Detail předmětu

Aplikovaná koloidní chemie

FCH-MC_AKCAk. rok: 2023/2024

Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce a jejich role v koloidních systémech, interakce na koloidní úrovni. Vznik a příprava, stabilita a stabilizace koloidů. Tenzidy – funkce, typy, vlastnosti, detergence. Gely, emulze, suspenze, pěny, aerosoly – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi. Adhese a smáčení, typy adhesiv.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základní znalosti fyzikální chemie, zejména termodynamiky, elektrochemie a koloidiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na výuce je povinná a může být průběžně kontrolována, studium je průběžně kontrolováno aktivními prvky ve výuce.
Zápočet je udělován na základě aktivity studenta na cvičení a odevzdání všech zadaných písemných úkolů (vyřešených příkladů, zpráv z praktických demonstrací).
Předmět je hodnocen na základě ústní prezentace a písemné zkoušky. Student ústně přednese pojednání na vhodné téma z oblasti náplně kursu v rozsahu zhruba deseti minut, v němž zdůrazní, které konkrétní koloidní aspekty a souvislosti jsou předmětem pojednání. Součástí ústní prezentace je diskuse k přednesenému tématu a souvisejícím teoretickým základům (cca 5 minut). Prezentaci student odevzdává vyučujícímu v elektronické formě. Téma i způsob zpracování konzultují studenti s vyučujícím a poté prezentují na přednáškách během semestru. Příklady vhodných témat budou uvedeny na prvé přednášce. Písemná zkouška sestává z deseti otázek, na které je třeba jednou větou odpovědět, v limitu 50 minut. Ve výsledném hodnocení mají obě části stejnou váhu. U prezentací je hodnoceno odborně-koloidní hledisko (váha 70%) a způsob prezentace (váha 30%).

Účast na všech formách výuky je povinná a může být průběžně kontrolována, studium je průběžně kontrolováno aktivními prvky ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy chování koloidních systémů a především s přípravou, strukturou a vlastnostmi koloidních soustav významných pro spotřební chemii.
Studenti získají přehled o podmínkách existence koloidních soustav, vlastnostech a přípravě nejdůležitějších typů těchto soustav a jejich významu zejména pro průmyslovou praxi.

Základní literatura

Bartovská L., Šišková M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. VŠCHT, Praha 2005. (CS)

Doporučená literatura

Ščukin E. D., Percov A. V., Amelinová E. A.: Koloidní chemie. Academia, Praha 1990. (CS)
Evans D. F., Wennerström H.: The Colloidal Domain. John Wiley and. Sons, Inc., New York 1997. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy koloidních soustav a jejich význam ve spotřebním průmyslu. Mezimolekulové interakce – přehled.
2. Mezimolekulové interakce – typy.
3. Mezimolekulové interakce – matematické zpracování.
4. Interakce na koloidní úrovni.
5. Vznik a příprava koloidů.
6. Stabilita a stabilizace koloidů.
7. Tenzidy – funkce, typy, vlastnosti, detergence.
8. Emulze – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
9. Gely – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
10. Suspenze – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
11. Pěny – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
12. Aerosoly – struktura, vlastnosti, příprava, charakterizace, použití v praxi.
13. Adhese a smáčení, typy adhesiv.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning