Detail předmětu

Ekonomika podniku

FCH-BC_EKO1Ak. rok: 2024/2025

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.
1. Základní kategorie podnikové ekonomiky. Podstata, cíle a funkce podniku.
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Rozvaha. Základní bilanční pravidla.
3. Náklady a výnosy a jejich členění. Nákladové funkce. Kalkulace nákladů. Tržby.
4. Výsledek hospodaření a jeho členění. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku.
5. Oceňování majetku podniku. Oceňování závazků.
6. Finanční řízení v podniku. Klasifikace finančních zdrojů. Dlouhodobé a krátkodobé financování.
7. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita. Produktivita.
8. Obchodní činnost. Řízení zásob.
9. Investiční činnost. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.
10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení. Finanční účetnictví. Rozbory.
11. Daňová soustava. Daně z příjmů.
12. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.
13. Specifické ekonomiky. Bankovní podniky. Pojišťovny. Neziskové organizace

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena pedagogem.
- Zápočtový test - max. hodnocení 25 bodů, minimální počet bodů ze zápočtového testu musí být 15 bodů (%).
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie.
Forma zkoušky: písemná - tři otázky (příklady) s hodnocením každá max. 25 bodů.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.

Základní literatura

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 6.vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (CS)
KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vydání Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. (CS)
STROUHAL, J. Ekonomika podniku. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2016. 186 s. ISBN 978-80-247-3494-1. (CS)

Doporučená literatura

SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.
1. Základní kategorie podnikové ekonomiky. Podstata, cíle a funkce podniku.
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Rozvaha. Základní bilanční pravidla.
3. Náklady a výnosy a jejich členění. Nákladové funkce. Kalkulace nákladů. Tržby.
4. Výsledek hospodaření a jeho členění. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku.
5. Oceňování majetku podniku. Oceňování závazků.
6. Finanční řízení v podniku. Klasifikace finančních zdrojů. Dlouhodobé a krátkodobé financování.
7. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita. Produktivita.
8. Obchodní činnost. Řízení zásob.
9. Investiční činnost. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.
10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení. Finanční účetnictví. Rozbory.
11. Daňová soustava. Daně z příjmů.
12. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.
13. Specifické ekonomiky. Bankovní podniky. Pojišťovny. Neziskové organizace

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor