Detail předmětu

Ekotoxikologie a praxe

FCH-BC_ETPAk. rok: 2024/2025

Ekotoxikologie-charakterizace oboru; definice ekotoxikologických biotestů, jejich dělení podle doby expozice, pokročilosti designu testovacího systému, trofické úrovně testovacích organismů, testované matrice, typu testovaného vzorku, způsobu vyhodnocování; význam a účel testů toxicity s různými chemickými látkami a přípravky. Legislativní úpravy ekotoxikologie v  ČR. Ekotoxicita - metody stanovení. Ekotoxicita odpadů, třídy vyluhovatelnosti, LC (EC,IC) 50, testovací schéma, test limitní, předběžný, základní, úvodní, ověřovací, používání zvířat v ekotoxikologických testech. Hodnocení toxicity chemických látek a odpadů na různých organismech včetně terestrických organismů. Testy na vyšších rostlinách a houbách - testy fytotoxicity. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Absolvování předmětu Environmentální chemie I. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška, při které budou prověřeny znalosti vycházející z přednesené látky a doporučených studijních podkladů.
Studenti mají ještě před přednáškami k dispozici e-learningové materiály a mohou se dopředu seznámit s projednávanou tématikou.
 
Kontrola v průběhu semestru bude prováděna formou prezentace seminárních prací. 

Učební cíle

Získání základních poznatků o využití ekotoxikologie pro hodnocení zátěže vodních a terestrických ekosystémů 
Získání znalostí umožňujících využití ekotoxikologických biotestů pro hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí.
1. Student získá poznatky o všech typech testů, které jsou doporučovány legislativou ČR i EU
2. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v aquatickém prostředí
3. Student získá teoretické i praktické zkušenosti spojené s aplikací testů v terestrickém prostředí
4. Student se naučí aplikovat kontaktní testy, včetně testů na žížalách a vybraných fytotestů.
5. Student zvládne postupy vyhodnocování testů, včetně interpretace jejich výsledků. 

Základní literatura

Hoffman et al.: Handbook of Ecotoxicology (CS)
Horák J. a kol.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky (CS)

Doporučená literatura

Shaw I.C., Chandwick J.: Principles of environmentaql toxicology. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor