zkouškou, které v rámci daného termínu bude předcházet písemný test.
Zkouška má povinnou písemnou část, k ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Písemná část sestává z deseti otázek, hodnocených 0-10 body. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část.

Výsledky učení budou ověřovány na přednáškách předmětu formou odborné diskuze s přednášejícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní exkurz do chemie a technologie výroby produktů každodenní spotřeby. Studenti by si po absolvování kurzu měli vytvořit základní povědomí o oborech textilní, kosmetické, stavební a bytové chemie, technologie papíru, fotografií a tisku - čili o oborech chemie, se kterými se setkávají v běžném životě. Hlavním cílem předmětu je přitom namísto prostého výčtu technologických detailů poskytnout studentům ucelenou představu o univerzálních fyzikálně-chemických principech, aplikovaných v těchto oborech. Absolvování kurzu navíc studentovi poskytne náhled na celou šíři oborů aplikované chemie a napomůže mu v rámci další přípravy na budoucí profesní kariéru se na základě konkrétních zájmů a preferencí úžeji vyprofilovat směrem k vybrané oblasti.

Základní literatura

Malijevská I., Malijevský A., Novák J.: Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie. Praha: VŠCHT, 2004. (CS)

Doporučená literatura

Monk P.: Physical chemistry : understanding our chemical world. Chichester: J. Wiley, 2004. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTN bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Jednotlivé přednášky kurzu jsou řazeny způsobem, kdy jejich náplň kopíruje modelový den lidského života tak, jak se člověk v jeho průběhu přirozeně setkává s běžnými produkty aplikované chemie. Níže uvedená osnova tak představuje tématickou, nikoliv chronologickou, skladbu kurzu:
1. Úvod. Seznámení s předmětem. Základní koncepty chemie každodenního života.
2. Kosmetika a kosmetologie – vysvětlení obecných principů, na jaké bázi kosmetické přípravky fungují z odborného hlediska (koloidní chemie).
3. Kosmetika a kosmetologie – příklady, specifikace kosmetických přípravků, kosmetické suroviny.
4. Bytová chemie – vysvětlení principů aplikace chemických prostředků v bytové chemii, čištění, dezinfekce, praní, nábytek, autokosmetika, specifikace prostředků dle funkce.
5. Stavební chemie – impregnace, fungicidní ochrana, vodoodpudivé nátěry, lepidla, pěny a tmely – principy fungování.
6. Stavební chemie – příklady využití stavební chemie v praktickém životě.
7. Textilní chemie – technologie textilního průmyslu, syntetická vlákna.
8. Moderní textilní chemie a její aplikace – speciální aplikace technických textilií.
9. Technologie papíru – technologický proces výroby papíru, použití, dřevozpracující průmysl.
10. Papírenský průmysl – využití odpadních produktů k dalšímu zpracování.
11. Fotografie a tisk.
12. Polygrafických průmysl.
13. Vztah chemie k životnímu prostředí – dopad výše uvedených oblastí chemie na životní prostředí.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

eLearning